V ulici je vodovodní řad z litiny z roku 1967, který je dožilý, vykazuje korozi a inkrustaci a dochází k častým poruchám. Kanalizaci tvoří potrubí z betonu z roku 1926. Kamerová prohlídka prokázala korozi materiálu, cca 50 procent kanalizační šachty má nedostatečný profil. Stoka je celkově ve špatném technickém stavu, je popraskaná, dochází k nátoku balastních vod, chybějí kusy stěn a vznikají kaverny.

Vodovodní řady budou uloženy v asfaltové komunikaci, chodníku a zčásti v zeleni. Stoka bude uložena rovněž v asfaltové komunikaci. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném výkopu.

V jejím rámci dojde k výměně stávajících vodovodních řadů za nové potrubí z vysokohustotního polyetylenu, přepojeny budou všechny domovní přípojky a napojené řady.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny, přepojeny budou všechny domovní přípojky, uliční vpusti a napojené řady.
Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 18. září 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Ústí nad Labem, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 14 staveb v celkovém objemu 126,74 mil. korun bez DPH.

(kp)