„V televizi proběhlo, že by mělo dojít k odstranění nástěnek,“ sděluje ředitelka jednu ze zásadních informací. Začala se proto pídit, o jakou vylášku vlastně půjde. Ve sbírce zákonů vyhledala vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Jak to tak zatím vypadá, žádná nová vyhláška se nepřipravuje.

Z otázek a odpovědí k vyhlášce č. 23 na internetových stránkách hasičů www.hzscr.cz:

Mohou být v chráněných únikových cestách vyvěšeny plastové rámečky kryté plexisklem s dokumentací požární ochrany (požární poplachové směrnice, evakuační plány apod.), bezpečnostní informativní značky (označení únikových cest, umístění věcných prostředků požární ochrany apod.), které jsou vyrobeny z plastických hmot a další informační a orientační značky a tabulky z plastů (např. označení podlaží, označení pracovišť)?

Předměty tj. značky, sdělení apod., které plní funkci „informační“ a vyskytují se v objektech respektive v chráněných únikových cestách, lze rozdělit do následujících skupin:

výstražné a bezpečnostní značky a tabulky (např. označení únikové cesty, východu, označení věcných prostředků požární ochrany), pokud vyplývají z požárně bezpečnostního řešení [§ 41 odst. 2 písm. o) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)] nebo z jiné obdobné dokumentace (např. požární zpráva, technická zpráva požární ochrany), která je součástí projektové dokumentace, schválené místně příslušným stavebním úřadem a na základě které byla stavba postavena a následně v souladu se stavebním zákonem užívána; podmínky podle přílohy č. 6 vyhlášky se na tyto výstražné a bezpečnostní značky a tabulky v souladu s bodem A.10 této přílohy nevztahují,
tabulky (např. označení únikové cesty, východu, označení věcných prostředků požární ochrany), pokud nevyplývají z požárně bezpečnostního řešení [§ 41 odst. 2 písm. o) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)] nebo z jiné obdobné dokumentace (např. požární zpráva, technická zpráva požární ochrany), tvořící součást projektové dokumentace, kterou schvaluje místně příslušný stavební úřad a na základě které byla stavba postavena a následně v souladu se stavebním zákonem užívána, lze považovat za prvek bezpečnostního systému dle přílohy č. 6 bod A.5 vyhlášky,
zveřejňovanou dokumentaci požární ochrany (požární poplachové směrnice, evakuační plány apod.), vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a vyhlášky
o požární prevenci, lze považovat za prvek bezpečnostního systému dle přílohy č. 6 bod A.5 vyhlášky,
informační a orientační tabulky pokud je provozovatel označí jako prvky bezpečnostního systému (např. Vámi zmiňované označení pracovišť, tabulky na dveřích, tabulky na dveřích rozvaděčů), lze posuzovat podle přílohy č. 6 bod A.5 vyhlášky.

Mohou být v chráněné únikové cestě umístěny reproduktory vnitřního rozhlasu, které nejsou určeny přímo k evakuaci, kamery včetně přívodních vedení v povrchových rozvodech a bezpečnostní přístupové systémy (registry a čtečky docházky apod.), přestože se ve všech případech jedná o výrobky jejichž součásti jsou vyrobeny z plastů?

Z hlediska uvedených zařízení je třeba rozlišit, zda se jedná o:

bezpečnostní kamerový systém, bezpečnostní přístupový systém apod., které jsou zpravidla považovány za bezpečnostní systémy a jsou navrženy v projektové dokumentaci, ověřené místně příslušným stavebním úřadem a jsou užívány v souladu se stavebním zákonem
(§ 125, § 126) ; podmínky podle přílohy č. 6 vyhlášky se na tyto bezpečnostní systémy v souladu s bodem A.10 této přílohy nevztahují,
prvky bezpečnostního systému odlišné od bodu a), které lze považovat za „bezpečnostní systém“ (např. dodatečná montáž kamerových systémů, pohybových čidel, zařízení autonomní detekce a signalizace) a které nejsou řešeny projektovou dokumentací, avšak při jejich užívání se musí postupovat v souladu s právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce,
předměty odlišné od bodů a) a b), které mohou mít i charakter „bezpečnostního systému“ (např. Vámi zmiňovaný rozhlas neplnící funkci evakuačního, čtečka docházky apod., které mohou být v mimořádné situaci využity).

Při dodatečném umístění prvku bezpečnostního systému ad bod b) nebo předmětu ad bod c) je třeba postupovat individuelně s ohledem na konkrétní podmínky. Doporučuje se však tuto záležitost konzultovat s oprávněnou osobou (tj. autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem v oboru požární bezpečnost staveb podle zákona č. 360/1992 Sb.), která posoudí v dokumentu požárně bezpečnostní řešení popř. dodatku k požárně bezpečnostnímu řešení stávajícímu zda např. nedochází ke změně požárního rizika, změně šířky únikové cesty apod.

Při umístění výše uvedených prvků bezpečnostního systému ad b) a předmětů ad c) je možno postupovat podle bodu A.5 přílohy č. 6 vyhlášky. Pro umisťování elektrických rozvodů na chráněných únikových cestách v současné době platí čl. 12.9 ČSN 73 0802.

Je možné v prostoru chráněné únikové cesty umístit na stěnu o ploše 61 m2 tři hořlavé předměty?

Podle přílohy č. 6 bod A.1 písm. e) vyhlášky, lze umístit v prostoru chráněné únikové cesty na stěnu o ploše 60 m2 pouze jeden hořlavý předmět, přičemž na jednom podlaží chráněné únikové cesty mohou být umístěny nejvýše tři hořlavé předměty. Pokud se tedy jedná o jedno podlaží, kde plocha stěny činí 61 m2, umístit zde tři hořlavé předměty nelze.