Co lze platit ve splátkách?

dlužné pojistné a penále, které bylo zjištěno na základě vyúčtování nebo kontroly
dlužné pojistné a penále, které bylo vyměřeno platebním výměrem nebo výkazem nedoplatků
pravomocně vyměřené pokuty a přirážky

Vyplnění žádosti o splátkový kalendář

Dlužníkovi se doporučujeme nejprve informovat o podmínkách a možnostech uzavření splátkového kalendáře v jeho konkrétním případě, a to na kterékoli pobočce VZP. Následně pojištěnec vyplní Žádost o splátkový kalendář a doručí jí VZP (datovou schránkou i48ae3q, e-mailem na adresu podatelna@vzp.cz, zasláním poštou nebo osobně na pobočce – viz Kontaktujte nás).

Podmínky pro uzavření splátkového kalendáře

Pro to, aby mohl být splátkový kalendář vydán, musí dlužník splňovat tyto podmínky:

musí hradit „běžné“ pojistné na zdravotní pojištění v řádných termínech
nesmí být v likvidaci
nesmí být zahájeno insolvenční řízení
nesmí být prohlášen úpadek podle insolvenčního zákona
nesmí dojít ke zhoršení vymahatelnosti pohledávky

Pokud by byl již dluh vymáhán prostřednictvím soudní exekuce, je nutné řešit případné uzavření splátkového kalendáře přímo s příslušným exekutorským úřadem.

Lze uzavřít několik splátkových kalendářů na jednoho plátce?

Plátce může mít uzavřen více než jeden splátkový kalendář za předpokladu, že splátky jsou hrazeny včas a ve správné výši. V rámci jednoho splátkového kalendáře je možné slučovat vyměřené a nevyměřené splatné závazky plátce.

Úhrada dluhu dle splátkového kalendáře

Dlužník může uhradit celý dluh nebo několik splátek stejného druhu před termíny uvedenými ve splátkovém kalendáři. Pokud by došlo k opoždění plateb, dlužník ztrácí možnost úhrady ve splátkách a zbývající částka dluhu se stává splatnou ihned a dlužník je povinen tuto zbývající dlužnou částku neprodleně uhradit.

Po dobu úhrady dluhu ve splátkách je za každý den prodlení od splatnosti dlužného pojistného (podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění) účtováno penále. Výše penále je stanovena podle předpisů občanského práva o výši úroku z prodlení. Zároveň se žádostí o splátkový kalendář je možné požádat i o prominutí penále. Tato žádost je projednána až po úhradě pojistného.

Mgr. Viktorie Plívová