Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2014 v regionu působnosti SVS narostla délka vodovodní sítě na 8 949 km (bez přípojek), počet vodojemů je 998 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se prodloužila na 3 916 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 196.

SVS, a. s., logo.Severočeská vodárenská společnost průběžně obnovuje, udržuje a opravuje vodohospodářskou infrastrukturu na severu Čech. Její investiční akce probíhají v rámci stavební sezóny postupně, a to rovnoměrně na celém jejím území působnosti. Jsou plánovány s ohledem na Plán financování obnovy, který musí v souladu s legislativou realizovat každý vlastník vodárenské infrastruktury.

Rekonstrukce vodovodů a kanalizací s sebou přinášejí rozkopané ulice a silnice, což způsobuje dopravní omezení, ale i zvýšenou hlučnost a prašnost v okolí po dobu stavby. Vždy se snažíme tyto doprovodné těžkosti omezit na minimum. Letos umožnily příznivé klimatické podmínky realizovat investiční akce SVS v převážné míře zcela bezproblémově a v souladu s harmonogramem staveb.

Nyní přichází konec stavební sezóny na liniových stavbách vedených v komunikacích, protože je nutné umožnit jejich správcům provádění náležité zimní údržby.

Efektivita a hospodárnost na prvním místě

SVS se snaží inkasované prostředky z ceny vody co nejefektivněji směrovat do obnovy. Provádí k tomu analýzu, hodnocení a bodování stavu majetku, aby prioritu měl majetek nejstarší a v nejhorším stavu. Díky zavedení flexibilního systému výběrových řízení zhotovitele staveb pomocí rámcových smluv se SVS podařilo dosáhnout snížení cen konkrétních zakázek o 20 % a více pod ceníkem ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví).

Investiční činnost SVS.Vždy se také snažíme naše stavby zkoordinovat s vlastníky ostatních sítí vedených v komunikacích, a samozřejmě i s vlastníkem komunikace. Výsledkem jsou časově koordinované akce, kdy na rekonstrukci kanalizace a vodovodu (zpravidla uložené v největší hloubce) navazují rekonstrukce sítí např. ČEZ nebo RWE a závěrem proběhne rekonstrukce povrchu vozovky v režii vlastníka či správce komunikace.

Velmi důležitým aspektem koordinace našich staveb je součinnost s našimi akcionáři, tj. s městy a obcemi, které v místě rekonstrukce našich sítí následně provádějí své investiční akce, ať už to jsou obnovy povrchů komunikací v celé šíři či náročnější investice typu revitalizace daného území.

Důsledkem všech těchto opatření je zkrácení doby, která obyvatelům přináší komplikace v dopravě, stavební hluk a prašnost. V neposlední řadě to pro všechny zúčastněné investory znamená úsporu v důsledku rozdělení nákladů.

Doháníme hendikep ze startovní čáry

Aktivity SVS jsou i dnes ovlivňovány podmínkami při vzniku společnosti v roce 1993, kdy od svých akcionářů – měst a obcí – převzala rozsáhlý, dlouhodobě podinvestovaný vodohospodářský majetek. Průměrně 60 % tohoto majetku je i teď – po letech masivních investic – za svou životností: konkrétně až 65 % vodovodních sítí, 58 % kanalizací, 44 % úpraven vody a 34 % čistíren odpadních vod.

Ještě i dnes je v regionu SVS řada sítí starších než sto let, které jsou v havarijním stavu. Ve špatném stavu však bývají i mnohem mladší sítě, vybudované v tzv. „akcích Z" při použití nevhodných trubních materiálů a nedodržování stavebních postupů.

Nízký podíl z ceny vody na obnovu majetku

Je samozřejmé, že hledáme možnosti úspor. Finanční zdroje z ceny vody, jež máme k dispozici, totiž zdaleka nepokrývají skutečnou potřebu obnovy podle fyzického stavu infrastruktury.

Investiční činnost SVS.Celých 25 % ceny vody si nejdříve odčerpá stát, a to formou DPH a řadou dalších poplatků - za surovou povrchovou a podzemní vodu, za vypouštění vyčištěných vod z čistíren zpět do řek aj. Dalších 40 % jsou náklady na provoz včetně oprav prováděných provozovatelem vodovodů a kanalizací. Na SVS jako vlastníka zůstane jen 35% podíl, který plně využívá na reinvestice do obnovy a přiměřeného rozvoje majetku.

