Nová fakulta, kterou schválila akreditační komise ministerstva školství, od března letošního roku nahradila dosavadní Ústav zdravotnických studií (ÚZS). Nyní, ve čtvrtek 26. dubna se na Zelené škole v ulici Velká Hradební, kde FZS sídlí, uskuteční volby do jejího Akademického senátu. Volba děkana je v plánu v červnu.

Protože komise posvětila i převod stávajících studijních programů a jejich oborů vyučovaných dosud na ÚZS na nově vzniklou fakultu, má nový subjekt možnost pohodlně navázat na dosavadní zkušenosti a od září, kdy do akademického roku fakulta odstartuje s prvními studenty, dál pracovat na svých dalších plánech.

Tříleté bakalářské studijní programy pro čtyři obory

Nyní ústav vyučuje dva tříleté bakalářské studijní programy. V programu ošetřovatelství obory porodní asistentka a všeobecná sestra a v programu specializace ve zdravotnictví obory ergoterapie a fyzioterapie. Loni do nich nastupovalo 190 studentů. „Počet míst samozřejmě závisí na limitu financovaných studentů. Na nový akademický rok evidujeme zatím přes sedm set přihlášek ke studiu," říká pověřený děkan FZS doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

Od detašovaných pracovišť k nové fakultě

Ústav zdravotnických studií vznikl v roce 2004 spojením regionálních vyšších odborných škol zdravotnického zaměření. Původně se jeho obory učily na detašovaných pracovištích vyšších odborných škol v Ústí nad Labem, Mostě a Teplicích. Od roku 2008 se výuka kompletně přesunula do Ústí nad Labem.

Fakulta, jak vyplývá ze slov docenta Tichého, má smělé plány. „Nyní máme v denním studiu čtyři obory. Kromě porodní asistence podáme žádosti o akreditaci pro kombinovanou formu studia, dálkovou. Zájem o ni můžeme už v tuto chvíli označit za velký. Žádat o dvouleté magisterské studium, navazující na bakalářské, zatím nehodláme, nicméně posléze jako první by mohlo být k oboru fyzioterapeut," nastiňuje možnosti, které se nové fakultě otevírají, Miroslav Tichý.

Doktorská studia jsou v plánu za sedm až osm let

U každé fakulty má být možnost doktorských studií. Jak to bude na FZS? „Podmínkou pro otevření této možnosti je absolvování minimálně dvou ročníků magisterského studia. Žádat o akreditaci pro doktorská studia bychom tak mohli někdy v letech 2019 nebo 2020," vysvětluje docent Tichý.

ÚZS byl v roce 2004 založen v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a legislativou, která se vztahovala k profesím, na něž do té doby připravovala v regionu studenty detašovaná pracoviště tří vyšších odborných škol. Čím se vysoká škola, kromě možnosti získání titulu, od střední liší?

Jaké jsou rozdíly mezi vysokou a střední školou

„Jednak vědeckovýzkumnou činností a s tím související publikační činností, možností získávání grantů na projekty a také nároky na kvalifikaci akademických pracovníků. Navíc je tu i spolupráce s ostatními vysokými školami u nás i v zahraničí, kterou provází mobilita pedagogů a studentů. Aktuálně k tomu dochází v rámci mezinárodního programu Erasmus. Další rozdíl spočívá v postavení studentů jsou členy akademické obce, mají zastoupení v akademickém senátu, podílí se na rozhodování o strategii, zapojují se do života kateder a laboratoří."

Odborné laboratoře jsou chloubou a budoucností

A právě odborné laboratoře jsou jedním z atributů ústavu, respektive fakulty, s nimiž se na Zelené škole oprávněně chlubí.

V listopadu 2010 otevřel ústav Laboratoř pro studium pohybu vybavenou kamerovým systémem pro 3D analýzu pohybu, tlakovou deskou pro sledování rozložení tlaku na ploskách nohou, silovými deskami pro sledování stability těla a speciálním přístrojem pro sledování aktivity kosterních svalů.

„V České republice se v posledních desetiletích šlo v rehabilitaci především cestou očí a rukou. Tedy diagnóza na základě toho, co vidíme a co vyhmatáme. Neříkám, že je to špatně, protože čeští fyzioterapeuti měli a mají výborné výsledky, uznávané i v zahraničí, ale svět je dnes dál," řekl Deníku krátce po otevření laboratoře Miroslav Tichý.

„Česká republika zaspala dobu. Moderní přístroje, které se v zahraničí začaly používat nejen v laboratořích, ale i ve zdravotnických zařízeních již před desítkami let, pomáhají problém kvantifikovat. Tedy nejenom co je špatně, ale jak moc je to špatné a proč," upozornil.

Laboratoř pro studium pohybu slouží hlavně pro bakalářské a vědecké práce studentů a akademických pracovníků. „Chceme, aby studenti věděli, co je v oboru k dispozici a podporovali využití těchto moderních přístrojů ve své pozdější praxi. V západních zemích, zejména Velké Británii a Švédsku, je jejich použití obvyklé i při běžných klinických vyšetřeních v nemocnicích."

Zařízení je velmi drahé. Kompletní laboratoř se čtyřmi špičkovými přístroji stála školu 4 miliony korun, které ústav pokryl ze dvou grantů. „Ano, přístroje jsou drahé. Ale to není největší problém, proč je v republice takových pracovišť málo. Je totiž málo lidí, kteří s přístroji umějí pracovat. I proto to chceme změnit," dávají si za úkol akademici na FZS.

Loni ústav otevřel Laboratoř pro studium civilizačních chorob, kde přístroje sledují funkci dýchacího a oběhového aparátu. Při ní vzniklo Centrum pro ochranu a podporu zdraví, které má zajišťovat osvětovou část tohoto projektu.

S praxí studentů pomáhá Krajská zdravotní

Studenti ÚZS a nyní FZS absolvují, a v budoucnu nadále budou absolvovat, významnou porci praxe. „Je to až padesát procent ze všech výukových hodin během studia. Proto jsme velmi rádi za velmi dobře fungující spolupráci s Krajskou zdravotní, a. s., která našim studentům praxi na svých pracovištích umožňuje," uzavřel docent Miroslav Tichý.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem měla v době svého založení 28. září 1991 tři fakulty, na nichž studovalo 2082 studentů.
Nyní ji tvoří sedm fakult: fakulta výrobních technologií a managementu, přírodovědecká, filozofická, pedagogická, fakulta umění a designu, fakulta sociálně ekonomická, fakulta životního prostředí a od března i fakulta zdravotnických studií.
Na univerzitě studuje přibližně 12 000 lidí. Zdroj: ČTK