Zájem o kvalitní a zajímavou vědu je tím, co spojilo dohromady tři zahraniční postdoktorandy na FŽP. Spolupracují na výzkumu v oblasti environmentální biotechnologie, konkrétně toho, jak pomocí živých organismů odstranit z životního prostředí nežádoucí látky.

 Sebastiana Roccuzzo pochází ze slunné Itálie, ale do Čech přišla ze severnějších končin. Doktorské studium totiž absolvovala na britské The University of Sheffield. „Po dokončení doktorského studia v Anglii jsem se přestěhovala do České republiky a pátrala, jaké jsou zde možnosti pro postdoktorandský výzkum v oblasti environmentálních biotechnologií. Oslovila mě fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem a po proběhlém pohovoru mi byla nabídnuta pozice postdoka ve výzkumném projektu Smart,“ popisuje Sebastiana.

 Část projektu Smart City – Smart Region – Smart community (SMART ITI) se zabývá kvalitou života a životního prostředí. Sebastianin výzkum v něm se zaměřuje na vývoj udržitelných systémů společenstev mikroskopických řas a bakterií pro odstraňování mikropolutantů z odpadních vod.

 Mikropolutanty jsou chemické látky, které se běžně používají ve výrobcích například jako změkčovadla plastů nebo léčiva a ve vodním prostředí cestují celým světem. Ty nejnebezpečnější z nich dokážou narušovat hormonální systém zvířat a lidí. Jejich účinky se dávají do souvislosti se vzrůstajícím výskytem rakoviny prsu, varlat, sníženou plodností samců či předčasnou pubertou.

 Karim Al Souki dorazil na fakultu životního prostředí na podzim 2018 a stejně jako Sebastiana i on už měl za sebou jednu delší zahraniční zkušenost – magisterské studium absolvoval v rodném Libanonu, ale doktorát studoval ve Francii na ISA Lille.

 Svoji volbu vědecké práce na FŽP UJEP popisuje takto: „V roce 2018, kdy jsem hledal možnosti pro postdoktorskou pozici, mi můj bývalý školitel předal informaci o nabídce práce v týmu projektu New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military Sites. Po jejím přečtení jsem byl nadšený a motivovaný se právě o takovou práci ucházet. Odeslal jsem žádost, prošel pohovorem a zakotvil jako postdoktorand na UJEP.“

 Pozice, kterou Karim obsadil, je podpořena z univerzitního projektu U21 – Kvalitní lidské zdroje pro posílení mezinárodního prostředí (U21 – KLIP). Jeho výzkumná práce spočívá jednak v polních experimentech, kterými ověřuje pozitivní účinky Miscanthus giganteus (modelová rostlina užívaná v laboratoři FŽP pro tzv. fytomanagement) na zvýšení kvality méně úrodných zemědělských půd, zároveň následně zjišťuje využitelnost takové rostliny pro remediaci půd kontaminovaných různými polutanty (těžké kovy, polyaromatické uhlovodíky a diesel) a sleduje její reakce na různé kombinace stresorů.

 Karim Al Souki je také členem mezinárodního týmu pracujícího na výzkumu tzv. fytotechnologií. Společně s ním je do tohoto mezinárodního výzkumu zapojena prozatím poslední posila na FŽP Kumar Pranaw. Pro něj je Ústí nad Labem prvním domovem mimo Indii. Tam měl ale možnost již několik let po ukončení doktorského studia sbírat zkušenosti v mnoha různých laboratořích.

 „V roce 2018 jsem za sebou měl více než 4 roky postdoktorských zkušeností, ale všechny v Indii, takže jsem začal pátrat po nabídkách v zahraničí a prostřednictvím webu Euraxess jsem se dozvěděl o pozici na FŽP. Výzkum mě zaujal, a tak jsem se přihlásil a pohovor absolvoval po Skypu,“ vzpomíná Kumar. close zleva Sebastiana, Kumar a Karim info Zdroj: archiv UJEP zoom_in

 Jeho pozice na UJEP byla taktéž podpořena z univerzitního projektu U21 – KLIP na posílení mezinárodního prostředí.

 „Kumar zde pracuje  na tématu podpory produkce biomasy pomocí mikroorganismů za současného ozdravování kontaminované půdy. Konkrétně zkoumá, jak růst podporující bakterie (PGPR – plant growth promoting rhizobacteria), která je tolerantní vůči těžkým kovům, zejména olovu, pomáhá růstu Miscanthus giganteus v kontaminované půdě a při fytoremediaci,“ vysvětluje Diana Nebeská z katedry environmentální chemie a technologie na FŽP.

 „Všichni tři zahraniční studenti jsou s prací na naší fakultě velmi spokojeni a mohu říci, že je to oboustranné, Oceňuji především jejich příspěvek k internacionalizaci prostředí na fakultě, publikačním výstupům za fakultu a aktivní přístup k řešení projektových cílů, “ potvrzuje děkan FŽP Pavel Kuráň.

 Pracovní úvazek Sebastiany Roccuzo na UJEP se již chýlí ke konci a mladá vědkyně směřuje za dalším výzkumem do Německa. Kumar a Karim usilují o prodloužení svých pracovních úvazků na UJEP, a tím i pobytů v Ústí nad Labem.

 „Dle jejich vlastních slov za velké výhody výzkumné práce na naší fakultě považují dostatek financí a podporu všech aspektů výzkumu, kvalitní laboratorní vybavení, velmi dobré pracovní vztahy a hlavně svobodu a nezávislost v bádání,“ shrnuje vyjádření všech tří mladých výzkumníků Diana Nebeská.

Jana Kasaničová