Ve svém regionu potřebuje SVS obnovit majetek v současné pořizovací hodnotě 115,4 miliard korun vč. DPH. Letos realizujeme investiční plán ve výši 1,25 miliardy korun, z toho na obnovu je určeno kolem 900 milionů korun. Podle současného tempa vychází, že na prostou obnovu tak rozsáhlého majetku budeme potřebovat 133 let.

Navíc je nutné vyhovět požadavkům stále se zpřísňující legislativy na kvalitu vyráběné pitné vody a na čištění odpadních vod v malých obcích, což si vyžádá další nemalé investice. Přitom do budoucna hrozí, že budeme mít na obnovu majetku ještě méně prostředků. Vzhledem k připravovaným změnám legislativy lze totiž očekávat další zvýšení odvodů pro stát na úkor vlastníka sítí.

„Trvale hledáme se svými akcionáři, starosty 458 měst a obcí Ústeckého a Libereckého kraje, kompromisy na straně potřeb do obnovy majetku s ohledem na sociální únosnost ceny vody. Zakládáme si na pravidelné komunikaci, otevřenosti a informovanosti. Proto připravujeme další cyklus podzimních aktivů po okresech v regionu SVS, kde hlavním tématem kromě kvality pitné vody, vč. zkušeností z letošního léta se zajištěním zásobování vodou v období sucha, bude prezentována příprava investičního plánu na rok 2016 se související problematikou věcných břemen, záborů a vstupů na pozemky. Soustředíme se v tomto období na kvalitní přípravu jednotlivých staveb, které chceme začít soutěžit tak, abychom je byli schopni zahájit ihned, jakmile to klimatické podmínky zjara dovolí," dodává Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

Obnova majetku SVS v rámci Ústeckého kraje

V těchto týdnech jsou dokončovány poslední stavby z investičního plánu pro rok 2015. Důvodem je blížící se začátek zimního období, s čímž souvisí nesouhlasné vyjádření jednotlivých úřadů a odborů dopravy ke zvláštnímu užívání místních komunikací, stejně tak nepovolení vstupu do komunikací ve správě SÚS a Krajských správ silnic v zimním období.

Některé rozsáhlejší rekonstrukce vodovodů a kanalizací zahájené v tomto roce však přecházejí do roku příštího. Znamená to, že nyní budou adekvátně ´zakonzervovány´ a práce na obnově povrchů komunikací budou zahájeny bezprostředně poté, co bude po zimním období opět spuštěn provoz výroben živičných směsí.

Obnova majetku SVS v rámci investičního plánu pro rok 2015 po okresech v rámci Ústeckého kraje je stanovena v uvedených objemech:

                                                           obnova majetku                                  investice pro okres celkem (vč. strategických)
Chomutov                                         20 staveb…cca 98,4 mil. Kč                                   101,1 mil. Kč
Děčín                                                20 staveb…cca 104 mil. Kč                                    160 mil. Kč
Louny                                               21 staveb…cca 78,8 mil. Kč                                    89,5 mil. Kč
Litoměřice                                        18 staveb…cca 67,5 mil. Kč                                    91,7 mil. Kč
Most                                                21 staveb…cca 86,8 mil. Kč                                  132,4 mil. Kč (vč. rekonstrukce ÚV Meziboří)
Teplice                                             23 staveb…cca 157 mil. Kč                                  166,5 mil. Kč
Ústí n. Labem                                 14 staveb…cca 72,9 mil. Kč                                    77,4 mil. Kč

Nyní jsou v realizaci tyto stavby s termínem dokončení:

