Proč jste se rozhodl kandidovat na předsedu OFS Teplice?
Mé rozhodnutí kandidovat úzce souvisí se situací v Ústeckém KFS. Je nepsaným pravidlem, že předsedové OFS jsou v tomto volebním období zároveň kandidáty na členy KFS. Je to z toho důvodu, že touto formou je zajištěno předávání všech zásadních informací přímo na nejnižší složky struktury FAČR.  V minulosti byl naším předsedou aktivní rozhodčí a já si nemyslím, že jeho volba byla správným rozhodnutím. Ve strukturách by měli být více zapojeni zástupci klubů, aby alespoň vyvážili pozice. Rozhodčí, alespoň ti aktivní,  podle mého názoru mají rozhodovat na hřišti a ne mimo něj. Rozhodně jim nechci upírat pracovitost a nadšení, myslím si však, že je dobré situaci ze strany klubů kompenzovat. Soutěže si mají řídit kluby a také veškerá zásadní rozhodnutí mají dělat kluby. To je můj názor. Rozhodl jsme se proto po zralé úvaze a konzultacích s několika zástupci klubů v okrese podat svou kandidaturu.

Co je podle vás na fungování okresního svazu nutné změnit?
Chod OFS jako takový vnímám jako bezproblémový. Z hlediska funkcionáře však vidím určité nedostatky ze strany práce některých komisí, zejména komise talentované mládeže. Dohady panují například o počtech týmů v kategorii nejmenších. Do diskuse je i otázka počtu týmů ve III. třídě.

S čím konkrétním do voleb jdete? Jaký je váš program?
Do voleb jdu jako zástupce malých klubů našeho okresu. Jsem jedním z nich, v okrese působím v různých pozicích téměř 40 let. Byl jsem hráčem, trenérem dětí. Od roku 2008 řídím klub se strukturou od nejmenších dětí k dospělým. Chci zachovat to dobré, co v našem okrese funguje. Fotbalový klub na úrovni okresu či kraje je obvykle subjektem, který nese označení Nestátní nezisková organizace. Ty jsou obecně financovány ze tří zdrojů – z příspěvků členů, z veřejného sektoru a ze sektoru soukromého. Výši členských příspěvků neovlivním. Co se týče veřejných zdrojů, možnosti jsou v Ústeckém kraji, na MŠMT, ČUSu, FAČR a samozřejmě v jednotlivých obcích. Bez podpory obce dnes fotbal dělat nelze. Jedná se o problematiku, která není zcela triviální a právě v této oblasti chci poskytnout klubům určitou formu metodické podpory. Minimálně dávat avízo o termínech podávání žádostí. Pomáhat s administrativou. Metodickou podporu v tomto již zajišťuje pracoviště ČUS v Teplicích. Samozřejmě počítám s pokračováním ve spolupráci s touto organizací. Získávání podpory z privátního sektoru je trvalou činností všech. Vím, o jak složitý proces se jedná. Přináším proto myšlenku, kterou chci v případě svého zvolení rozvinout do reality. Po vzoru krajů chci navrhnout založení Nadačního fondu na podporu klubů a mládeže OFS. Již v tuto chvíli mám příslib několika subjektů, které v případě mého zvolení tento Nadační fond podpoří. Na základě přesně daných kritérií by pak byly prostředky přerozdělovány do jednotlivých klubů. Chci přehodnotit placení kompenzačních poplatků do pokladny Ústeckého KFS, které platí kluby jako pokutu za to, že nemají mládežnické týmy. Většina klubů činí maximum možného, aby mládež získaly. V malých obcích je však zcela logicky velice složité týmy dětí udržet. Ti nejlepší odejdou do větších klubů a ostatní děti bez tahounů často odpadnou. Je to dáno i nemožností zaplatit kvalitní trenéry. Chci vstoupit do jednání s silnými komerčními subjekty v našem okrese a nabídnout jim partnerství ve spojitosti s dětmi. Chci přispět k obnovení spolupráce OFS s FK Teplice, která se za minulého vedení ocitla na bodu mrazu. FK Teplice, ač profesionální klub, by měl být z mého úhlu pohledu vnímán všemi jako vrchol pyramidy. Pyramida však musí stát na širokých základech a těmi jsou právě všechny kluby okresu. FK Teplice by proto měl být partnerem všech malých klubů, určitě v našem okrese. Podle mého názoru však v celém regionu.

Jaký by měl podle vás být ideální předseda?
Myslím si, že by to neměl být aktivní rozhodčí (což splňují všichni). Se zkušenostmi a znalostí dané problematiky. Pevně svázaný s okresem Teplice. Vzdělaný, optimálně v oblasti ekonomika, řízení, sport. Dobrý diplomat.

Jakým způsobem byste jako předseda OFS podporoval mládež?
V letošním roce hraje v kategorii přípravek hodně týmů. Zdá se tedy, že vše je v pořádku. Problém je však v kategoriích starších žáků, šest týmů v soutěži je málo a dorosty nemáme vůbec. Tam nám již hráči chybí. Jak uvádím výše, prostřednictvím Nadačního fondu chci vytvořit zdroje, prostřednictvím kterých budeme schopni přispívat například na odměny trenérů mládeže, kteří svou práci vykonávají většinou bez nároku na honorář. Do diskuse patří i otázka, zda je vhodné hrát soutěž přípravek v počtu 16, jak je tomu dnes. Určitě jsem vždy připraven k diskusi a názory všech si rád vyslechnu.

