Naposledy Neurochirurgická klinika Krajské zdravotní spolupořádala výjimečný mezinárodní neurochirurgický kongres v Praze. V čem spočívala ona výjimečnost? Mimo jiné v tom, že kongres byl poprvé v historii pořádán společně s americkou neurochirurgickou společností Congress of Neurological Surgeons (CNS). Nechyběl na něm nikdo, kdo ve světové neurochirurgii něco znamená. Včetně nejvýznamnějšího neurochirurga druhé poloviny minulého století Gaziho Yasargila, který změnil neurochirurgii v mikrochirurgický obor a svou precizní technikou a filozofií zmírnil počet komplikací a úmrtí na desetinu. Všichni moderní neurochirurgové navazují na jeho principy a mnohé z nich dodnes nejsou překonány.

A na jednom ze satelitních kurzů, které kongresu předcházely, tvořili jádro týmu právě ústečtí odborníci. Pro lékaře specialisty na něm bylo novinkou testování speciálních anatomických modelů a cév. Tyto modely jsou vyráběny v Japonsku pomocí laserové technologie přesně podle 3D obrazu počítačové tomografie skutečných pacientů. A ústecká neurochirurgie se již druhým rokem podílí na vývoji těchto revolučních preparátů. Rozhodně tudíž není náhoda ani to, že vedení sekretariátu evropského neurochirurgického kongresu s názvem 7th Central European Neurosurgical Society (CENS) Meeting, který se uskutečnil od 13. do 15. června v Praze, měli na starosti specialisté Neurochirurgické kliniky z Ústí nad Labem. „Je to pro nás velká čest a vyznamenání," řekl Deníku Martin Sameš, jenž je předním českým neurochirurgem.

Mezi pěti klinikami v Evropě

Na kurzech Baze lební a bypassu na mozku a Disekce bílé hmoty mozku a korelace se zobrazením mozkových drah traktografií (DTI) se vedle profesora Sameše lektorsky významně podíleli lékaři Robert Bartoš, Aleš Hejčl, Amír Zolal a Petr Vachata z ústecké Neurochirurgické kliniky, která má prestižní certifikát a licenci výukového centra WFNS „class A" od roku 2008. Zdůraznit je potřeba v této souvislosti fakt, že tento certifikát má pouze pět klinik v Evropě…

Rozvíjejí práci profesora Beneše

Kde se vzala tak vysoká úroveň a odbornost právě na pracovišti v severočeském Ústí nad Labem?

„V letech 1978 až 1997 tady působil profesor Vladimír Beneš, který je dnes přednostou Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze Střešovicích. V roce 1988 odjel na stáž do Spojených států a poté zde začal prosazovat moderní myšlenky. V Ústí tak vznikla progresivní neurochirurgická škola, která ovlivnila vývoj oboru v celém Česku. Tzv. ústecký styl operací za použití nejjemnější techniky rozvíjel a v praxi nyní uplatňuje i současný přednosta Neurocentra Krajské nemocnice v Liberci Petr Suchomel, který v Ústí pracoval od roku 1983 do roku 1993," vysvětluje docent Petr Sameš. V současnosti má proto ústecká neurochirurgie úzké styky s podobnými špičkovými centry z USA a Japonska.

V současné době jsou tak na tomto vysoce specializovaném lékařském pracovišti již schopni například u nádorů mozků zobrazovat mozkové dráhy a toto zobrazení převést tak, že jsou schopni pacienta bezpečně operovat.

Operují krční páteře po úrazech, nádory a degenerativní onemocnění páteře. „Těch existuje obrovská škála. Vše se operuje za pomoci mikroskopu a neinvazivně už od osmdesátých let. Samozřejmostí je využití endoskopie," připomíná Martin Sameš.

Cévní neurochirurgie zase řeší onemocnění, jakými jsou mozkové výdutě, ischemie mozku, stenóza, čili zúžení krčních tepen.

