TEPLÁRNA: Palivo máme zajištěné

Do konce roku 2012 měly teplárny říct, jak budou po roce 2016 ekologizovat provoz, nebo jestli skončí. Pokud teplárny nebudou modernizovat, hrozí lidem odstřižení od tepla a teplé vody, případně výrazné zdražení, pokud teplárny přejdou na jiné palivo. Jak budou postupovat v teplárně United Energy v Komořanech, která zásobuje teplem převážnou část Mostecka? Odpovídá Miloslava Kučerová, mluvčí společnosti.

Přihlásili jste se do programu obnovy uhelných zdrojů ?

Ano, komořanská teplárna je zahrnuta do tzv. Přechodného národního plánu, jehož cílem je prostřednictvím postupného snižování celkových ročních emisí znečisťujících látek (tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy dusíku) dosáhnout připravenosti na plnění emisních limitů k 1. červenci 2020.

Jak splníte nové podmínky?

Specifické emisní limity jsou evropskou a potažmo i naší legislativou jasně definovány. Na jejich dodržení se intenzivně připravujeme úpravou stávající technologie fluidního spalování.

Kolik budete do ekologizace investovat?

Přesnou cenu, vzhledem k dosud probíhajícím jednotlivým výběrovým řízením, neznáme. Nicméně lze hovořit o investici v řádech desítek miliónů korun.

Máte zajištěné palivo, resp. jak ho zajistíte?

Palivo máme zajištěno v dostatečném množství pro výrobu, a to na základě již uzavřených dlouhodobých smluv.

Kolik ho berete a od koho?

Konkrétní smluvní partnery zmiňovat nebudeme.

TĚŽAŘI: Řešením pro české teplárny je pokračování těžby za limity

Teplárny jsou v pozici, kdy neví, co bude, a situaci musí rychle řešit a potřebují dlouhodobý kontrakt na dodávky uhlí. Bez těchto dlouhodobých kontraktů neposkytnou banky teplárnám úvěry, nutné pro zkvalitnění technologie. Jaká je situace v Litvínovské uhelné, přibližuje mluvčí Gabriela Benešová.

Části tepláren končí v roce 2013 dlouhodobé kontrakty na dodávky hnědého uhlí. Které to jsou?

Loni, letos i v několika následujících letech řešila a řeší otázku nových kontraktů na dodávky paliva valná většina českých tepláren, a to nejen těch, které odebírají uhlí z Litvínovské uhelné a.s. Všem jsme v uplynulých dvou letech nabídli dodávky našich topných směsí. Ti, kteří reagovali, mají v současné chvíli uzavřené kontrakty a vyřešené dodávky paliva do roku 2020. O potřebách a záměrech těch ostatních nemáme informace, a není tedy úplně jasné, jak budou teplárny tuto situaci řešit.

Jste schopni teplárnám nabídnout dlouhodobé kontrakty?

Jak již bylo řečeno, Litvínovská uhelná a.s. uspokojila všechny poptávky, které dostala. Zároveň jsme však také opakovaně upozorňovali, že se blížíme k bodu zlomu, kdy poptávka po teplárenském uhlí převýší nabídku na českém trhu. Těžba v důsledku existence těžebních limitů klesá a podle realizovaného útlumového programu v Litvínovské uhelné se to za současného stavu legislativy nezmění. Navíc uhelné zásoby, které jsou do těžebních limitů k dispozici, už jsou v podstatě vyprodány. Dlouhodobým řešením pro české teplárny je tedy pokračování těžby za územní limity. Jen tak budou moci být zachovány spolehlivé a ekonomicky i ekologicky bezkonkurenční dodávky tepla z CZT, a samozřejmě také jeho nejpříznivější možná cena pro konečné spotřebitele.

Můžete nabídnout i něco víc?

Oproti dodavatelům jiných typů paliv má mostecké hnědé uhlí hned několik výhod. Především je to domácí surovina, a při jejím využití tedy nemusíme být závislí na zahraničních (mnohdy nestabilních) dodavatelích.

V případě využití zásob za limity je to palivo, kterého máme dostatek na více než sto let. Cena tepla z českého uhlí bude vždy nižší než z ostatních zdrojů, a při tom uhlí vydělá nejen na náklady samotné těžby, ale i na rekultivaci krajiny, odvody do státní i regionálních pokladen a ještě zaměstná tisíce lidí nejen v severních Čechách.

Jaký je nyní pohled Litvínovské uhelné na státní energetickou koncepci?

Je načase přestat politikařit a začít brát roli uhlí v české energetice vážně. Tak zásadní dokumenty jako státní energetická koncepce či surovinová politika musí být formulovány na základě kvalitních odborných a racionálních argumentů, s ohledem na veřejný zájem, bezpečnost a dlouhodobý rozvoj státu. Politici je k dispozici mají, jen je nevidí nebo nechtějí vidět.