"Protože však mezi občany stále přetrvávají nejasnosti, rozhodli jsme se znovu zveřejnit základní informace o činnosti pracoviště LPS úřadu práce, které za necelé dva roky své existence již zpracovalo více než 6,5 tisíce posudků zdravotního stavu," vysvětlil Tomáš raichl z teplického úřadu práce

Podávání žádostí, činnost LPS, rozhodování

Lékařská posudková služba úřadu práce od občanů žádné žádosti nepřijímá a ani nevydává žádná rozhodnutí. Klienti podávají své žádosti o přiznání dávek, výhod apod. na níže uvedených úřadech, které pak žádají o posouzení zdravotního stavu pracoviště LPS úřadu práce. Na základě žádosti příslušného úřadu vyzve LPS občana, aby se dostavil ke svému praktickému ošetřujícímu lékaři. Zároveň požádá tohoto lékaře, aby vyplnil tiskopis o jeho zdravotním stavu. Po obdržení dostatečných dokladů o zdravotním stavu zahájí LPS komplexní posuzování zdravotního stavu klienta, které je náročné hlavně při kombinaci více onemocnění. Ukončené a schválené posudky zdravotního stavu jsou pak zasílány zpět na úřady, kde občané podávali své žádosti. Tyto úřady pak na základě posudků LPS o žádostech rozhodují. Rozhodování vždy provádí ten úřad, u kterého byla podána žádost.

Kdy posuzuje zdravotní stav LPS ÚP a kdy OSSZ

Dávky v sociálním systému lze rozdělit na ty, které jsou vázány na pojistné systémy (zdravotní a sociální pojištění) a na nepojistné systémy (ty jsou vypláceny ze státního rozpočtu). Zdravotní stav pro potřeby pojistných systémů posuzuje okresní správa sociálního zabezpečení, LPS úřadu práce se zabývá pouze posuzováním zdravotního stavu pro potřeby nepojistných systémů. Konkrétně posuzuje LPS úřadu práce zdravotní stav v následujících případech:

• Posouzení zdravotního stavu pro rozhodování o příspěvku na péči, který se podle zákona o sociálních službách poskytuje osobám závislým na pomoci jiné osoby (posuzuje se tzv. stupeň závislosti). Příspěvek je určen na úhradu různých služeb. Žádost o příspěvek se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa bydliště žadatele (Magistrát města Teplice nebo Městský úřad Bílina).

• Zdravotní posudky pro rozhodování o mimořádných výhodách podle vyhlášky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení. Jedná se o průkazy TP, ZTP a ZTP/P a o příspěvky na zakoupení motorového vozidla, úpravu a opravu motorového vozidla, úhradu za užívání bezbariérového bytu nebo garáže a na individuální dopravu. Také o tyto výhody se žádá u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Magistrát města Teplice nebo Městský úřad Bílina).

• V některých případech jsou posudky LPS také podkladem pro rozhodování o dávkách státní sociální podpory. Sociální příplatek reaguje na sociální situaci rodiny a do jeho výše se promítá zdravotní postižení dítěte (dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dítě dlouhodobě nemocné). Zohledněni jsou také zdravotně postižení rodiče. V případě, že se jedná o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, vzniká nárok na výplatu rodičovského příspěvku v základní výměře do 7 let věku dítěte. Žádosti o posouzení stupně zdravotního postižení si žadatelé o dávky SSP podávají na odboru státní sociální podpory Úřadu práce v Teplicích, Vrchlického ul. 1093/12.

• Podle zákona o zaměstnanosti posuzuje LPS zdravotní stav žadatelů o přiznání statutu osoby zdravotně znevýhodněné (dříve osoby se změněnou pracovní schopností). Žádosti o přiznání statutu OZZ se podávají na odboru poradenství a zprostředkování Úřadu práce v Teplicích, Vrchlického ul. 3175.

• Ojediněle LPS posuzuje zdravotní stav i v jiných speciálních případech týkajících se sociální péče.

Podrobnější informace podá klientům pracoviště LPS Úřadu práce v Teplicích, Vrchlického ul. 725/1.