Okres Děčín: Jiříkov – dostavba splašk. kanalizace a rek. vodovodů (XII/2015), Děčín Kamenická ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015), Děčín El. Krásnohorské – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015), Varnsdorf – rek. kanalizace a odstranění výustí (X/2015), Šluknov nám. Míru – 1. část rek. vodovodu (XI/2015), Česká Kamenice Děčínská ul. – rek. vodovodu a náhrada zdroje Víska p. Lesy (XI/2015), Rumburk ul. Stepní – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2015), Varnsdorf – odstranění výusti DC70 (XII/2015), Jiřetín p. Jedlovou – Lesné – rek. svodného řadu (XII/2015), Děčín Tyršova a Labská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (XII/2015), Děčín Dělnická ul. – rek. kanalizace a vodovodu (hmg se upřesňuje, kolize s plynovodem), Děčín Förstrova, Hluboká – rek. kanalizace a vodovodu (XII/2015), Rumburk Krásnolipská ul. – odstranění kanal. výústi (XII/2015), Chřibská – rek. ÚV (I/2017)

Okres Chomutov: Chomutov nám. T. G. Masaryka a ul. Čechova, Purkyňova a Křižíkova – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015), Chomutov, ul. Kmochova – rek. vodovodu a kanalizace (XI/2015), Chomutov, ul. Šafaříkova – rek. vodovodu a kanalizace (XI/2015), Klášterec n. O., Pod Skalkou – rek. vodovodu (XI/2015), Březno – rek. ČOV (XI/2015), Strupčice – rek. ČOV (XII/2015), Březno Střezov – rek. ČOV (XII/2015), Výsluní – rek. ČOV (X/2016), Hrušovany – rek. ČOV (VIII/2016), Chomutov ul. Čelakovského, Politických vězňů a Dostojevského – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), Libědice, Čejkovice – rek. vodovodu (XI/2015)

Okres Louny: Louny Jimlínská ul. – rek. přivaděče (X/2015), Vroutek Kryrská ul. - rek. vodovodu (X/2015), Žatec Studentská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015), Žatec Lučanská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2015), Holedeč – rek. výtlaku z ÚV (XI/2015)

Okres Litoměřice: Litoměřice – rek. dosazov. nádrží ČOV (X/2015), Lovosice Labská ul. – rek. vodovodu (X/2015), Terezín – rek. historické kanalizace pod pevností (II/2016), Lovosice ul. Smetanova, Sukova, Škroupova, Fibichova, Dvořákova – rek. kanalizace a vodovodu (po etapách do V/2016), Úštěk – rek. vodojemu Julčín (X/2015), Třebušín – rek. kanalizace (X/2015)

Okres Most: Litvínov Žižkova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2015), Litvínov – rek. vodovodu DN400 Horní Litvínov (XI/2015), Most ul. Vítězslava Nezvala – rek. vodovodu (1. etapa, XII/2015)

Okres Teplice: Dubí Cínovec – rek. ČOV (X/2015), Teplice Benešovo nám. a v ul. Kapelní, U Radnice a Dubská – rek. vodovodu a kanalizace (X/2015), Teplice Jugoslávská ul. – rek. vodovodu (X/2015), Modlany – Drahkov – rek. vodojemu Roudníky (XI/2015), Teplice ul. U Pivovaru – rek. vodovodu (XI/2015), Duchcov ul. Bílinská, Riegrova, Havířská, Nádražní a Bratří Čapků – rek. kanalizace a vodovodu (po etapách do VI/2016), Teplice Smetanova a Denisova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (v třech etapách do VII/2016), Ohníč – Křemýž – odstranění kanal. výustí (VIII/2016), Bílina – Všechlapy – rek. vodovodního přivaděče (XI/2016)

Okres Ústí n. Labem: Ústí n. L., Moskevská, Špitálské nám. – rek. kanalizace a vodovodu (XII/2017), Ústí n. L. Myslbekova, Purkyňova a Dobrovského ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015), Ústí n. L., U Kostela – rek. vodovodu (X/2015), Ústí n. L., Mečíková – rek. vodovodu (X/2015), Ústí n. L. Podhoří – rek. vodovodu (X/2015), Homole u Panny – rek. kanalizace (XI/2015), Ústí n. L. Střekov – rekonstrukce ČOV (I/2016).

Kromě výše uvedených jmenovitých investičních akcí probíhají na majetku SVS další drobné investiční akce. Letos jich proběhlo v celém regionu SVS bezmála 200. Předmětem díla je např. doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace nebo výměna dílčích částí technologií typu čerpadla, dmychadla apod.

Investiční činnost SVS, a. s.

Autor: SVS, a. s.