VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Projekt by měl pomoct sociálně vyloučeným dětem

Duchcov - Občanské sdružení Květina rozjelo v Duchcově Klub Květina. Funguje každé pondělí středu a pátek od dvou do sedmi, přičemž v pondělí se vyjíždí mimo Duchcov do Jeníkova na koně a různé volnočasové aktivity.

17.7.2009
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Petra Poláková-Uvírová

Sdružení chce nyní navázat spolupráci s městem Duchcov. Město je tomu nakloněno a chce pro klub poskytnout nebytové prostory.

Představení projektu s názvem Žít spolu.

1. Základní idea a stručný obsah projektu:
Pomocí volnočasových a vzdělávácích aktivt a pomocí metod sociální práce snižovat sociální vyloučení dětí a mládeže v dané oblasti.
Cílovou skupinou projektu jsou převážně děti a mládež ve věku od 6 do 26 let věku ze sociálně slabého a nepodnětného rodinného prostředí vymezené lokality/regionu. Realizace projektu chce minimalizovat nežádoucí vliv prostředí s cílem sociálně začlenit cílovou skupinu projektu a přispět k humaniazci společenského prostředí.

2. Místo realizace projektu:
Předpokládaným místem realizaci je přímo popisovaná oblast města Duchova (viz níže) a dále v sídle o.s., kde nyní aktuálně působí Klub Květina.

3. Popis sociálně vyloučené, či sociálním vyloučením ohrožené romské lokality
Projekt je zaměřen zejména na sociálním vyloučením ohroženou oblast města Duchcova. Jedná se o město ležící v Severních Čechách na úpatí Krušných hor asi 8 km západně od Teplic v Čechách a cca 1,5 km od sídla o.s. Květina. Počet obyvatel je cca 9000, ve věku 0-14 let cca 1500 obyvatel, ve věku 15-64 let cca 6500 obyvatel a 65 a více let cca 1000 obyvatel, průměrný věk občana je 39 let. Počet romských obyvatel je cca 1500 – 2000. Nezaměstnanost v tomto městě dosahuje téměř 10%, což je podobné jako v celém okrese Teplice, který se tímto číslem řadí na jedno z předních míst v rámci celé ČR. Co se týká kriminality, tak z Bezpečnostní analýzy Ústeckého kraje (2008) zaujímá Ústecká kraj 4. místo s nejvyšším podílem na kriminalitě v České republice (z jednotlivých krajů). V rámci kraje je na tom město Duchcov poměrně dobře, na základě zjišťovaného indexu (počet trestných činů na deset tisíc obyvatel) zaujímá Duchcov 32. místo z celkového počtu 42. Město Teplice, které je nedaleko Duchcova v tomto stanoveném pořadí, zaujímá místo druhé.
Konkrétní oblast na kterou je projekt zaměřen se nachází v jižní části města Duchcova. Za problémovou ulici v této oblasti můžeme označit Br. Čapků a další 4 ulice tamtéž. Jde o starou zástavbu v soukromém vlastnictví, která je obydlena zejména vysokým počtem romských rodin. Objevují se zde zatím neřešitelné sousedské problémy. Děti a celé rodiny se zde sdružují na ulici, v letních obdobích až do pozdních nočních hodin. Situace se komplikuje také tím, že majitelé zmiňovaných domů do Duchcova sestěhovávají romské rodiny z okolních obcí – většinou se jedná o rodiny problémové. Původní obyvatelé tuto čtvrť města opouští, pokud jim to finanční možnosti dovolí. Část obyvatel této oblasti se propadla do hranice chudoby a sociálního vyloučení. Od ostatních obyvatel města mají nálepku nepřizpůsobiví, problémoví a nepracovití lidé. Základní charakteristikou této skupiny je nezaměstnanost, zadluženost, problémy s bydlením, problémy s dětmi ve škole, špatný zdravotní stav, nízká vzdělanost, kriminogenní prostředí. Občané jsou zpravidla závislí na sociálních dávkách. Život v této lokalitě je frustrující. Zdejší obyvatelé si nejsou schopni pomoci svými silami, často ani nevědí jak. Volí krátkodobé životní strategie, cílené jen na uspokojení základních potřeb. Nerozumějí společenskému prostředí a společenským normám. Žijí s pocity ohrožení a strachu ze změn a nových věcí.
Většina zdejších dětí navštěvuje Speciální školu v Duchcově. Na vyučování se připravují málo nebo vůbec, některé mají se školní docházkou trvalé problémy. Někteří rodiče nepovažují školní docházku za podstatnou, kvůli diskriminaci na trhu práce a dlouhodobé nezaměstnanosti jim chybí zkušenost, že vzděláním lze zvýšit šanci na získání zaměstnání.

