Občanské průkazy

- Od 1. 1. 2016 bude možné i nadále podat žádost o vydání občanského průkazu na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Nově bude možné, také hotový doklad převzít na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, bez ohledu na místo trvalého bydliště žadatele.

Hotový průkaz bude možné převzít i na jiném úřadu než na jakém byla podána žádost o vydání, pokud tento požadavek sdělí občan při podání žádosti.

Převzetí hotového průkazu na jiném úřadu, než kde byla podána žádost, bude zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč splatným při převzetí.

- Občan s trvalým pobytem na území ČR je povinen požádat o vydání svého prvního občanského průkazu nejpozději do 30 dnů ode dne dovršení 15 let.

- Vydání nového občanského průkazu z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti nebo z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního průkazu je od 1. 1. 2016 nově zpoplatněno částkou 200 Kč.

Cestovní pasy

-  Od 1. 1. 2016 bude možné požádat o vydání cestovního pasu, a také jej převzít, na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Hotový doklad bude možné převzít i na jiném úřadu než na jakém byla podána žádost o vydání, pokud tento požadavek sdělí občan při podání žádosti.

Převzetí hotového průkazu na jiném úřadu, než kde byla podána žádost, bude zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč splatným při převzetí.

Možnosti podání žádosti o vydání a převzetí cestovního pasu a občanského průkazu jsou totožné.

- Ve zrychleném řízení bude od 1. 1. 2016 vydáván do 6 pracovních dnů pouze cestovní pas s biometrickými údaji

občanům starším 15 let s platností na 10 let po zaplacení správního poplatku 4 000 Kč,

občanům mladším 15 let s platností 5 let po zaplacení správního poplatku 2 000 Kč.

Doklady bude možné převzít pouze v místě podání žádosti.

Jiné cestovní pasy nebudou od 1. 1. 2016 ve zrychleném řízení vydávány.

Doba platnosti cestovních pasů vydaných ve zrychleném řízení do 31. 12. 2015 zůstává zachována, tak jak je v nich vyznačena.

Evidence obyvatel

-  Ohlašovnám obecních úřadů je od 1. 1. 2016 uloženo zajistit místo pro ukládání oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro všechny osoby, které mají na adrese příslušné ohlašovny evidované místo trvalého pobytu.

Oznámení a výzvy jsou umístěny na tabuli oddělení pro styk s veřejností (podatelna, ověřování podpisů a pokladna) v přízemí hlavní budovy Magistrátu města Teplice.

Uložením oznámení a výzvy jsou splněny podmínky pro použití takzvané fikce doručení podle § 24 správního řádu.

Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů od doby, kdy je připravena k vyzvednutí, je zásilka považována za doručenou se všemi z toho plynoucími důsledky, jako jsou například promeškání stanoveného termínu nebo lhůty pro odvolání.

-  Žádost majitele objektu, pronajímatele nebo nájemce bytu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu osoby, která se v místě dlouhodobě nezdržuje, je od 1. 1. 2016 zpoplatněna částkou 100 Kč.

Zdroj: Magistrát Teplice