Měli jste nedávno zasedání zastupitelstva. Prozraďte nějaké novinky.

Zastupitelstvo města Dubí zasedalo 20.9. 2007 a schválilo na svém jednání pravidla pro přidělování finančních dotací na podporu sportu ve městě Dubí. V minulosti byly podpory finanční dotace pro sportovce poskytovány na základě individuálních žádostí a nebyla pro to vypsána žádná pravidla. Považovali jsme tedy za účelné tato pravidla vytvořit, aby nedocházelo k neshodám mezi jednotlivými oddíly, protože na základě toho, že jeden oddíl dostal z pohledu druhého víc, než ten první, docházelo ke kritikám celého systému. Proto se ukázalo účelné vytvořit pravidla pro udělování dotací sportu ve městě Dubí. Město Dubí chce dlouhodobě sport podporovat. Se sportovci jsme v úzkém kontaktu, podařilo se oživit po mnoha letech funkci sportovní komise, která opravdu aktivně funguje. Ve sportovní komisi jsou zástupci všech tělovýchovných jednot a oddílů ve městě a mají možnost se aktivně podílet na tvorbě politiky ve vztahu ke sportu na území města. Jsem velice rád, že tato spolupráce funguje dobře. Samozřejmě je to limitováno množstvím peněz, které město do celé této oblasti může poskytnout. Já osobně jsem přesvědčen, že to je věc, kterou město, byť s těmi skromnými prostředky, se kterými hospodaříme, musí podporovat. Protože sport, kultura a zábava obecně je věc pro město vždy v uvozovkách prodělečná, ale je bezpodmínečně nutná. Úroveň těchto aktivit je určitým obrazem kulturnosti každého města a obrazem toho, jak to město je schopné se starat o občany na svém území. Chceme v tom pokračovat a budeme se do budoucna snažit dávat , tak jak nám bude finanční rozpočet města umožňovat, co nejvíce prostředků do oblasti sportu i kultury.