Cenu převzala ředitelka školy PhDr. Marie Bílová ve Španělském sále Pražského hradu za přítomnosti předsedy Senátu ČR MUDr. Přemysla Sobotky, ministra průmyslu a obchodu Ing. Martina Římana, ústřední školní inspektorky a dalších představitelů státní správy, podnikatelských svazů a organizací.

Udělování této ceny vychází z Modelu Excellence EFQM (Evropská nadace pro management kvality), který je používán v Evropské ceně za kvalitu v mnoha zemích Evropy za podpory nebo přímé garance vlád těchto zemí. Tento model převzala také škola Perspektiva v Dubí.

A DVĚ OTÁZKY NA ŘEDITELKU ŠKOLY PhDr. Marii Bílovou:


Má ocenění nějaký přínos pro studenty školy?

Ředitelka: Cena je zavazující pro management, pedagogické i nepedagogické zaměstnance organizace.
To, že se škola řídí Modelem Excelence, je pro studenty informace, že veškeré aktivity naší vzdělávací instituce jsou posuzovány z hlediska přínosu právě pro ně, přičemž tato přidaná hodnota je měřena na základě objektivních ukazatelů a kritérií.

Uvedu konkrétní příklad. Pokud slibujeme rodičům žáků střední školy individuální přístup, musíme najít nejen indikátory, které tento individuální přístup měří, ale také musíme mít zpětnou vazbu, zda jsou s naším postupem spokojeni zákazníci školy – žáci a studenti.
Je to velice promyšlený postup, který učí všechny zaměstnance hodnotit velice objektivně výsledky své práce.

Pro čtenáře uvedu ještě jeden příklad. Škola může nabízet svým studentům zahraniční výjezdy. To je dobrý předpoklad pro rozvíjení kvality školy. Ale opravdová kvalita se kromě předpokladů hodnotí podle toho, kolik studentů nabídky využívá a jak přispívá toto cestování naplnění poslání školy. U nás je to příprava profesionálů v různých oborech a jejich uplatnění na trhu práce.


Proč si management školy vybral právě Model Excellence?

Ředitelka: Model nás učí dělat manažerskou práci velice systematicky. Jako ředitelka nechci slyšet, že se o něco snažíme, ale nemá to odezvu nebo o to není ze strany žáků a studentů zájem. To je totiž porušení zákaznického přístupu, který ve škole prosazujeme.
Pokud se o něco snažíme a nemá to odezvu, musíme přehodnocovat své postupy a ne se oddávat sebelítosti, že jsme dobří, ale nikdo to neocení.
Zavedení evropského manažerského modelu, že se okamžitě zbavíme veškerých problémů a nedostatků. I vítězové Ceny mají co zlepšovat, což je nekončící proces.

Pro budoucí i současné studenty školy je využívání Modelu Excellence zárukou, že škola má propracovaný systém své práce – od dlouhodobých cílů po každodenní provozní záležitosti, že je připravena a schopna obstát v neustále se měnícím konkurenčním prostředí. Zvolili jsme pozvolnou a dlouhodobou cestu k úspěšné organizaci. Je to cesta postupného prosazování kvality. Věříme, že tak jako ve výrobní podnikatelské sféře se postupně naplňují vize o zákaznících více orientovaných na kvalitu výrobků, tak i ve školství si budou potenciální uchazeči o studium všímat školy jako instituce, která je dobře připraví pro život a profesi a která se snaží o to, aby v organizaci vládlo příjemné pracovní klima a dobré mezilidské vztahy.

To je naše devíza, která byla oceněna a s tou také jdeme na trh vzdělávání. Možná někdo namítne, že je to málo, když hodně středních škol propaguje své vzdělávací programy s dodatkem, že rodiče naplatí školné. My jsme přesvědčeni, že získání národního ocenění za kvalitu a zavedení evropského modelu řízení a hodnocení organizace je dobře zvolená strategie, která má šanci právě proto, že si studenti a rodiče stále více všímají rozdílů mezi vzdělávacími institucemi, vybírají školu z pohledu dlouhodobé perspektivy a nikoliv vlivem okamžitého užitku či výhody.
Naší konkurenční předností je kvalita, kterou musí poznat žák, rodič, student, absolvent, pedagog i partnerská instituce.