Její závěr zní: Výsledky ročního měření imisí formaldehydu v okolí výrobního závodu Knauf Insulation potvrzují, že příspěvek tohoto závodu pro jeho okolí je nevýznamný, nepřekračuje přirozené pozadí lokality a tedy nepředstavuje významné zdravotní riziko pro obyvatele, žijící v okolí závodu.

Základní filozofií společnosti Knauf Insulation je ohleduplnost k přírodě a ekologický přínos jejích produktů. Díky investicím za více než 2,5 miliardy korun vybudovala v Krupce u Teplic špičkový a maximálně šetrný provoz, který patří k nejmodernějším v Evropě. Soustavnou optimalizací výroby a především výzkumnou činností definuje nové významy pojmu ekologie provozu.

Knauf Insulation dosahuje, dle statistik České energetické agentury, výrazně nižších energetických nákladů na tunu vyrobené izolace. K výrobě jedné tuny minerální izolace je v závodě v Krupce třeba pouze 8,2 GJ energie, přičemž jiní výrobci spotřebují – dle údajů České energetické agentury – až 40 GJ/tunu s tím, že průměr se pohybuje kolem 20GJ/t.

Šetrnost výroby vůči životnímu prostředí je pro Knauf Insulation velmi důležitá, protože filozofií společnosti a jejím hlavním cílem jsou v tomto směru úspory energií a snížení emisí CO2.

Ohleduplnost k životnímu prostředí dokládá také pravidelná kontrola emisí vznikajících při výrobě. Knauf Insulation výsledky všech měření, prováděných nezávislými autorizovanými laboratořemi, zveřejňuje na svých webových stránkách (www.caschranitenergii.cz). Ve všech sledovaných parametrech se už od začátku měření pohybují hodnoty emisí sledovaných látek hluboko pod zákonem stanovenými limity a i pod limity stanovených u obdobných výrobních závodů skupiny Knauf Insulation v zahraničí (Anglie, Belgie, Francie). Z výsledků je navíc zřejmé, že již i tak nízké množství emisí od roku 2006 stále dál klesá, především emisní koncentrace fenolu, formaldehydu, čpavku nebo těkavých organických látek. Ke snižovaní emisí dochází optimalizací výrobní technologie a důsledném prosazováním principů trvalého zlepšování do denní praxe. Ovšem výrazně se tu promítá zejména intenzivní vědecký výzkum a jeho rychlá aplikace do výroby.

I když například současné emise formaldehydu nedosahují ani desetinných hodnot zákonem stanovených norem, společnost Knauf Insulation našla po pěti letech intenzivního výzkumu a vývoje světově unikátní řešení, jak se při výrobě obejít zcela bez surovin, které jsou zdrojem emisí formaldehydu a fenolu a tuto technologii již brzy představí také v České republice.

V rámci výroby dojde k nahrazení syntetické fenol-formaldehydové pryskyřice, která v současnosti tvoří základ pojiva, přírodním inertním polymerem. Nový způsob výroby izolace vyloučí z procesu též další suroviny, vázané na syntetickou pryskyřici. Zavedením této nové technologie se Knauf Insulation stane jednoznačně světovým lídrem ve výrobě izolací efektivním a šetrným způsobem. Zároveň nastaví pro ostatní výrobce bezprecedentní standart nejenom v energetické náročnosti výroby, ale rovněž v emisích na tunu výroby.

„Jsem přesvědčen o tom, že rok 2009 bude v našem závodě ve výrobě tepelné izolace zlomový,“ uvádí k vývoji nové technologie ředitel závodu Ing. Jan Brázda. „Díky nové technologii výroby pojiva a materiálům dosáhneme dalšího výrazného zlepšení environmentálních aspektů našeho provozu. Věřím, že zprávu přijmou velmi pozitivně všichni, kteří od začátku vnímají přínos výrobního závodu pro region a dávají nám svou důvěru a podporu. Zároveň doufám, že ji zaregistrují i šiřitelé nepravdivých, populistických, účelově zaměřených a především matoucích informací o naší výrobě. Intenzivní práce na novém typu pojiva byla našimi vývojáři zahájena již před více než pěti lety. Nová technologie tedy není produktem negativně zaměřené kampaně proti Knauf Insulation. Motivací je získat dlouhodobě udržitelnou technologii coby zdroje výrazné strategické konkurenční výhody, kde zároveň platí axiom, že ekologická výroba je ekologická. To, že krupský závod bude prvním závodem skupiny v Evropě, kde se nová technologie pod názvem ´Ecose´ zavádí, je již jenom následek osobní motivace managementu závodu, který v Krupce či jejím okolí, stejně jako i řada dalších zaměstnanců závodu, žije, má tu své domovy a blízké,“ zdůrazňuje Jan Brázda a dodává:

„Společnost Knauf Insulation si cení všech aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí a svou podporou a projekty v mikroregionu Krupka se na tomto trendu aktivně podílí. V loňském roce založila například grantový program na podporu regionu v celkové částce 530.000,– Kč, symbolizující 530. výročí udělení erbu městu Krupka, v dalších letech bude grant dotován částkou 500.000,– Kč. Na řadě aktivit a projektů pro Krupku a její okolí se bude spolupodílet s dalšími závody v Průmyslové zóně Krupka. S ústeckou Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně spolupracuje na projektech, zaměřených na další zlepšování životního prostředí v regionu, na programech bezodpadové technologie nebo tzv. ´zeleném projektu´ revitalizace parku Herty Lindnerové v Krupce.“

Knauf Insulation pozitivně hodnotí úsilí a prostředky, které Krajský úřad v Ústí nad Labem vynakládá v rámci dalšího měření emisí v regionu na identifikace možných zdrojů znečištění. V budoucnu by však bylo vhodné tyto aktivity koordinovat, protože Knauf Insulation disponuje vyspělou technologií, jeho proces může být brán jako reference pro nejlepší dostupné techniky, má bohatou databázi měření environmentálních aspektů, podporovaných kontinuálním měřením emisí, meteodaty a integrovaným systémem řízení procesů dle mezinárodních standardů EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007. Všechny tři tyto certifikáty obdržela společnost Knauf Insulation již v roce 2007 jako jeden z prvních subjektů v České republice a minulý rok při kontrolním auditu tyto certifikáty úspěšně obhájila.

Společnost Knauf Insulation díky soustředěnému úsilí a investovaným finančním prostředkům do vývoje, materiálů, technologií a kvalitních zaměstnanců, je nositelem nových ekologických a energetických standardů a stává se technologickým lídrem v oboru výroby minerálních izolací. (lmax)