4. Popis situace (popis problémů, jenž projekt řeší) a způsob, kterým projekt na tuto situaci reaguje
Projekt je zaměřen zejména na problematiku dětí v popisované oblasti. Měl by prostřednictvím poskytnutých komplexních služeb řešit jejich přípravu do školy, další vzdělávání, motivovat je ke smysluplnému trávení volného času formou vhodné nabídky jednotlivých aktivit. Pomocí přímé terénní práce zahrnout do řešení této problematiky také rodiče s cílem postupné edukace v oblasti potřeby vzdělávat své děti a umožnit jim vhodněji trávit volný čas. Pro úspěšnou realizaci považujeme za nutné zahrnout spolupráci s jednotlivými školskými zařízeními města Duchcova. Na stupni elementárního školství se jedná o 3 školy. K dosažení a naplnění jednotlivých cílů by mělo přispět partnerství s Občanským sdružením ROMA, které v Duchcově působí od roku 2004, kdy proběhla jeho registrace u Ministerstva vnitra. Předsedkyní této organizace je Zlatuše Tomášová, která se romskou problematikou v dané oblasti zabývá šestým rokem.

5. Popis cílových skupin (včetně odhadovaného počtu), způsobu jejich zapojení do aktivit projektu a odhadovaného dopadu
Cílovou skupinou jsou zejména romské děti a mládež ve věku od 6 do 26 let věku ze sociálně slabého a / nebo nepodnětného rodinného prostředí vymezené oblasti.
K nabídce a k vytváření cílové skupiny bude docházet několika způsoby:
- propagace (plakáty, letáky, média)
- spoluprací s jednotlivými institucemi (o.s. ROMA, OSPOD Teplice, školská zařízení, obec)
- komunikací přímo s rodinami potencionálních klientů v terénu
- depistáží klientů na základě terénní práce
- metodou zvanou snowballing
Počet přímých klientů jež bude do projektu zapojen odhadujeme za období 12 měsíc na 100 klientů.
Realizace projektu by měla zlepšit situaci dětí v dané oblasti ve smyslu vytvořit podnětnější prostředí, umožnit dětem klid a podporu při přípravě na vyučování, umožnit jim trávit volný čas vhodnými aktivitami v dané lokalitě i mimo danou lokalitu. Položit vhodný základ pro sociální začlení cílové skupiny.

6. Metoda realizace projektu s odůvodněním (práce s klienty, dokumentace atd.)
K samotné přímé práci s cílovou skupinou povede kontaktní práce a práce terénní, která bude probíhat během celé realizace projektu. Oba dva způsoby práce povedou k modelování cílové skupiny, k vytvoření a prohloubení spolupráce s klientem a jeho rodinou.

Terénní práce
Terénní práce stojí vždy na pomyslném začátku v péči o klienta. Je to specifická forma pomoci, poskytovaná přímo na ulici. Tato služba nečeká, až se na ni kdokoliv obrátí s problémem, ale je sama nabízena v místech vznikajících sociálních konfliktů či zdravotních rizik. Jejím hlavním cílem je vyhledávat rizikové skupiny lidí nebo jednotlivce, navazovat s nimi kontakt, postupně vytvořit vztah postavený na vzájemné důvěře a následně je motivovat ke změně. Základním principem je tzv. nízkoprahový přístup, který vede k maximální možné dostupnosti programu.
Terénní práce si klade za cíl aktivně vyhledávat a kontaktovat potencionální klienty u nichž by bylo vhodné zapojení do projektu. Cílem této práce je minimalizovat možné nepříznivé důsledky jež by mohlo způsobit žití v sociálně vyloučené lokalitě bez zásahu podpůrných a pomocných programů zaměřených na sociální začlenění. Za tím účelem patří mezi hlavní úkoly terénní práce zejména:
provádět depistáž,
navazovat s klienty a s jejich rodinným zázemím vztah založený na důvěře a motivovat je k zapojení se do aktivit jež jim přináší realizace předkládaného projektu.

