Akce měla zvýšit povědomí především dětí a mládeže o rizicích spojených s užíváním nelegálních drog a možnostech, jak těmto rizikům předcházet nebo je řešit. V jejím průběhu byly Teplice vyčištěny od pohozených injekčních stříkaček na veřejných prostranstvích a pracovníci „káčka“ se systematicky zaměřili na prevenci sociálně patologických jevů.
Děti ve věku od 11 do 16 let absolvovaly workshop v prostorách kontaktního centra spojený s přednáškou. „Přišly pouze na základě pozvání našich pracovníků a letáčků, které jsme rozdávali v nejvíce ohrožených lokalitách města. Myslím, že svůj účel to splnilo. Měli jsme od Policie ČR k dispozici ukázky drog, pouštěli jsme záběry z městských částí, které jsou navštěvovány našimi terénními pracovníky. Myslím, že děti přišly více méně ze zvědavosti a nečekaly to, co viděly,“ upřesňuje zástupkyně vedoucí KC WL I. Barbara Bočková.
Zdůrazňuje, že cílem nebylo děti zastrašit, ale seznámit je s realitou užívání drog a všemi nebezpečími, která jsou s tím spojena.
V průběhu dvou letních měsíců bylo pracovníky KC WL I. nalezeno, sebráno a odborně zlikvidováno 141 kusů injekčních stříkaček. „Jejich výskyt v ulicích stoupl. Nevím, čemu to přičíst, protože přímá výměna je stále stejná. V kontaktním centru v Doubravské ulici a v terénu jsme vyměnili 32 034 kusů injekčního materiálu,“ dodává Bočková.