Na březnovém zasedání zastupitelstva obce Novosedlice se poměrně dost diskutovalo o záměru výstavby fotovolatické elektrárny na území obce. Zastupitelé projednávali způsoby, jakými by bylo možné záměr uskutečnit. Otázkou je, zda do toho vůbec jít.

Zastupitelstvem obce byla ustanovena pracovní komise, která měla posoudit nejvýhodnější formy a způsob realizace projektu pro obec. Pracovní komise doporučila pronájem cca ½ obecních pozemků společnosti, která by na této části pozemku provedla výstavbu a provoz fotovoltaické elektrárny a současně by byla na druhé polovině pozemku provedena výstavba druhé samostatné fotovoltaické elektrárny. Zde by byla investorem obec Novosedlice, a to na základě výběrového řízení. Jednou z variant také bylo to, že společnost, která by provedla výstavbu své fotovoltaické elektrárny, by na základě příslušné smlouvy mohla spravovat i obecní elektrárnu.

Zní to velmi zajímavě, ovšem velkou roli zde hrají také peníze a nutnost zadlužení obce. V případě, že by se Novosedlice rozhodly záměr uskutečnit a mít svou vlastní fotovoltaickou elektrárnu, bylo by nutné čerpat úvěr na 75 až 100 milionů korun. Návratnost investice se pohybuje kolem 10 let. Novosedlický starosta Karel Kalaš se obává zadlužení obce. „Bylo by to jistě zajímavé, ale bojím se toho. Obec bude zatížena dluhem,“ vysvětluje s tím, že by tak musely jít stranou jiné připravované menší projekty. Na ty by totiž obec nemohla v případě zadluženosti čerpat dotace. Zatím je to podle starosty ve fázi, že se bude hledat firma, která by připravila projekt. „Je nutné zhodnotit priority,“ říká Kalaš.

K tomuto významnému bodu proběhla diskuze. Většinou převažoval názor pro elektrárnu. Své slovo však přidali i lidé, kteří by raději, aby obec pronajala veškerý pozemek firmě, která zde postaví svou elektrárnu. Novosedlice by se tak vyhnuly zadlužení a zelenou by dostaly i jiné projekty. Ke stavbě elektrárny se budou moct vyjádřit samozřejmě i občané.

Fotovoltaické elektrárny: Fotovoltaická zařízení představují jednoduchý a elegantní způsob, jak sluneční paprsky přeměnit na elektřinu. Pracují na principu fotoelektrického jevu: částice světla fotony dopadají na článek svou energií z něho "vyráží" elektrony. Polovodičová struktura článku pak uspořádává pohyb elektronů na využitelný stejnosměrný elektrický proud. Se stejnými základními stavebními prvky - solárními články - je možné realizovat aplikace s nepatrným výkonem (napájení kalkulačky) až po elektrárny s výkony v MW. Fotovoltaická elektrárna je velmi čistou formou výroby elektrické energie, která neprodukuje škodlivé emise, nevytváří hluk, zápach, neškodí lidem ani zvířatům, nevyzařuje záření do okolí a nespotřebovává energii. Díky podpoře státu a současných legislativních podmínek se fotovoltaická elektrárna stává velice výhodnou investicí. Dává tak malým i velkým investorům výtečnou příležitost zhodnotit své volné finanční prostředky.
Téměř veškerá energie, kterou na Zemi máme, pochází ze Slunce. Na území ČR dopadne za rok asi milionkrát více energie, než je roční spotřeba elektřiny. Sluneční záření lze nejefektivněji přeměňovat na teplo, přeměna na elektřinu je dražší. Přímo ji lze získávat pomocí fotovoltaických panelů, nepřímo pomocí větrných a vodních elektráren, nebo tepelných elektráren spalujících biomasu či bioplyn. Existují i zařízení, kde je teplo spalovacího procesu nahrazeno teplem ze speciálních slunečních kolektorů. (převzato z www.energetika-holding.cz)

FOTOVOLTAICKÁ elektrárna by měla vyrůst ve Světci. Zde se ovšem objevilo několik problémů… aneb co jsme psali…

Vykáceli stromy a keře bez ohledu na zákony

Po rekultivacích bývalého dolu Lotte Marie za desítky milionů zbyla ve Světci jen vykácená planina, na živočichy nikdo ohledy nebral

Světec/ Plocha v prostoru bývalého dolu Lotta Marie v katastrálním území obce Světec, se změnila v měsíční krajinu. Po rekultivacích, které začátkem devadesátých let stály desítky milionů korun, zbyla jen vykácená planina.
Na to, že se křičí kvůli každému pokácenému stromu ve městě a přitom nikomu nevadí, že zmizely desítky metrů čtverečních souvislých porostů ve Světci, naši redakci upozornili místní občané.