Kontaktní práce
Kontaktní práce již předpokládá příchod klienta do zařízení. V našem případě do klubovny jež by měla být otevřena k realizaci aktivit v pondělí, středu a pátek od 14:00 do 19:00 hodin přímo v popisované lokalitě. Příchod klienta by neměl být ničím podmiňován, opět by měl být zachován princip nízkoprahovosti. Za předpokladu, že budou dodržována základní pravidla provozu klubovny (definována přímo klienty při skupinových aktivitách). Klient může klubovny využívat bez nutnosti zapojit se do širších aktivit projektu (doučování, cílený program, výlety). Úkolem kontaktní práce je navázat či prohloubit vztah s klientem tak, aby byl motivován k potřebě aktivně trávit svůj volný čas a využívat široké spektrum nabízených aktivit projektu. Komunikoval z pracovníky a popřípadě se podílel na tvorbě svého individuálního plánu a naplňoval jej. Už to, že je klient ochoten navštěvovat klubovnu a trávit tam svůj volný čas, lze považovat za úspěch.

V přímé práci s cílovou skupinou budeme uplatňovat níže popsané aktivity s těmito cíly:
nabídka vhodných volnočasových aktivit jako alternativa k životu na ulici
pomoc a podpora dětem a mládeži v obtížných životních situacích
rozvoj schopností, znalostí a dovedností formou neformálního vzdělávání
snaha o zvýšení zájmu CS o mimoškolní aktivity.

K přímé práci s cílovou skupinou bude tedy určena následujíc provozní doba:
Pondělí, středa a pátek vždy od 14:00 do 19:00 hodin.

V tuto dobu budou probíhat následující aktivity:
volnočasové: sportovní (plavání, jezdectví, ping pong, turistika, míčové hry, tanec, atd.), výtvarné, hudební, divadlo, společenské hry
- tyto aktivity představují největší podíl práce s definovanou cílovou skupinou. Jak již z jejich názvu vyplývá jde o aktivity poskytující náplň volného času. Lze také uvést následující hierarchii volnočasových aktivit.
1. Základní jednoduché instrumentální aktivity, které klient realizuje z vlastní vůle a vlastní aktivitou, pracovníci je pouze zprostředkovávají (např. zapůjčí vybavení). Jedná se např.o poslech hudby, pouštění filmu, kreslení v prostorách klubovny, atd.
2. Složitější volnočasové aktivity, které realizuje klient z vlastní vůle a vlastní silou. Pracovníci je pouze zprostředkují nebo poskytnou podporu (návodnou pomoc), aby je mohl smysluplně využívat. Tyto aktivity jsou vytvářeny na základě potřeb a zájmů klientů a s jejich spoluúčastí. Jedná se například PC koutek, hudební zkušebnu,výtvarný koutek.
3. Akce, které iniciují sami klienti, a u jejich realizace dochází ke kooperaci mezi klientem a pracovníkem. Pracovníci usilují o zvýšení organizačních dovedností klientů a jejich seberealizaci.
4. Akce, které slouží ke zpestření rutiny (každodennosti klubovny) nebo k propagaci zařízení – výlety, víkendové pobyty,turnaje,soutěže, atd.

výchovně preventivní: zajištění a zprostředkování seminářů a besed na různá témata – drogy, sexualita, vzdělání, vandalismus, domácí násilí, šikana, pravidla slušného chování, hygiena, atd.

vzdělávací aktivity: doučování – psaní, čtení, počítání, předškolní výchova – edukativní hry

aktivizační činnosti: zapojování mládeže do dobrovolnických aktivit v komunitě prostřednictvím činností o.s.

Mimo kontaktní a terénní práci budou při realizaci projektu uplatňovány tyto metody:

Základní a odborné poradenství
Je poskytováno formou individuální a skupinové formy. Jedná se o poskytnutí informace o právech, povinnostech a oprávněných zájmech a nabízet hledání řešení problému či nepříznivé situace klienta.

