Tato pravidelná jarní setkání předchází konání řádné valné hromady společnosti, která se uskuteční 18. června v Krušnohorském divadle v Teplicích.

Vedení společnosti seznámilo své akcionáře nejen s výsledky hospodaření firmy, ale zároveň i se strategickým dokumentem "Podnikatelský záměr na roky 2016 až 2020", který budou akcionáři na červnové valné hromadě schvalovat.

Bez negativních dopadů na koncové uživatele

Jedním z cílů zmíněného strategického dokumentu je i "Zajištění vodárenské infrastruktury po roce 2020". Stanovením a realizací tohoto cíle vedení společnosti reaguje na skutečnost, že právě na konci roku 2020 vyprší stávající provozní smlouva mezi SVS jako vlastníkem infrastruktury a SčVK, jakožto jejím provozovatelem.

Pravidelná jarní setkání předchází konání řádné valné hromady společnosti.Smyslem je, aby vše proběhlo bez jakýchkoliv negativních dopadů, a to zejména s ohledem na koncové uživatele, kterými jsou obyvatelé a podnikatelé v celém severočeském regionu.

"Jedná se o projekt, který nemá svým rozsahem srovnání ani v České republice ani v Evropě. V zásadě dnes vyšlapáváme cestu a budeme pravděpodobně vzorem pro všechny vodárenské společnosti v širokém okolí, které se ocitnou v podobné situaci," přibližuje rozsah projektu předseda představenstva SVS Tomáš Indra. "To na nás klade mimořádné nároky. Ostatně, proto jsme také začali celý projekt připravovat již v roce 2013," říká Tomáš Indra.

Akcionáři SVS se seznámili s tzv. Studií variant. Na základě tohoto materiálu se akcionáři budou rozhodovat o vyřazení těch variant možných řešení, které jsou v tuto chvíli z hlediska právního neproveditelné.

Poradní skupina z řad akcionářů

"Protože si uvědomujeme vážnost celého tohoto projektu, ustavili jsme i poradní skupinu z řad akcionářů, prostřednictvím které jsme s nimi v blízkém pracovním kontaktu," říká generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Podle názoru generálního ředitele činí vedení společnosti vše pro to, aby akcionáři byli pro červnovou valnou hromadu vybaveni maximálním možným počtem důležitých informací, na základě kterých budou moci akcionáři odpovědně rozhodnout o dalších krocích ve směřování Severočeské vodárenské společnosti.

Pravidelná jarní setkání předchází konání řádné valné hromady společnosti.Přesto, že se jedná o tak zásadní téma, nebyla účast ze strany akcionářů společnosti příliš vysoká, zájem o tuto problematiku projevilo z celkového počtu 458 měst a obcí méně než třetina. Setkání se uskutečnila ve třech termínech.

V úterý 21. dubna to bylo v Podbořanech, kde se sešli akcionáři okresů Chomutov, Most a Louny, a z celkového počtu měst a obcí těchto okresů se setkání účastnilo 34%. Čtvrtek 23. dubna byl určen pro akcionáře okresů Liberec, Jablonec n. Nisou a Česká Lípa, kde zájem projevilo 42% měst a obcí. Závěr těchto aktivů pak představovalo setkání akcionářů okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem, kam dorazilo dokonce jen 14% měst a obcí.

SVS opakovaně hospodaří se ziskem

Nadcházející řádná valná hromada SVS bude kromě výše uvedeného Podnikatelského záměru a Studie variant, obsahovat další standardní body, mezi které patří zpráva představenstva a zpráva dozorčí rady za rok 2014, výsledek hospodaření a rozdělení zisku.

SVS opakovaně hospodaří se ziskem, který se souhlasem akcionářů celý vkládá do fondu reinvestic. Proběhne rovněž volba do statutárních orgánů společnosti, kdy některým členům těchto orgánů končí jejich funkční období.

Autor: SVS, a. s.

Více o SVS:Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 54 úpraven vody, 998 vodojemů, 8949 km vodovodů (bez přípojek), 196 čistíren odpadních vod a 3916 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.