Přesvědčili jsme se sami

Jeli jsme se na místo podívat a jak to zde vypadalo před zásahem a nyní, je z fotografií patrné.
Celá záležitost se táhne od léta loňského roku, kdy vlastníci pozemků ve Světci podali žádost o povolení kácení dřevin z důvodu připravované výstavby fotovoltaické elektrárny v obci Světec na ploše zhruba 10 hektarů.
Jedná se o pozemky, které jsou součástí zrekultivovaného území bývalého dolu Lotte Marie, pozdějšího úložiště popílku z elektrárny, ležící mezi obcemi Světec a Hostomice. Přírodně cenná lokalita přímo sousedí s lokalitou souhrnně nazvanou Světecký vrch, významnou především z hlediska avifauny. Stavba fotovoltaické elektrárny je plánována na ploše cca 10 ha a je řešena pomocí ocelových konstrukcí, na kterých jsou připevněny monokrystalické solární panely.

Žádost nesplňovala požadavky

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vydal k žádosti 30. prosince vyjádření s tím, že ze žádosti není zřejmé, o jaké dřeviny se jedná. Jako důvod byla v žádosti uváděna probírka a prořez nemocných stromů. I když se jedná o pozemky ve vlastnictví fyzických osob, vyjádřil se tehdy vedoucí oddělení RNDr. Tomáš Burian v tom smyslu, že žádost nesplňuje požadavky, chybí specifikace dřevin, které mají být káceny, jejich počet, velikost i situační zákres a je proto nezbytné vše upřesnit a doplnit.
„V tomto případě je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, a to lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Pro možnost posouzení nezbytnosti kácení dřevin je nutno jako podklad získat úplnou žádost a projektovou dokumentaci stavby. Navíc zde lze předpokládat výskyt zvláště chráněných druhů organismů, a proto doporučujeme uložit stavebníkům provedení biologického hodnocení v dané lokalitě před zahájením stavby,“ píše se ve vyjádření odboru životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Odborné stanovisko vydali k celému případu také pracovníci ústeckého střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Podle jejich vyjádření se na území bývalého lomu po rekultivacích nachází souvislý porost vzrostlých dřevin, který je ekologicky stabilní, převážně v dobrém zdravotním stavu. Ve výčtu druhové skladby dřevin bylo zastoupeno 28 druhů, mezi nimi např. bříza, jasan, trnovník akát, javor mléč, javor babyka, javor jasnolistý, třešeň ptačí, vrba, dub letní, topol, habr nebo modřín.

Likvidaci porostu nedoporučili

„Porost je přírodně cennou lokalitou, jeho plošnou likvidaci nedoporučujeme. Je možné provést velmi mírné a citlivé probírky v topolové kultuře. Ani tento zásah však není bezpodmínečně nutný, vzhledem k tomu, že se v daném prostoru nepředpokládá zvýšený pohyb osob,“ uvedl ve vyjádření ing. Petr Kříž. S ohledem na předpokládaný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů doporučil provést v letošním roce biologické hodnocení.

Sešli se ve Světci

V lednu se ve Světci sešli na obecním úřadu na společném jednání zástupci obce, Městského úřadu v Bílině odboru stavebního a odboru životního prostředí, agentury ochrany přírody a krajiny a zástupci investora stavby společnosti PM Solar Teplice.
Starostka obce Soňa Prachfeldová při něm účastníky pozvala k diskuzi, aby bylo možné obnovit přerušené správní řízení, týkající se povolení kácení dřevin a umístění stavby v území. Investorovi bylo při té příležitosti vysvětleno, o jaké náležitosti, stanoviska a doklady musí své žádosti k uvedeným správním řízením doplnit a bylo mu doporučeno svůj další postup průběžně konzultovat s jednotlivými správními a dalšími orgány.
Obecní úřad Světec podmínil svůj souhlas s umístěním stavby dořešením kácení dřevin, náhradní výsadby zeleně, majetkoprávních vztahů týkajících se elektrické přípojky vysokého napětí. „Předpokládáme, že projektová dokumentace prokáže, že stavbou nebude narušen současný krajinný ráz lokality a blízkého okolí,“ uvedla při té příležitosti starostka Prachfeldová.

Požadují náhradní zeleň

„Nemáme jako obec nic proti stavbě solární elektrárny, je ale třeba respektovat zákony a ne zbytečně zlikvidovat veškerou zeleň. Pokud už dojde k nějakému vykácení dřevin, je také nutné zajistit náhradní výsadbu, zdůrazňuje starostka Světce.

Případem se zabývá inspekce

Minulý týden si byl inkriminované místo osobně prohlédnout také ing. David z inspekce životního prostředí. To se bude celou kauzou zabývat. Nyní je třeba zjistit, zda došlo k porušení zákona a vyčíslit škody. Orgán ochrany přírody může za nesplnění podmínek pro kácení uložit fyzické osobě pokutu od 10 tisíc do 100 tisíc korun.
Případ budeme dál sledovat.