"Tento objem mzdových prostředků bude tvořen navýšením mzdových tarifů o 10 % pro všechny zaměstnance Krajské zdravotní. Nárůst schválilo představenstvo společnosti i přesto, že Krajská zdravotní není usnesením vlády a příslušným nařízením vázána," zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., jejímž prostřednictvím spravuje Ústecký kraj pět páteřních nemocnic regionu v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostu a Chomutově.

Vláda České republiky svým usnesením č. 1195/16 ze dne 12. 9. 2016 schválila změnu nařízení vlády, které upravuje platové tarify pro zaměstnance ve zdravotnictví. Pro zaměstnance poskytovatelů zdravotních služeb se navrhuje s účinností od 1. ledna 2017 zvýšení stupnic platových tarifů o 10 %. Finanční dopad tohoto zvýšení by ve vztahu k přibližně 88 tisícům zaměstnanců, jejichž platy jsou navázány na úhradu zdravotních služeb, poskytovanou poskytovatelům zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění, představoval od 1. ledna 2017 částku ve výši asi 3,2 miliardy korun včetně příslušenství.

"Věříme, že v kontextu předpokládaných změn v úhradové vyhlášce tento krok Krajské zdravotní, jako jednoho z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice, udrží její postavení jako atraktivního zaměstnavatele. Jsme také přesvědčeni, že přinese posílení konkurenceschopnosti společnosti na trhu práce a pomůže zmírnit následky personální krize ve zdravotnictví," dodal Ing. Jiří Novák.

Představenstvo společnosti už na svém jednání 15. srpna 2016 rozhodlo - s ohledem na pozitivní trend hospodaření potvrzený dobrým ekonomickým výsledkem za první pololetí letošního roku a další úspory, které se podařily zejména v oblasti realizací veřejných zakázek - nad rámec kolektivní smlouvy navýšit objem finančních prostředků na motivační program pro zdravotnická oddělení na rok 2016 o 20 % oproti roku 2015. Pololetním výsledkem byl zisk ve výši 19,67 milionu korun, tedy o 3,7 milionu korun vyšší oproti plánovanému.
Krajská zdravotní, a. s. je se svými šesti tisíci sedmi sty zaměstnanci jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. V loňském roce měla společnost obrat 6 miliard korun, při kladném hospodaření. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní jednu páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj, který prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s., spravuje pět nemocnic - v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově včetně několika specializovaných pracovišť v dalších lokalitách Ústeckého kraje.