Obec Kostomlaty a občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty vás srdečně zvou k návštěvě.

Program bude zahájen v 10 hodin ukázkou středověkých zbraní a šermu a věž bude přístupná k prohlédnutí. Samotné slavnostní zahájení je připraveno na 13.00 hodin. V odpoledních hodinách bude program pokračovat. Občerstvení bude zajištěno, chybět nebude ani dobová hudba, dobové stánky a soutěž pro děti.

Završí se tak dlouholeté úsilí Občanského sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty i obce Kostomlaty, která hrad převzala od Lesů České republiky a investuje do oprav již čtvrtým rokem. V letošním roce investovala do věže, která bude už od soboty sloužit jako rozhledna.

Již roku 1333 prodávají hrad Chotěborovi z Herštejna pod názvem unse hues czw Kostenblat. V roce 1335 hrad odkoupil kralevic Karel pod názvem castrum, který v 70. letech 14. století jej dal v léno pánům ze Žerotína. V roce 1388 koupili hrad Škopkové z Dubé. V roce 1434 hrad obléhal husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic spojený s vojsky z Loun a Slaného. V roce 1435 je uváděn jako vlastník. Jeho potomci na hradě jsou až do roku 1580.

Vřesovicové si postavili v obci dvě tvrze. Záhy po opuštění hradu hrad částečně vyhořel, jen střechy na věžích zůstaly. Hrad postupně chátral, lidé ho rozebírali na stavbu domů v obci a hrad se rozpadal vlivem povětrnostních podmínek. Jako zříceninu hrad dále vlastnil Černín z Chudenic, Cláry Aldringenové, Věžníkové z Věžník a Ledebourové. V polovině 19. století byl na hradě postaven hostinec u hradební zdi ve spodní části hradu a zřízená rozhledna na věži.

Ve vlastnictví Lesů ČR

Po roce 1945 přešel hrad do vlastnictví Lesů České republiky. Rozhledna na věži spolu s hostincem na hradě byla ještě v 50. letech minulého století. Hrad je též uváděn pod názvem Sukoslav. Tento název mu dal ve své kronice Hájek z Libočan. Tento název nemá žádnou spojitost s tímto hradem. Poté hrad dále pustl. V roce 1976 - 1978 se na hradě dělal archeologický výzkum, statické posouzení zbytků zdiva. Dál se nepokračovalo.

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

V roce 1998 se hradu ujalo Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty. Členové OS hrad odlesnili, vystříhali křoviska, byl proveden úklid kamenů a zeleň se dále udržovala.

Jeden z členů OS Ladislav Faigl se zabýval zajištěním potřebných dokumentací pro následné práce na hradě. Zajistil fotogrametrii, zaměření hradu a stavebně historický průzkum. Následně pak projektovou dokumentaci na elektrickou přípojku a další PD na jednotlivé práce. Na jednotlivých pracích provádí také fotodokumentaci.

Obec Kostomlaty hrad převzala roku 2009

V roce 2009 hrad převzala obec Kostomlaty a v té době bylo již stavebně připravená přípojka NN a zazdění kaverny v západní stěně jádra hradu. Dále členové OS vyklidili spodní část věže a zhotovili podlahu a dvě schodiště na úroveň stávajícího schodiště z poloviny 19. století.

Po převzetí hradu v roce 2010 obec realizovala přípojku NN na hrad a zazdění kaverny v západní části jádra hradu. Oboje stálo 547 763,- Kč. Z toho byly dotace kraje 150 000,- Kč a 80 000,-Kč dar OS pro záchranu hradu Kostomlaty.

V roce 2011 bylo provedeno statické zajištění východní stěny jádra hradu (rekonstrukce niky) 468 324,- Kč. Z toho 250 000,-Kč z Ministerstva kultury. V roce 2012 došlo k rekonstrukci branek do jádra hradu včetně doplnění zdiva v severovýchodním nároží jádra hradu, celkem 552 480,- Kč, z toho 200 000,- Kč MK a 31 960,- Kč dar od obce.

V roce 2013 zajištění a konzervace 2. brány a 1. etapa zpřístupnění věže. Celkem 1 331 897,- Kč, z toho 500 000,-Kč dotace kraje, 167 000,- Kč MK, 50 000,-Kč Severočeské doly 300 000,- Kč ČEZ. V letošním roce 2. etapa zpřístupnění věže a oprava a konzervace jižní stěny jádra hradu. Celkem 2 624 467,- Kč, z toho 500 000,-Kč dotace kraje, 200 000,-Kč MK, 300 000,- Kč ČEZ.

Plány do budoucna

Členové OS se podíleli na přípravě jednotlivých prací na archeologickém výzkumu, který byl následně využit pro projektovou dokumentaci. Dále OS v letošním roce začalo rekonstrukcí objektu bývalého hostince, kde bude zázemí, - místo dosud používané maringotky. Prozatím investovalo OS do zázemí 147 800,- Kč. Do ostatního na hradě OS investovalo celkem 435 928,- Kč, z toho byl dar od soukromé osoby 15 000,- Kč, 100 000,- Kč za filmování pohádky Nejkrásnější hádanka od režiséra Zdeňka Trošky, 55 000,- dar od obce, 130 000,- Kč dotace od Purkyňovy nadace.

Do budoucna obec plánuje postupně opravit a zakonzervovat další hradební zdi jádra hradu, OS dokončení 1.etapy zázemí hradu, rekonstrukci klenby do sklepa nad schodištěm a drobnější opravy zdiva. Dále pak 2. etapu zázemí hradu. Jednotlivé práce budou závislé na finančních možnostech. Vedle toho zajišťování provozu hradu spolu s obcí.

Počet členů občanského sdružení na záchranu hradu Kostomlaty je deset. Na hradě pomáhají příležitostně také příznivci tohoto objektu. Stavební práce, které provádí obec, dělá stavební firma. Prozatím všechny práce vysoutěžila stavební firma HAKIM.