Obce Žalany a Bořislav do budoucna totiž počítají s napojením dalších částí na kanalizační systém zakončený na ČOV, což by již bylo nad její kapacitu.

Proto v rámci investiční akce SVS nyní dochází k rekonstrukci ČOV Žalany, která spočívá ve výstavbě nového objektu hrubého předčištění, nové biologické jednotky a provozního objektu. ČOV bude mechanicko-biologická.

„V předchozích letech tzv. přechodného období jsme prioritně prováděli rekonstrukce velkých ČOV, abychom je uvedli do souladu s požadavky nové přísnější legislativy, což se nám podařilo splnit. Nyní postupně provádíme opatření k výměně a doplnění dožívajících technologií menších čistíren, což je i případ obce Žalany," říká Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti.

Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 8 měsíců od zahájení, tj. do 28. února příštího roku.

Původně je čistička projektovaná na kapacitu 400 EO (ekvivalentních obyvatel). Co se týče natékajícího znečištění, je ČOV látkově přibližně na čtvrtině projektované kapacity. Problém představuje množství natékajících balastních vod hydraulicky byla ČOV na hraně vytížení. Obce Žalany a Bořislav do budoucna plánují napojení dalších částí na kanalizační systém zakončený na ČOV, což by již bylo nad její kapacitu.

Došlo proto k lokalizaci nátoků balastních vod do kanalizační sítě, což vedlo k realizaci rozsáhlé akce SVS v roce 2011, kdy v Bořislavi došlo k výstavbě splaškové kanalizace a odstranění čtyř nevyhovujících kanalizačních výústí.

Zároveň se připravoval projekt na intenzifikaci ČOV Žalany s plánovanou kapacitou 1000 EO. (re)