Tento areál se nachází v příjemném prostředí lesoparku Bažantnice a proto se nabízelo vybudovat zde zařízení pro sport a volnočasové aktivity. Sportovní areál s hřištěm na kopanou a dráhou pro in-line bruslení bude jistě využíván občany města Duchcova i blízkého okolí.

Celý projekt se začal připravovat na přelomu roku 2007-2008 a termín dokončení byl září 2011. Nemohl by však vzniknout bez získání dotačního titulu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, zaměřeným k prioritní ose 9.1 Regenerace a rozvoj měst. Celkové náklady dosáhly částky cca 31 mil. Kč, z čehož dotace činila cca 25 mil. Kč. K získání dotačního titulu musel projekt s názvem „Revitalizace volnočasového a sportovního areálu Bažantnice v Duchcově I. Fáze“ samozřejmě korespondovat se Strategickým plánem města Duchcova, Strategií udržitelnosti Ústeckého kraje i s Bílou knihou o sportu EU.

Oplocená část sportoviště byla předána Atletickému klubu do nájmu. V době školního vyučování budou moci po dohodě s atlety využívat areál bezplatně mateřské, základní a střední školy města Duchcova. V odpoledních hodinách je provozním řádem sportoviště určeno k dalšímu využití a to pro atletiku, tréninky žáků fotbalového klubu i veřejnost.

Sportovní zařízení využijí také dobrovolní hasiči města k tréninkům a soutěžím. Při přípravě areálu město zřídilo i byt správce a vše je střeženo kamerovým systémem městské policie. Bohužel po zkušenostech s vandaly a nepřizpůsobivými občany byly tyto kroky nevyhnutelné. Nejvíce bude jistě využívána bruslařská dráha. Ta je mimo oplocený areál a je přístupná široké veřejnosti po celý den zdarma. Nutno však podotknout, že dráha není určena pro matky s kočárky, cyklisty nebo na vycházky s pejsky. Porušením tohoto zákazu se všichni zúčastnění vystavují nebezpečí úrazu a ohrožují tím jak sebe tak i bruslaře, pro které je dráha vybudována.

Mgr. Z. Šimbera