Legenda nové ulice: U Bílinské brány

V městské části Teplic směrem ze Zámeckého náměstí je část komunikace, která je slepá. V současné době se zpracovává dokumentace stavby – rekonstrukce Úředního domu, která řeší rekonstrukci stávajícího domu. Dále je nutno architektonicky změnit část pozemku, zlepšit nevábný kout, dnes zaslepené kdysi významné ulice Forst Gasse. Ta vedla ke gymnáziu. Lokalita v okolí zámku a Úředního domu je z archeologického hlediska zajímavá. Je doloženo, že v uvedených místech bylo vymezení původního jádra města a bezprostředně u Úředního domu stále do počátku 19. století Bílinská brána jako součást hradeb. Z toho důvodu bylo navrženo právě pojmenování ulice U Bílinské brány.

Ulice Papírová

V městské části Teplic v místě mezi ulicemi Dlouhou a Zelenou je propojovací komunikace. Ta není zatím pojmenována. Stávající objekt (bývalá VZP) byl popisným číslem dříve lokalizován do Dlouhé ulice, kde je ale vstup pouze pro bývalou banku. Hlavní vstup do objektu (bývalý okresní výbor KSČ a VZP) je z nepojmenované části komunikace. Protože přes ulici Dlouhou navazuje na ulici Papírovou, bylo navrženo, aby i tato část komunikace byla pojmonována Papírová ulice.

Nová : Vodičkova

V městské části Řetenice, dělením pozemků a uvažovanou novou bytovou výstavbou na přilehlém pozemku v Teplicích – Řetenicích vzniká prodloužení ul. Luční. Město bylo proto požádáno novými vlastníky o schválení návrhu pojmenování této nové přístupové komunikace. Byl také rovnou podán návrh na ul. Vodičkova cesta. Byl odůvodněn tím, že Jan Vodička byl jedním z významných českých statkářů v katastru Řetenice. V době okupace byl jedním z mála čaských vlastenců, který zůstal na území Sudet. Po převratu pak v roce 1948 dál hájil soukromé vlastnictví půdy a to až do násilné konfiskace v padesátých letech.

Z tohoto důvodu město navrhlo, aby prodloužení ulice zůstalo jako Luční a nová odbočka byla pojmenována jednoslovně Vodičkova. Všechny takto radou doporučené návrhy zastupitelé přijali a nové ulice tak budou čekat na své nové tabulky. (pem)