Podle Víta Sochockého z Oživení bylo smyslem srovnání vytvořit si obrázek o fungování krajských samospráv a zároveň být potenciálním podkladem pro práci médií.

„Zaměřili jsme se na informace a instrumenty, které zákony po krajích nevyžadují, a představují tak jistou přidanou hodnotu," vysvětlil.

Kraj podle hodnocení nejvíce propadl v etice a ve střetu zájmů krajských politiků a úředníků, kde dostal nelichotivou známku 4-. Negativně hodnocené jsou i další oblasti, například mediální politika kraje,  veřejné zakázky, hospodaření s majetkem a přístup k příspěvkovým a obchodním společnostem či veřejné zakázky.

Mluvčí kraje Magdalena Hanáčková uvedla, že s hodnocením kraj nesouhlasí, má pochybnosti o jeho objektivnosti a některá tvrzená rozporovala. „Není zcela exaktně uvedeno, jak sdružení ke svým výsledkům dospělo," uvedla.

Některé oblasti by rádi  chtěli změnit lídři politických stran. Například Vladislav Raška z ODS slíbil, že bude chtít prosadit vysílání přímého přenosu ze zasedání Zastupitelstva na internetu. Karola Haasová z TOP 09 zase chce u každé veřejné zakázky její rodný list.

Někteří lidé si stěžují, že jim kraj při žádostech o informace klade různé překážky, například Filip Ušák chtěl znát informace o zahraničních cestách radních za volební  období. „Na konci termínu pro odpověď mi napsali, ať to období přesně specifikuji. Jen abych ji nedostal do voleb," uvedl.

Hospodaření s majetkem: 4

Na stránkách Ústeckého kraje není dostupný přehledný a ucelený seznam nemovitého majetku kraje s uvedením jeho současného využití.

Není přístupná veřejná elektronická evidence smluv uzavřených krajem.

Přístup k informacím: 3

Ústecký kraj na oficiální desce nezveřejňuje zápisy ze zasedání zastupitelstva nejpozději do sedmi dnů po zasedání.

√ Chybí i archiv zápisů ze zasedání zastupitelstva, jeho výborů a rady.

Není zveřejněn jednací řád a zápisy z jednání rady ani jejích komisí.

Není zveřejněn vzor žádosti o poskytnutí informací na webu krajského úřadu.

Veřejné zakázky: 3-

Ústecký kraj nemá zveřejněná  pravidla řešení střetu zájmů či eventuální podjatosti členů hodnotících komisí, zaměstnanců úřadů odpovědných za přípravu veřejných zakázek a zaměstnanců úřadů odpovědných za kontrolu realizace veřejných zakázek.

Veřejné zakázky kontrolují ty samé útvary, které je připravují.

Kraj nezveřejňuje protokoly o hodnocení nabídek.

Nevyužívaly se veřejné aukce a další transparentní nástroje.

Rozpočet: 3

Ústecký kraj nemá na internetových stránkách v sekci věnované rozpočtu přehled všech realizovaných rozpočtových změn.

Na úvodní stránce krajského webu neexistuje zvláštní odkaz pro přístup k aktuálnímu rozpočtu kraje.

Kraj nezveřejňuje rozpočet v takzvané rozklikávací podobě.

Ústecký kraj nepoužívá takzvaný transparentní účet.

Granty a dotace: 3

Na stránkách Ústeckého kraje chybí kalendář zveřejňování grantových a dotačních programů.

U příslušného dotačního programu nejsou uvedeny finanční prostředky, které jsou na něj uvolněné. Kraj nezveřejňuje kritéria pro hodnocení žádostí o dotace i s jejich váhami na celkové hodnocení.

Kraj neuvádí důvody u odmítnutí neúspěšných žadatelů, na webu nenaleznete ani jejich seznam.

Etika a střet zájmů: 4-

Ústecký kraj nemá vytvořený etický kodex pro zastupitele.

Na oficiálních internetových stránkách kraje není pracovní řád zaměstnanců samosprávy, ani organizační řád krajského úřadu.

Nejsou stanovena etická pravidla zastupitelů pro přijímání darů.

Neexistuje povinnost pro zastupitele nominované do orgánů organizací s majetkovou účastí kraje a státu informovat o výši odměn a požitků získaných v souvislosti s jejich členstvím v těchto orgánech.

Účast veřejnosti na rozhodování: 3

Ústecký kraj nemá veřejně přístupné zasedání všech výborů, chybí i informace o jednotlivých hlasováních zastupitelů.

Na internetových stránkách není přehled docházky jednotlivých zastupitelů na zasedáních zastupitelstva.

Kraj na nich nenabízí nástroj umožňující zasílání stížností, dotazů a připomínek občanů s následným sledováním odpovědí.

√ Nejsou zveřejněny audiovizuální záznamy z jednání zastupitelstva.

Mediální politika: 4

V redakční radě krajského periodika nejsou zastoupeny všechny strany zvolené do zastupitelstva.

Kraj nemá stanovena pravidla pro přispívání opozice a veřejnosti do krajského periodika.

Neexistuje interní předpis, který by upravoval vydávání krajských novin.

Media nedostávají informace o připravovaném zasedání zastupitelstva včetně navrženého programu formou tiskové zprávy.

Územní plánování: 2

Ústecký kraj má toho hodnocení nejlepší ze všech deseti oblastí.

Pouze mu na webu chybí odkazy na Zásady územního rozvoje sousedních krajů.

Příspěvkové organizace a spol. s majetkovou účastí kraje: 4

Seznamy jsou neuspořádaně roztroušené ve struktuře stránek, které trpí v tomto směru nejednotností a nepřehledností.

√ Ucelený seznam příspěvkových organizací, jichž je kraj zřizovatelem, chybí.

Nelze najít ani seznam obchodních společností s majetkovou účastí kraje.

Kraj nemá pravidla pro odměňování zástupců kraje v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí kraje.

Nejsou zveřejněné účetní závěrky obchodních společností ovládaných.