To je důvod, proč se vedení SVS vždy v jarních měsících setkávají s akcionáři na tzv. aktivech akcionářů. Není nad osobní jednání a bezprostřední výměnu názorů v rámci diskuzí. Letošní setkání proběhne ve dnech 21. – 28. 4. 2015, a budou na nich prezentovány jak plány do budoucna, tak aktuální výsledky hospodaření, tak i další zásadní témata pro fungování SVS.

Tři aktivy akcionářů

Tato každoroční série aktivů akcionářů je pořádána jako setkání zástupců měst a obcí v regionu působnosti SVS, který zahrnuje sedm okresů Ústeckého kraje a tři okresy Libereckého kraje s celkem 458 akcionáři – městy a obcemi. Jarní aktivy akcionářů vždy předcházejí konání řádné valné hromady. Letos se uskuteční tři aktivy akcionářů, protože setkání jsou zorganizována pro více sousedících okresů.

Série bude zahájena setkáním 21. dubna, a to pro akcionáře z okresů Chomutov, Most a Louny. Následovat bude setkání 23. dubna pro okresy Jablonec nad Nisou, Liberec a Česká Lípa, a poslední z řady aktivů pak proběhne 28. dubna pro okresy Litoměřice, Teplice, Děčín a Ústí nad Labem.

Dopolední program seznámí akcionáře s návrhem Podnikatelského záměru na roky 2016-2020 (PZ), který představuje základní koncepční a strategický plánovací nástroj společnosti. Jedním z cílů Podnikatelského záměru je i „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020". Akcionáři budou seznámeni se Studií variant, jejímž předmětem je posouzení proveditelnosti jednotlivých scénářů.

„Jedná se skutečně o ojedinělý projekt v České republice. Pro následující období fungování SVS je proto naprostou nezbytností vnitřní jednota a celistvost společnosti v souvislosti s tímto projektem, který bude zlomovým bodem v novodobé historii společnosti a zásadně určí její vývoj směrem k budoucím generacím", zdůrazňuje MUDr. Tomáš Indra, předseda představenstva SVS.

Spolehlivé a cenově dostupné služby

Podnikatelský záměr vychází z mise (poslání) a vize společnosti. Posláním SVS jakožto vlastníka vodohospodářského (VH) majetku je: zajišťovat v souladu s požadavky akcionářů a legislativy kvalitní, spolehlivé a cenově dostupné služby spočívající ve výrobě a dodávce pitné vody, a odvádění a čištění odpadních vod.

Vizí SVS je: být silnou nadregionální společností, která zodpovědně a efektivně spravuje VH majetek, podporuje jeho hospodárné rozšiřování, a která prostřednictvím majetku poskytuje kvalitní, spolehlivé a cenově dostupné služby, spočívající ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Podnikatelský záměr již od vzniku společnosti v roce 1993 vychází ze základních principů fungování společnosti: 1. Uplatnění jednotné solidární ceny vody pro celé území, 2. Udržení sociálně přijatelné ceny vody, 3. Uplatnění racionálních podnikatelských metod v hospodaření společnosti, 4. Vkládání zisku do obnovy a rozšiřování majetku společnosti.

Solidární cena vody je jednou z nesporných výhod SVS pro její akcionáře. Je nutné tuto skutečnost zdůraznit, kdy platí jednotné ceny vodného a stočného pro všechny odběratele na celém území působnosti SVS bez ohledu na skutečné náklady v daném místě.

Nehraje tak žádnou roli velikost města či obce, dostupnost zdroje vody, vzdálenost od čistírny odpadních vod nebo investiční potřeby do VH infrastruktury.

Rovnoměrné rozložení investic

V rámci solidarity SVS přistupuje ke všem svým akcionářům stejně, což se projevuje např. také v rovnoměrném rozložení investic na celém území působnosti, a tato míra solidarity se prolíná ve všech činnostech společnosti. Projevuje se až v nejvyšších orgánech společnosti, a to v nominacích jednotlivých zástupců akcionářů do statutárních orgánů.

Každý okres v regionu působnosti SVS má svého zástupce v dozorčí radě společnosti, která kontroluje činnost představenstva. Nominace a volba těchto zástupců je výhradní záležitostí akcionářů toho daného okresu, a SVS do ní nezasahuje.

Zástupci obcí daného okresu navrhují kandidáta do dozorčí rady za svůj okres formou dohody „co obec to jeden hlas". Nerozhodují zde procenta akcií a představenstvo SVS se touto volbou nominantů řídí a předkládá je Valné hromadě ke schválení. Vždy se dodržoval tento princip tzv. Gentleman´s Agreement, kdy všichni akcionáři respektovali nominované zástupce příslušného okresu, ze kterého nominant vzešel.

V rámci odpoledního programu bude připravena prezentace vyhodnocení investičního plánu za rok 2014, komentář k probíhajícímu investičního plánu 2015, seznámení s výsledky hospodaření za rok 2014, informace o přípravě řádné valné hromady, a proběhne rovněž představení kandidátů do představenstva SVS a nominace členů do dozorčí rady SVS v souladu s výše uvedenými principy.

Aktivy akcionářů každoročně předznamenávají konání řádné valné hromady společnosti, která se letos uskuteční 18. června 2015 od 10 hodin v Krušnohorském divadle v Teplicích.