Pro volby je jeden společný hlasovací lístek pro všechny volební strany. Může být vytištěn oboustranně. Je opatřen razítkem příslušného obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu.

V záhlaví hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen.

Jména kandidátů mají pořadí

Kandidáti všech volebních stran jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují sloupce v následující řadě.

Pro informaci voličů o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích jsou na zadní straně uvedeny jejich názvy.

Hlasovací lístky musí voliči dostat nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Jinak je obdrží i ve volební místnosti.

Úprava hlasovacího lístku:

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků může volič upravit lístek jedním z uvedených způsobů:

Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.

Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno.

Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.

V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům.

Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Takto např. pokud má být voleno 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech.

Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

Pokud by byla označena volební strana křížkem a současně kandidáti této volební strany křížkem v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží.

Takovéto možnosti kombinovat se říká panašování = volič může hlasovat pro jednu volební stranu, nebo pro jednotlivé kandidáty, či kombinovat hlasování pro stranu a pro kandidáty z různých volebních stran.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.(re)