Objízdné trasy jsou vyznačeny. Rekonstrukce měla trochu zpoždění. Měla začít podle plánu už dříve. „Důvodem zdržení začátku stavebních prací bylo to, že zhotovitel čekal na „povolení vstupu“ udělované Ministerstvem dopravy, protože uvedená komunikace patří ŘSD,“ uvedla pro teplický deník Dagmar Haltmarová, mluvčí společnosti SVS.

A o co ve Spojenecké ulici vlastně půjde? Už jsme o tom jednou informovali, nicméně pro připomenutí uvádíme, že: Stávající kanalizace v Nákladní a Spojenecké ulici (úsek mezi nově realizovanou shybkou a křižovatkou s Nákladní ulicí) je v havarijním stavu, potrubí je silně zkorodované. V důsledku netěsných spojů i zrušených přípojek je kanalizací na ČOV odváděno velké množství balastních vod, což je nežádoucí stav.
„V době dešťů dochází také ke vzdouvání vod kanalizací a k vyplavování objektů v Nákladní ulici. V obou ulicích je v souběhu vedena dešťová kanalizace v majetku města. Cílem zahajované rekonstrukce kanalizace je oddělit balastní vody od splaškových a zaústit je do příslušných kanalizačních stok,“ zmiňuje ke stavbě mluvčí Dagmar Haltmarová.

V rámci investice SVS bude provedena výměna stávající kanalizace v celkové délce 285 metrů za kameninové potrubí o průměru 300 mm. Mimořádný důraz bude kladen na vodotěsnost spojů, aby kanalizace již neodváděla balastní vody. Současně je naplánována rekonstrukce dešťové kanalizace jako investiční akce města.
Souběžně s kanalizací vedený litinový vodovod v Nákladní ulici z roku 1966 je vlivem stáří a silné inkrustace opakovaně poruchový a nekapacitní. Litinový vodovod ve Spojenecké ulici je rovněž poruchový.

V obou úsecích na rušných komunikacích docházelo při opravách vodárenských sítí k problematickému omezení dopravy. SVS proto nevyhovující vodovodní řady nahradí v souhrnné délce 510 metrů potrubím z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 160 mm. Zároveň bude zrekonstruováno cca 50 metrů veřejných částí vodovodních přípojek.
Práce na vodovodních a kanalizačních sítích budou probíhat souběžně, v jednom výkopu. Tímto způsobem investor ušetří finanční prostředky a znamená to rovněž menší zatížení obyvatel stavebním ruchem a dopravním omezením. Závěrem akce budou obnoveny povrchy dotčených komunikací.
Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 5,877 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Vodohospodářské stavby, spol. s r. o. se sídlem v Teplicích. Práce mají být ukončeny za dva měsíce.

Stavebí práce ve Spojenecké ulici také omezily provoz MHD. Uzavírka se dotýká provozu autobusových linek č. 120, 123, 124, 129, 33, 141, 146 a 147. Po dobu uzavírky bude mimo provoz zastávka Mánesovo náměstí pro všechny uvedené linky v obou směrech. Jako náhrada slouží zastávky Novosedlická a zastávka Dubská, za kruhovým objezdem ve směru ke hřbitovu. Linky č. 120, 123 a 141 ve směru na Moldavu, do Dubí a na Cínovec vynechají zastávku Mánesovo náměstí a zastaví v zastávce Dubská. Ve směru na Benešovo náměstí a do Krupky linky zastaví místo v zastávce

Mánesovo náměstí v zástavce Dubská za kruhovým objezdem ve směru ke hřbitovu.
Linky č. 124, 129, 146 a 147 ve směru do Dubí, Proboštova a Krupky vynechají zastávku Mánesovo náměstí a zastaví v zastávce Novosedlická. Ve směru do Hrobu a do Modlan linky zastaví místo v zastávce Mánesovo náměstí v zástavce Dubská za kruhovým objezdem ve směru ke hřbitovu.
Spoje linek 129 a 146, ukončené na Mánesově náměstí, budou mít výstupní i nástupní zastávku v zástavce Dubská za kruhovým objezdem ve směru ke hřbitovu. Linka č. 33 ve směru na Benešovo náměstí zastaví místo v zastávce Mánesovo náměstí v zástavce Dubská za kruhovým objezdem ve směru ke hřbitovu.Je stanovena objízdná trasa. Ulicemi Dubská, U Hřiště, Myslbekova a Brožíkova. Je třeba respektovat dopravní značky pro vymezený obousměrný a jednosměrný provoz. Uzavírka bude v úseku od křižovatky s Brožíkovou ulicí až po Nákladní. Pro MHD bude stanovena také objízdná trasa, dle dopravce. Výluku MHD máme popsánu i s mapkou níže.

Výluka