Před měsícem otevřeli ve vstupní budově Lorety, v nových výstavních prostorech, „Expozici církevního umění Šluknovska". Rekonstrukce dosud pro návštěvníky nepřístupné části památkově chráněného areálu byla zahájena v loňském roce a letos dokončena. Do 31. října probíhá v ambitu tematicky ojedinělá výstava fotografií Světly Černíkové sochařské výzdoby hřbitovů Šluknovska. Od loňského prosince je umístěna také v ambitech Lorety v Rumburku stálá výstava s názvem „Křížové cesty Šluknovska". A tak návštěvník tady má nyní všechno pohromadě.

Nová expozice

Zastavme se u jednotlivých prezentací podrobněji. „Přízemí vstupní budovy se věnuje historii rumburské Lorety a zmapování jejích podzemních prostor. První patro nové expozice patří příběhům poutních míst a křížových cest Šluknovska. Připomenuty jsou rovněž osudy tří kostelů na Šluknovsku, které se zbořily po roce 1945. Svoje místo zde našly obrazy a další exponáty, považované desítky let za ztracené. Klenotnice představuje bohoslužebná roucha a nádoby. Tematicky pojatý hlavní výstavní prostor přibližuje život Svaté rodiny a symbolicky navazuje na duchovní poselství loretánské kaple Svaté chýše. Obrazy a sochy Marie, Ježíše a Josefa z období gotiky a baroka doprovází úryvky z Bible," popisuje využití prostor k nové expozici Klára Mágrová z Římskokatolické farnosti děkanství Rumburk.

Prohlídka expozice zaměstnává všechny lidské smysly. Poznáte zde vůni kadidla, můžete se dotknout hodinového stroje z kostela sv. Václava ve Fukově, uslyšíte barokní skladby zkomponované na Šluknovsku…

„Pozornost zasluhuje gotická socha Piety z rumburské Lorety. Díky náročnému restaurování zcela proměnila svůj výraz a z nevzhledné sochy z lipového dřeva se po odstranění nevhodných přemaleb z 19. století stal klenot expozice, datovaný do roku 1520. Vystaveny jsou i sošky Pražského Jezulátka, věnované v minulosti kněžnami z Liechtensteina kapli Pražského Jezulátka v ambitu Lorety Rumburk. Představují se i šaty Jezulátka v liturgických barvách. Nečekané rozuzlení skrývá bohatě polychromovaná barokní socha Panny Marie Immaculaty, kterou se podařilo sestavit ze čtyř fragmentů. Poslední se nalezl letos v létě," přibližuje zajímavé exponáty páter Jozef Kujan, farář pověřený obnovou Lorety Rumburk a ředitel salesiánské komunity v Rumburku a okolí.

Výstava fotografií

Výstava „Náhrobníky, sochy a hřbitovy Šluknovska" ukazuje soubor 50 barevných výtvarně dokumentárních fotografií Světly Černíkové přibližujících sochy a náhrobníky z 19. a počátku 20. století, například ze hřbitova v Krásné Lípě, Velkém Šenově, Mikulášovicích, Rumburku a Jiříkově. „Výstava fotografií Světly Černíkové seznamuje s dosud nezpracovaným tématem. Současně se stala svědectvím o lhostejnosti, s níž přistupujeme ke specifickému kulturnímu dědictví regionu. To v uplynulých sedmdesáti letech neodolalo zubu času, krádežím a vandalismu," říká Klára Mágrová. „Impulzem pro vznik výstavy bylo dílo vynikajícího sochaře Franze Pettricha z Drážďan, které se dochovalo na starém hřbitově v Krásné Lípě. Autorem velmi kvalitních náhrobníků je umělec, působící v 19. století jako dvorní sochař saského kurfiřta Friedricha Augusta III. Pro srovnání jsou na výstavě v Loretě Rumburk vystaveny i fotografie Pettrichových náhrobníků ze hřbitova v Drážďanech," dodává s tím, že sedmasedmdesátiletá fotografka téma sochařské výzdoby hřbitovů Šluknovska zpracovávala od roku 2012.

Stálá výstava

A do třetice je tady česko-německá výstava „Křížové cesty Šluknovska / Kreuzwege im Schluckenauer Gebiet". V Loretě v Rumburku je nastálo vystavena od 1. prosince. Připomíná christologická poutní místa ve Šluknovském výběžku, spjatá s příběhem o odsouzení a ukřižování Ježíše Krista.

Příběhy 14 křížových cest, vybudovaných v průběhu 18. až 20. století ve Šluknovském výběžku, doplňují aktuální a dobové fotografie a situační plány. Šestnáct výstavních panelů o historii a současnosti křížových cest v krajině Šluknovska se v letech 2011-2012 představilo v Rumburku, saském Leutersdorfu, Dolní Poustevně, Ústí nad Labem, Šluknově a Praze.

Výstavu a stejnojmennou brožuru připravila Římskokatolická farnost děkanství Rumburk a Röhm.-kath. Pfarrei Mariä Himmelfahrt z Leutersdorfu za finanční podpory Evropské unie v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa, Česko-německého fondu budoucnosti, Ministerstva kultury České republiky a Města Rumburk.

Památkově chráněná Loreta v Rumburku

Loreta v Rumburku patří svou štukovou a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější loretánské kaple v České republice. Architektonicky cenná Santa Casa (Svatá chýše) je kopií domku Panny Marie v Nazaretu, v němž došlo ke Zvěstování o narození Spasitele, byl vychován Ježíš a žila Svatá rodina. V Rumburku ji podle projektu slavného rakouského architekta Johanna Lucase Hildebrandta nechal podle italského renesančního originálu postavit majitel panství kníže Anton Florian z Liechtensteina. K vysvěcení kaple Panny Marie došlo 15. 9. 1707. Spolu s ambitem s bohatou nástropní výmalbou ze života P. Marie a Ježíše Krista, objektem Svatých schodů (Scala sancta) a kostelem sv. Vavřince byla součástí areálu kapucínského kláštera (dnes městská knihovna).

Památkově chráněná Loreta v Rumburku.Rumburská Loreta s milostnou sochou Černé madony loretánské byla významným mariánským poutním místem pro oblast severních Čech a Lužice. Od roku 1950, po zrušení rumburského kapucínského kláštera, byla pro běžné návštěvníky přístupná jen příležitostně a trpěla dlouhodobou neúdržbou. Roku 1964 byla prohlášena za nemovitou kulturní památku. Od roku 2007 jsou památkově chráněny rovněž čtyři oltáře v ambitu. Loretánský areál je opětovně od roku 1995 vyhledávaným cílem návštěvníků z ČR a zahraničí. Od roku 1996 je obnovován, od roku 1999 z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury.

Památkově chráněný objekt je přístupný celoročně od úterý do soboty, v dubnu až říjnu mezi 10.00 až 17.00 hod., od listopadu do března 9.00 až 16.00 hod. K dostání jsou zde turistické známky, turistické deníky, turistické vizitky, pohledy, brožury o historii Lorety v Rumburku a regionální literatura ze Šluknovska. Po celý rok se v přilehlém ambitu a kostele sv. Vavřince konají příležitostné mše svaté, výstavy, koncerty a doprovodné kulturní akce. K dispozici jsou tři stálé expozice „Historie Lorety v Rumburku (17072007)", „Loretánské podzemí v Rumburku" a „Kapucínský konvent v Rumburku (16831950)". Areál, kterým ročně projde víc než 8000 návštěvníků, spravuje Římskokatolická farnost děkanství Rumburk.

Zdroj: Římskokatolická farnost Rumburk