Budete chtít být předsedou dva roky, nebo budete chtít vládnout déle?
V případě zvolení bych v každém případě měl zájem ve funkci pokračovat. Je mi líto, když vidím skomírající fotbalové areály. Když porovnáte sportoviště v Mostě a v Teplicích, vychází nám srovnání velice tristně. Mým dlouhodobým cílem je podpora obnovy sportovní infrastruktury na Teplicku. Fotbal je úžasný fenomén, který je podle mého názoru nutné podporovat. Je mi líto, když vidím v jakém stavu se nachází areál trnovanské Hvězdy, kam jsme jako dorostenci jezdili. Naopak mám radost, když vidím krásný areál ve Rtyni. I když je to odvážná myšlenka, chci se zasadit minimálně o to, aby všichni měli fasády na svých šatnách, hráli na pěkných zelených trávnících a všichni se na fotbale dobře cítili. Chci zkrátka svými silami přispět k tomu, aby se z fotbalu stalo kulturní prostředí, kam se lidé rádi vracejí a nacházejí souznění ve svém bláznovství.

Zvládnete funkci předsedy z hlediska času?
Ano, jinak bych se o pozici neucházel.

Jak hodnotíte vaše protikandidáty? Jsou dostatečně nezávislí?
Jan Skýpala je sportovním ředitelem FK Teplice. Má v zádech zázemí profesionálního klubu. Silnou nadnárodní společnost. Je pracovitý a vzdělaný. Martin Hrdlička je hráčským agentem. Dosud se pohyboval zejména v prostředí profesionálního fotbalu. V posledních letech se objevoval na utkáních Baníku Modlany. Osobně se téměř neznáme. Jejich nezávislost nejsem schopen posuzovat. Určitě jsou oba silnými kandidáty.

Jakou cítíte od klubů okresu podporu? Jinými slovy – cítíte šanci na vítězství?
Komunikuji se spoustou lidí v klubech a určitou podporu cítím. Ač jsem považován za outsidera, klidně se může stát, že zvítězím.

Kontraverzní otázka na závěr: Jde „šuškanda", že vás podporuje předseda ÚKFS Josef Tancoš. Díky známosti s ním jste prý pro svůj klub získal nestandardní dotaci…

Nerozumím tomu, proč jsem do podobné šuškandy vtahován. Jsem svéprávným člověkem, kterého rozhodně nikdo neřídí. Věřím tomu, že ti, se kterými leta spolupracuji, to mohou potvrdit. Rozhodnutí kandidovat bylo pouze mé a jednou z hlavních motivací je vyvážení pozice klubů ve struktuře FAČR. Co se týče dotací, systém je zcela transparentní. Žádosti se podávají prostřednictvím okresního zastoupení ČUS v Teplicích a někdy jsou uspokojeny a většinou ne. Podáváme žádosti o dotace na různé veřejnoprávní subjekty a většina našich žádostí je zamítána. Rozhodování o přidělení či nepřidělení je dílem rozhodování kolektivních orgánů a abych pravdu řekl, ani neznám rozhodovací procesy. Moje známost s předsedou ÚKFS Josefem Tancošem spočívá v mé práci pro Ústecký KFS. Byl jsem předsedou Komise pro marketing a ekonomiku. Administroval jsem mj. projekt „Bezpečná branka", který byl spolufinancován Ústeckým krajem. Tento projekt se vlekl dlouhou řadu měsíců, padaly dokonce názory na vrácení dotace. Projekt se nakonec podařilo úspěšně ukončit, branky skončily v klubech a projekt byl včetně vyúčtování realizován. Organizoval jsem úvodní tiskovou konferenci v rámci Měsíce náborů, které se na krajském úřadu spolu s předsedou účastnil i hejtman Ústeckého kraje. Vzhledem k tomu, že šuškanda běží na anonymních diskusích či prostřednictvím anonymní emailové korespondence, nevím, kdo informace tohoto typu šíří. Lze se domnívat, že je to hra na notu závisti mých případných volitelů a snaha o dehonestaci  mé osoby. Tento způsob předvolebního boje zásadně odmítám a sám se k žádnému osočování z kandidátů snižovat nebudu. Jsem si jistý tím, že většina volitelů má svůj rozum a je jim podstata ataků jasná.  Bohužel (nebo bohudík) se ale v plné nahotě obnažuje prostředí, ve kterém se pohybujeme. Můžeme z něj odejít, nebo nepravostem čelit. Nikdy se nevzdávám a ze své podstaty věřím v dobro. Lidí, kteří šíří pomluvy je mi upřímně líto. Jsou to vesměs nešťastníci, kteří trpí nějakou formou frustrace. Ať již v osobním nebo profesním životě. Takovým lidem bohužel já pomoci neumím.

Na každý pád nebudu v případě jakéhokoli výsledku měnit nic na svých zásadách, na své práci a na svém přístupu ke svému okolí. Jak jsem uvedl již v jedné z předchozích odpovědí, mým primárním cílem je spoluvytváření kulturního prostředí ve sportovních areálech (zejména fotbalových), podpora férového sportu a radost ze hry. A ze života nejen s fotbalem…  :-)