Bude to první stálá expozice na toto téma v Česku. Expozice s velkorysým rozsahem 1500 m² bude k vidění v Muzeu města Ústí nad Labem. Jedná se o jeden z nejrozsáhlejších a nejdražších českých muzejních projektů vůbec.

Druhým rokem pracují čeští i zahraniční, akademičtí i praktičtí experti pod vedením Collegia Bohemica na vzniku tematického nadregionálního muzea s celorepublikovým záběrem a mezinárodního dosahu.

Stálá expozice bude umístěna ve dvou patrech muzea v Ústí nad Labem, které se nyní pro tyto účely rekonstruuje. Návštěvníka provede osmi sty lety bohaté a provázané německo-české historie od osídlování ve 13. století dodnes.

Nesmazatelné stopy našich sousedů

„Němci zanechali svou stopu v českých zemích snad ve všech oborech lidské činnosti, a mnoho odborníků má dnes dojem, že je na čase i tuto část dějin jejich oboru zpracovat. Naše muzeum má podpořit zájem široké veřejnosti o toto téma a napomoci odstranit předsudky a dezinterpretace přetrvávající v české, německé i rakouské společnosti, a to věcným a vyváženým způsobem,“ představuje muzejní ideu ředitelka Collegia Bohemica Blanka Mouralová.

Nečekané příběhy a originální předměty

Návštěvníci se vydají za těmi obyvateli českých zemí, kteří jako komunikační nástroj používali němčinu. Setkají se s „našimi Němci“ jako horníky, zemědělci, dvořany, církevními představiteli, umělci, politiky a občany.

Collegium Bohemicum myslí při tvorbě koncepce především na českého návštěvníka, kterému chce představit nečekané a pozapomenuté souvislosti příběhů z dějin země. Německy mluvící návštěvníci objeví kulturně příbuzný a mnohotvárný svět. Expozice připomene minulé šance i tragédie, bude zkoumat, představovat i kriticky hodnotit přínos německy mluvících obyvatel českých zemí z domácího pohledu s propojením do evropského kontextu.

Těžištěm moderně a atraktivně zpracované expozice budou originální předměty a doprovodná interaktivní technika, která dá vyniknout předmětům a jejich příběhům.

Expozice odkryje v dílčích segmentech nové souvislosti i odborníkům, doprovodně vzniknou odborné studie. Po otevření chce být podnětem k pořádání odborných konferencí a iniciování dalšího výzkumu.

Především se ale zaměří na širokou veřejnost, studenty a žáky. Již nyní Collegium Bohemicum v rámci vzdělávacích projektů spolupracuje se středními školami a spolupráce bude po otevření muzea zčásti přenesena do něj.

Užitečné informace

Expozici připravuje Collegium Bohemicum ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně. Saským partnerem je Ústav pro saskou historii a etnografii (ISGV) sídlící v Drážďanech.

Odborná práce na scénáři k výstavě je financována z Programu Cíl3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 - 2013. Prostředky na rekonstrukci muzejní budovy ve výši 337 milionů korun získal investor, Magistrát města Ústí nad Labem.

Otevření muzea se plánuje na začátek roku 2012
.

Více informací poskytuje Tereza Šimůnková: simunkova@collegiumbohemicum.cz

Collegium Bohemicum je obecně prospěšná kulturně-vzdělávací a vědecká společnost, která se zabývá česko-německými vztahy a kulturním dědictvím německy mluvících obyvatel českých zemí.

Organizuje a podporuje česko-německé kulturní akce, je aktivní ve vědecké oblasti (pořádá semináře a přednášky, podporuje badatelské projekty, vypisuje stipendia) a organizuje vzdělávací projekty. Ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem připravuje stálou expozici o dějinách německy mluvících obyvatel českých zemí. Více na www.collegiumbohemicum.cz

Jak probíhají práce na nové expozici?

Unikátní je také způsob vzniku expozice. Na rozdíl od častějšího individuálního autorského zadání, které se pak muzejnicky realizuje, na koncepci ústecké muzejní expozice od samého začátku pracuje skupina historiků, kunsthistoriků a muzejníků. V otevřené a věcné diskuzi hledají shodu na základní výpovědi výstavy a užitých muzejních prostředcích.

Autoři expozice současně pracují nejen na zajištění muzejních exponátů a muzejním zpracováním tématu, ale také na výkladu dějin Němců v českých zemích. Musejí se totiž vypořádat s tím, že připravují muzeum bez předem existujících specializovaných sbírek k tématu.

Dějiny spojují

Jednou z dalších aktivit společnosti Collegium Bohemicum je například možnost českých a německých žáků hovořit s pamětníky nacismu a stalinismu, a to díky akci s názvem „Dějiny spojují“.

Ta probíhala v tomto roce ještě ve spolupráci s drážďanskou Nadací Brücke/Most. Součástí je i projekt „Škola demokratického vzdělávání“, ve kterém připravuje učební podklady k průřezovým tématům občanského vzdělávání do hodin dějepisu nebo občanské nauky. Společnost nabízí a poskytuje také filmy k česko-–německé historii „Škola v kině“.

Projekt „Dějiny spojují“ je financován z devadesáti procent z evropského programu Cíl 3 pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Saskem, Česko-německým fondem budoucnosti, Bundesstiftung Errinerung, Verantwortung und Zukunft a s podílem organizátorů Nadací Brücke/Most a Collegiem Bohemicem.