Doplňující přijímací zkoušky pro studenty ze 7., 8. a 10. tříd se konají 17. května.

Občanské sdružení s názvem CzechPoint Pirna, založené absolventy vzdělávacího česko-německého projektu v Pirně, nabádá české studenty, aby využili jedinečné šance a přihlásili se na doplňující přijímačky do výše zmíněného projektu.

„Jakožto úspěšní absolventi a zkušení matadoři jsme si s odstupem času vědomi výjimečnosti tohoto projektu, jeho přínosem a zejména možnostmi, které nám studium na tomto německém gymnáziu přineslo. Z toho důvodu jsme se rozhodli aktivně angažovat v jeho prospěch a prezentovat tuto možnost studia ostatním českým dětem a obecně se založit o podporu a rozvoj česko-německého vzdělávání,“ říká jeden ze zakladatelů a současný idea driver sdružení Lukáš Cibulka.

Přihlášku, která je ke stažení na www.czechpointpirna.cz, vyplňte, nechte potvrdit ve vaší současné škole a pošlete na adresu: Dr. Josef Urbánek, Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna, Seminarstr. 3, 01796 Pirna, BRD.

Všichni přihlášení žáci budou k přijímacím zkouškám, které se konají dne 17. května v Pirně, pozváni písemně.

Nejlepší rozhodnutí pro budoucnost

Terka Vondráčková z 9. třídy své rozhodnutí jít na přijímačky hodnotí jako jedno z nejlepších rozhodnutí svého života: „Jestli opravdu chcete mít těch osmnáct mladých let plných těch úplně nejbláznivějších a nejvtipnějších zážitků, radím vám, pojďte k nám taky. Kdo váhá, ochudí se o skákání do kašny, odpovědnost za sebe samého a zvláštní, srandovní, ale krásné životní situace. A taky o nás, nejlepší lidi, kteří na intru jen mohou být.“

Studium na Schillerově gymnáziu v Pirně je přírodovědného zaměření s prohloubenou výukou cizích jazyků. Předpokladem k přijetí je velmi dobrý prospěch v dosavadním studiu na české škole, velmi dobrá znalost německého jazyka, dobrá znalost anglického jazyka a schopnost rychlého přizpůsobení ke studiu v cizině.

Bionacionální třídy

Výuka probíhá ve skupinách po patnácti žácích a v bionacionálních třídách vyučují čeští a němečtí učitelé. Žáci mají běžné vzdělávací předměty s přírodovědným zaměřením a rozšířenou výukou cizích jazyků (němčina a angličtina povinně, volitelná je francouzština, dále možnost nepovinné latiny, španělštiny a ruštiny).

Společná výuka s německými žáky probíhá v předmětech hudební a výtvarná výchova. Informatika a tělocvik začínají v sedmé třídě, postupně se přidávají občanská výchova (od deváté třídy), část výuky dějepisu a etiky, případně náboženství (od deváté třídy) a kurz přírodních věd (od desáté třídy). tyto předměty jsou vyučovány v německém jazyce, výtvarná výchova se však vyučuje česky i pro německé žáky. Ostatní předměty v sedmé až desáté třídě jsou vyučovány v mateřském jazyce, zeměpis se vyučuje pro Čechy německy a pro Němce česky.

Maturita podle saských zákonů

Výuka v posledních dvou ročnících před maturitou (11. a 12.) probíhá v německém jazyce ve smíšených skupinách (kromě výuky češtiny), žáci skládají maturitní zkoušku podle saských zákonů s přihlédnutím ke specifikům tohoto bionacionálního projektu.

Studium je zakončené maturitní zkouškou opravňující ke studiu v české republice a v Německu a dalších zemích Evropské unie. Žáci mají možnost získat k maturitnímu vysvědčení certifikát „CertiLingua“.

Výběrové řízení

Ke studiu se mohou přihlásit žáci šestého ročníku základní školy nebo primy osmiletého gymnázia. Součástí výběrového řízení jsou písemné testy z českého jazyka a matematiky, ústní pohovor v německém nebo anglickém jazyce a pohovor s psychologem. Přihlášky se podávají na běžných formulářích používaných k přijímacímu řízení na střední školy, v kolonce studijní obor se uvádí – dvojjazyčné studium Pirna.

V případě, že se uvolní místo v některém z vyšších ročníků (do 10. třídy), vypisuje MŠMT konkurz na svých stránkách (www.zahranici-stipendium.cz v kapitole nabídky pro studenty středních škol).

Užitečné informace
Ve školním roce 2010/2011 je na gymnáziu dohromady 752 žáků, z toho 81 je ubytováno na internátě.
- Žáci jsou ubytovaní v internátě, který se nachází v moderně zrekonstruovaném komplexu historických budov v centru města. Dozor je zajištěn po celý den českými a německými mentory.
Žáci zůstávají po dobu povinné školní docházky v registru své původní české školy, ale nemusejí skládat dodatkové zkoušky z vybraných předmětů (jinak povinné pro české žáky na zahraničních školách).
Přihlášky ke studiu se zasílají zpravidla do konce února na adresu: Gymnázium Děčín, Komenského náměstí 4, Děčín, 405 01. Přijímací zkouška probíhá v březnu v budově děčínského gymnázia.
Požadavky k výběrovému řízení jsou k nahlédnutí na internetových stránkách www.gymnaziumdc.cz, www.zahranici-stipendium.cz a www.schillergymnasium-pirna.de.
Studium je hrazeno ze státních prostředků ČR a SRN, včetně ubytování a stravování v internátě.

Gymnázium Friedricha Schillera

Seminarstr. 3
01796 Pirna
Tel.: 03501 781575
Fax.: 03501 781576
Internát gymnázia Friedricha Schillera
Schloßstraße 13
01796 Pirna
www.schillergymnasium-pirna.de.
Tel. Vedení internátu: 03501 466230 oder 466231
Fax vedení internátu: 03501 466232

Nikola Janíčková

PR manager, CzechPoint Pirna, o.s.
nikola.janickova@czechpointpirna.cz
www.czechpointpirna.cz
www.facebook.com/CzechPointPirna
tel: +420 723 111 502

CzechPoint Pirna, o. s.
Občanské sdružení CPP bylo založeno absolventy bionacionálního vzdělávacího projektu v lednu 2011. Mezi hlavní vytyčené cíle CPP patří podpora a propagace česko-německých vzdělávacích projektů, utužování česko-německých vztahů, podpora výuky německého jazyka a zlepšování povědomí o česko-německých vzdělávacích projektech. Záměrem sdružení je též udržet prestiž bionacionálního vzdělávacího projektu v Pirně, zvýšit počet přihlášek do 7. tříd, ale rovněž podporovat stávající studenty, zpříjemnit jim život na internátě a pomoci jim vykročit do dalšího života tou správnou nohou.