Středa 2. února (14:53) Územní odbor Teplice, hlášení o požáru:

Požár trávy

Hasičské jednotky vyjely k požáru travního porostu do Pražské ulice v Teplicích – Proseticích. Místo bylo pro techniku obtížně přístupné. Jednotky požár likvidovaly pomocí lopat.

Související informace

Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem o požární ochraně zakázáno. Fyzické osobě, která vypaluje posrosty, lze uložit pokutu do výše 25 tisíc Kč. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované a to po povrchu suché vegetace, zanesením ohně větrem nebo i proudy horkých spalin s jiskrami a přenesením ohně v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků organických látek z dřívější vegetace. Takový oheň může „doputovat“ na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika dnech. Bohužel může nastat i udušení lidí v kouři a uhoření při nezvládnutém, původně jen malém kousku vypalované plochy. Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na předem připravených přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.
Hořlavý biologický odpad může fyzická osoba spalovat jen za podmínek, že:
1. pálení provádí na vlastním pozemku a v dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek např. palivového dřeva apod.,
2. pálení provádí osoba starší 18 let. Osoby mladší mohou tuto činnost vykonávat jen za dozoru dospělé osoby,
3. pálení není prováděno v období dlouhotrvajícího sucha, za větrného počasí apod.,
4. po ukončení pálení ohniště bezpečně uhasí a následně provádí kontrolu po dobu nejméně 8 hodin.

133/1985 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 17. prosince 1985
o požární ochraně
…Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí
vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném
prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti,
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování
hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných
opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat…
(1) Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo
s) vypaluje porosty,
…(2) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního
požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické
osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost
vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že…
n) vypaluje porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na volném prostranství orgánu státního požárního dozoru, případně nestanoví opatření proti vzniku a šíření požáru…
… (2) Hasičský záchranný sbor kraje vybírá a vymáhá pokuty
podle zvláštního zákona.7b) Pokuta uložená podle § 76 je příjmem
státního rozpočtu.

Obecně několik základních zásad při rozdělávání ohně v přírodě:
- před rozděláním ohně je třeba posoudit aktuální povětrnostní situaci (doba od posledních větších dešťových srážek, směr a sílu větru),
- místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek a vzdálené minimálně 50 m od kraje lesních pozemků. Tato vzdálenost se prodlužuje až na 100m od stohu,
- zakazuje se rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě a ponechat ho bez dozoru,
- ohniště lze opustit až po jeho úplném vyhasnutí, po jeho zalití vodou nebo zasypání zeminou.
Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke
vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek;
při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných
událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc,
nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby
blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou
věcnou pomoc. Ustanovení § 20 tím není dotčeno.