Individuální plán klienta
Představuje vedení rozhovoru, jehož účelem je zmapovat základní potřeby a problémy klienta a posléze stanovit v hrubých nárysech cíle a kroky k nápravě. Návrhy vycházejí od klienta ve spolupráci s pracovníkem. Cílem je, aby klient získal přehled o svém postavení a ujasnil si priority. Pracovník je povinen ve spolupráci s klientem vyhodnocovat vzniklý plán, revidovat jej popř. doplňovat či upravovat. Tato metoda je používána vždy s ohledem na věk klienta, pokud to situace umožňuje bývá zpracován písemně a uložen do složky klienta.

Krizová intervence
Klient, který se nachází v aktuální krizové životní situaci, kterou není schopen řešit vlastními silami, může využít pomoc pracovníků v podobě poskytnutí krizové intervence. Za krizovou životní situaci je považován fyzický, psychický nebo sociální stav klienta, jehož řešení nesnese odkladu z důvodu možného poškození klienta. Výkon krizové intervence má v případě naléhavé potřeby přednost před ostatními programovými aktivitami. Provádí ji přítomný pracovník, pokud je to možné, může si klient vybrat z přítomných pracovníků. Každý klient obdrží po nástupu do programu mobilní telefonní číslo, které je klientovi k dispozici v případě krizové situace. Služební mobilní telefon si pracovníci předávají mezi sebou, tak aby mobilní telefon byl vždy k dispozici .
V reakci na okamžitý psychický stav klienta se pracovník při pohovoru s klientem řídí tímto postupem:
- navázání a udržení kontaktu
- snaha odvést klienta od problému
- vyjádření podpory a pochopení
- společné hledání alternativ řešení krizové situace klienta

Zásady:
- v nastalé situaci má přednost snaha uklidnit klienta – každý problém se dá vyřešit, ale v klidu bez emocí, racionálně
- preference empatického přístupu (tzn. dát najevo spoluúčast při řešení problému, ale udržet kontrolu nad svým vnitřním prožíváním)
- pokud pracovník zasahuje v rámci krizové intervence, zapíše tuto skutečnost do osobní složky klienta – krátká zpráva, která obsahuje popis fyzického, psychického a sociálního stavu klienta, problém, který způsobil krizi, opatření popř. doporučení. Pokud není karta k dispozici zapíše se tato činnost do denního výkazu.

Vedení dokumentace:
Klient může vystupovat v programu anonymně nebo se souhlasem rodiče neanonymně. V obou případech je o klientovi vedena základní dokumentace. Obsahující standardní anamnestické údaje (s ohledem na anonymitu či neanonymitu klienta), individuální plány a rozsah aktivit jež klient využívá či chce využívat.
V den realizovaných aktivit je pracovníkem vypisován denní výkaz, který informuje o prezenci v daný den (anonymně – pod kodem či neanonymně), dále informuje o průběhu realizovaných aktivit a o mimořádných událostech.
Veškerá projektová dokumentace je řádně střežena a archivována.

Mimo vymezenou provozní dobu proběhnou v souvislosti s realizací projektu 2 příměstské tábory v místě sídla o.s. a 3 víkendové výjezdy. Během realizace příměstských táborů budou klienti dojíždět do sídla o.s. v ranních hodinách a navečer se navracet zpět. Bude zajištěna strava a vhodný volnočasový program (táborová hra, výlety, sport, edukativní a rozvojové činnosti). Během víkendových pobytů bude docházet k obdobnému s výjimkou toho, že klienti stráví pod dohledem také 2 noci.

Projektu se budeme v nejbližší době věnovat i na stránkách tištěného teplického deníku
17.7.2009
SDÍLEJ:

SERVIS

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Vychovatel 25 510 Kč

Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) Vychovatel/ka. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25510 kč, mzda max. 30400 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Splněné nebo započaté vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících-vysokoškolské vzdělání ve speciálně nebo sociálně pedagogické oblasti, Psychická způsobilost dle zákona 109/2002 Sb., Občanská a morální bezúhonnost. Dobrý zdravotní stav, Kladný vztah k dětem, samostatnost, nekonfliktnost, flexibilita, dovednost práce na počítači, Řidičský průkaz sk. B., doba určitá 1 rok, možnost prodloužení na dobu neurčitou, nástup možný ihned, Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte výhradně emailem, v případě našeho zájmu vás budeme kontaktovat.. Pracoviště: Dětský domov a školní jídelna, tuchlov 47, příspěvková organizace -001, 417 65 Ohníč. Informace: Jan Blažek, +420 777 453 307.

