1/1

Vlastimil Vondruška.

Vlastimil Vondruška.

Zdroj: archiv Vlastimila Vondrušky