Na její veřejnou prezentaci byla také aktuálně schválena podpora z evropských fondů Cíl 3/Ziel 3. „Zápisu do CES předcházelo přijetí Collegia Bohemica do Asociace muzeí a galerií ČR na podzim loňského roku. V jeho rámci je Collegium Bohemicum pověřeno aktivní komunikací a aktivním udržováním kontaktů u německojazyčných sousedů, a to za celou Českou republiku. Naše společnost tak bude například pořadatelem pravidelného setkání zástupců muzeí a galerií z České republiky, Saska, Bavorska a Horního Rakouska na podzim roku 2012 v Muzeu Ústí nad Labem,“ uvádí ředitelka Collegia Bohemica Blanka Mouralová.

Sbírka bude vystavena v podobě stálé expozice v muzeu v Ústí na Labem. Bude to vůbec první stálá expozice v Česku na téma dějin a kultury německy mluvících obyvatel českých zemí.

CES eviduje miliony nejrůznějších položek

Centrální evidence sbírek je veřejně přístupný seznam sbírek muzeí a galerií, který zřizuje Ministerstvo kultury. Obsahuje záznamy o více než 65 milionech položkách movitého kulturního dědictví České republiky. Zápis do evidence je povinný pro všechny sbírky ve vlastnictví státu, kraje nebo obcí a mohou o něj požádat právnické a fyzické osoby. Collegium Bohemicum dobrovolnou evidencí v CES veřejně deklaruje svůj záměr pečovat o sbírku německého kulturního dědictví na nejvyšší vědecké úrovni, rozšiřovat ji a přebírat na sebe profesionální závazky etablované muzejní instituce. Zápisem do CES získává Collegium Bohemicum také možnost podpory od státních odborných pracovišť.

Co všechno bude už brzo k vidění?

Sbírka dnes obsahuje předměty od počátku sedmnáctého století. Stěžejní část pochází ze století osmnáctého až dvacátého. Pocházejí především z těch oblastí českých zemí, které byly v minulosti osídleny německy mluvícími obyvateli. Kromě pohraničí to byly dřívější jazykové, jde jak o knihy (rukopisy a staré tisky), tak o trojrozměrné předměty ze skla, porcelánu a kovu. Například tu najdete první vydání Jungmannova česko-německého slovníku (1836), ručně kolorovanou faksimili Oráče z Čech - Ackermanna aus Böhmen z roku 1919 nebo dvousvazkovou sporkianu Das Christliche Jahr, Oder Die Episteln und Episteln und Evangelien z roku 1733. Hrabě Sporck poznamenal českou krajinu i českou knižní kulturu a jeho dílo svého času oslavovali čeští obrozenci. Česko-–německou literaturu zastupuje třeba nedatovaný rukopis Václava Hanky napsaný tužkou na rubu tištěného úmrtního oznámení Josefa Jungmanna v němčině. Jiným dopisem je třístránkový dopis Maxe Broda pražské redakci (datován 18. 5. 1913). Výtvarné umění zastupují například grafiky R. Teschnera či litografie od H. Steiner-Praga (1935), turistiku sedm souborů grafik Heberových hradů nebo turistická mapa Labe Prag-Dresdner Panorama für Touristen der Eisenbahn und Dampschifffahrt (Praha, 1858). Ukázkou kulturního odkazu českých Němců je také kralický betlém.

Sbírka je zatím uložena v depozitáři

Sbírka je v současné době umístěna v depozitářích Muzea města Ústí nad Labem. Veřejnosti bude představena v podobě stálé expozice k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí, kterou Collegium Bohemicum připravuje ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem a Univerzitou J. E. Purkyně. Saským partnerem je Ústav pro saskou historii a etnografii (ISGV) sídlící v Drážďanech. Odbornou práci na scénáři k výstavě a architektonickém řešení může Collegium Bohemicum financovat z programu Cíl 3/Ziel 3 pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Projekt, který obsahuje také přípravu doprovodných publikací a prezentací koncepce odbornému publiku, byl schválen 4. května.

„Po dokončení generální rekonstrukce budovy muzea budou sbírky umístěny tam. Je tak zajištěn dlouhodobý rozvoj muzejní práce společnosti Collegium Bohemicum. Jsem přesvědčen, že Collegium Bohemicum je schopno dostát všem povinnostem a standardům muzejní práce,“ potvrzuje Václav Houfek, vědecký tajemník Muzea města Ústí nad Labem a předseda komise muzejních historiků AMG ČR.

Největší poválečná muzejní expozice

Stálá expozice bude umístěna v budově Muzea města Ústí nad Labem, jež se nyní pro tento účel kompletně rekonstruuje.Velkorysý projekt na ploše 1500 m² se stane jednou z největších poválečných muzejních expozic a návštěvníka provede bohatou a provázanou česko-německou historií od období středověké kolonizace po Česko-německou deklaraci (1997).
„Němci zanechali svou stopu v českých zemích snad ve všech oborech lidské činnosti a mnoho odborníků má dnes dojem, že je na čase i tuto část dějin zpracovat.

Naše stálá expozice má podpořit zájem široké veřejnosti a věcným a vyváženým způsobem napomoci odstranit předsudky a dezinterpretace přetrvávající v české, německé i rakouské společnosti,“ představuje budovanou stálou expozici Blanka Mouralová.