Pozemky se nacházejí v zastavěném území s funkčním využitím plochy individuálního bydlení. Limitem v území je chráněná oblast přirozené akumulace vod, ptačí oblast Natura 2000 a také poddolované území. Pozemky ÚZSVM získal po ukončení činnosti Okresního úřadu Teplice.

Radek Ležatka