„Stálé zdokonalování znalostí anatomie přispívá k možnosti miniinvazivních operací, aby pacient mohl po těch lehčích odcházet domů čtvrtý pátý den," upozorňuje přednosta ústecké neurochirurgické kliniky.

Kurzy pomohly ke zdokonalení

Aby byl medicínský zásah co nejefektivnější a pokud možno pro pacienta co nejšetrnější, napomáhají taková setkání odborníků, které nyní proběhlo v Praze.

Ti se na kongresu věnovali nejmodernějším technikám zobrazení funkčních struktur a operacím v nejsložitějších oblastech mozku.

Kurz baze lební a bypassu na mozku přinesl intenzivní výuku náročných neurochirurgických operačních přístupů na věrných anatomických modelech spánkové kosti s použitím operačního mikroskopu a vrtaček jako na skutečném operačním sále. Dále se kurz zabýval nácvikem náročných mikrochirurgických cévních mozkových bypassů. Zúčastnilo se ho 20 lékařů ze zemí západní i východní Evropy a Asie.

Průběh přednášek i simulací obtížných operací byl přenášen internetovým spojením společnostmi CESNET a APAN medical community například do Japonska, Číny a dalších zemí Asie.

Druhý satelitní kurz kongresu, na nějž se přihlásili lékaři z osmi zemí, se věnoval technice preparování mozkových drah na preparátech mozku.

Operatérům mimo jiné umožnil dokonalé poznání anatomie a funkce mozkových drah především drah řídících pohyb, řeč a zrak, ale i komplexní funkce jako chování, emoce, sebeovládání, též paměť, rozhodování a motivace člověka. 3D představa o organizaci mozkových drah přináší chirurgům větší bezpečnost a vyšší radikalitu při operacích mozkových nádorů.

„Ústečtí neurochirurgové se přiblížili k cíli vybudovat v Evropě respektované laboratorní centrum pro hlubší poznání a výuku anatomických detailů mozku," uzavřel profesor Martin Sameš.

Neurochirurgická klinika v Ústí n. L.

Jedna z operací nádoru na mozku proběhla v Ústí nad Labem loni pod vedením světové neurochirurgické kapacity, japonského profesora Takanori Fukushimy.Neurochirurgické oddělení má působnost nadregionálního specializovaného centra se spádem 1,2 milionu obyvatel. Základním posláním pracoviště je provádění vysoce specializované diagnostiky, léčby a výzkumu chorob nervového systému. Pracoviště je součástí traumatologického programu MN, dále konstituuje spinální centrum pro léčbu úrazů a onemocnění páteře, neurovaskulární program zahrnuje interdisciplinární péči o cévní systém mozku, neuroonkologický program obsahuje terapii nádorů s využitím nejmodernějších elektrofyziologických technik a operací při vědomí, centrum chirurgie baze lební a lícního nervu disponuje v ČR jedinečným zázemím anatomické laboratoře, operativa je dále zaměřena na dětskou neurochirurgii ve spolupráci s Dětskou klinikou MN a FN Motol, v problematice normotenzního hydrocefalu působí specializovaný tým jako centrum pro evropskou databázi. Pracoviště se tradičně věnuje řešení výzkumných grantů IGA Ministerstva zdravotnictví ČR a GAČR. Tři lékaři jsou absolventy postrgaduálního studia Ph.D. Neurochirurgické oddělení pravidelně prezentuje své výsledky na evropských a světových kongresech, ročně publikuje 6-8 článků v odborných časopisech. Přednosta oddělení je členem výboru České neurochirurgické společnosti, výboru chirurgie baze lební při Světové federaci neurochirurgů (WFNS) a výboru České spondylochirurgické společnosti. Pět lékařů absolvovalo nebo jsou frekventanty kurzů EANS (Evropská asociace neurochirurgických společností). Zdroj: www.kzcr.eu