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 25 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Asistent/ka ředitele / podpora HR. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadavky: , Výborné organizační a komunikační schopnosti, pečlivost, iniciativa, flexibilita. Znalost práce na PC nutná (MS Office), angličtina aktivně, Zkušenosti na obdobné pozici a znalost HR výhodou., , Základní informace o pozici:, Zajištění asistentské činnosti, péče o návštěvy, spolupráce na měsíční uzávěrce, vedení pokladny, cestovní příkazy, administrativní podpora HR., , V případě zájmu se hlásit telefonicky nebo zasla profesní CV na e-mail. Pracoviště: Ardagh metal packaging czech republic s.r.o., odštěpný závod teplice, Zemská, č.p. 612, 415 01 Teplice 1. Informace: Marcela Smetanová, +420 417 846 530,737 265 182.

Administrativa - Administrativa Recepční 14 900 Kč

Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních) Recepční. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14900 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Práce vhodná pro OZP, Práce na recepci , V případě zájmu se hlásit telefonicky nebo e-mailem. Pracoviště: Viktor říha 001, Štúrova, č.p. 726, 415 01 Teplice 1. Informace: Viktor Říha, +420 602 415 655.

Výroba - Výroba Obsluha strojů 16 000 Kč

Obsluha zařízení na výrobu kabelů a lan Operátor/operátorka. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 204. Poznámka: Vhodné i pro absolventy., Pracoviště Krupka.., Požadujeme manuální zručnost, spolehlivost, zodpovědnost., Nabízíme stravenky, bonusy, prémie, vzdělávací kurzy, školení, firemní akce., V případě zájmu se hlašte telefonicky PO-Pá 7-15 hod nebo e-mailem.. Pracoviště: Auto-kabel krupka, s.r.o., Pod Dolní drahou, č.p. 87, 417 42 Krupka 1. Informace: Markéta Hloušková, +420 417 719 318.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Novosedlický dopraváček.
11

FOTO: Školáci se v Novosedlicích učili jezdit podle dopravních předpisů

Rekonstrukce teplického Aquacentra.
9

FOTO: Místo lidí v bazénech Aquacentra řádí bobík

Hledání pokladu, světlo vitráží, koncerty. Páteční noc bude patřit kostelům

Teplicko - Jubilejní desátý ročník má letos ceslostátní akce s názvem Noc kostelů. Ta připadá na pátek 25. května. V letošním ročníku můžete navštívit 1508 kostelů a modliteben po celé republice, z toho 141 v Ústeckém kraji.

AKTUALIZOVÁNO

Bývalé Tesco ve Všebořicích koupil dodavatel vietnamských večerek

Ústí nad Labem - Bývalé obchodní centrum v ústecké čtvrti Všebořice, které dlouhodobě zeje prázdnotou, získalo nového majitele. Areál koupil přední dodavatel vietnamských večerek Tamda Foods od původního majitele firmy Bainbridge. Informoval o tom web Mediář Retailek.

Startuje GDPR. Vše potřebné najdete zde

Severní Čechy - Evropské Nařízení GDPR, které má zvýšit ochranu osobních údajů, bude platit od pátku 25. května. Musí se jím řídit všechny firmy i orgány státní a veřejné správy. Kromě nich se týká jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů.

Centrem Drážďan otřásla exploze. Vybuchla nalezená puma z války

Dresden /VIDEO/ - Zneškodňování letecké pumy z druhé světové války, která byla v úterý odpoledne nalezena při stavebních pracích v centru Drážďan, skončilo explozí. Z oblasti předtím muselo být evakuováno téměř 9000 lidí. Oblast zůstává uzavřena, protože hrozí výbuch dalších částí pumy. Pyrotechnici se později pokusí o zneškodnění zbytků pumy.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT