Vodou z vodovodů bylo v roce 2020 v Ústeckém kraji zásobováno celkem 804 tisíc obyvatel, tj. zhruba stejně jako v roce 2019. Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu v kraji představoval 98,1 %, což bylo o 0,1 p. b. více než v roce 2019. V porovnání s ostatními kraji byl podíl obyvatel zásobovaných vodou v kraji čtvrtý nejvyšší. Vyšší podíl měli v Moravskoslezském kraji a 100 % pokrytí vykázali v hlavním městě Praze a v Karlovarském kraji. Celorepublikový průměr (94,6 %) kraj překročil o 3,5 p. b.

V roce 2020 se oproti předchozímu roku výroba vody snížila. Objem vyrobené pitné vody z vodovodů pro veřejnou potřebu dosáhl v loňském roce v Ústeckém kraji 48 432 tis. m3 a v porovnání s rokem 2019 poklesl o 581 tis. m3, tj. o 1,2 %. Zároveň pokleslo i množství fakturované pitné vody celkem (37 174 tis. m3) o 980 tis. m3 (o 2,6 %). Nárůst však zaznamenalo množství fakturované vody pro domácnosti, které odebraly 27 407 tis. m3, což bylo o 113 tis. m3 vody (o 0,4 %) více než v předchozím roce. Objem fakturované pitné vody domácnostem meziročně vzrostl ve většině krajů kromě Olomouckého kraje.

Množství fakturované vody na počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů, neboli specifické množství vody fakturované celkem, dosáhlo v roce 2020 v Ústeckém kraji 126,3 litru na osobu a den, v porovnání s předchozím rokem se snížilo o 3,7 litru (o 2,8 %). Pokles zaznamenaly všechny kraje. Množství fakturované vody domácnostem dosáhlo v roce 2020 v kraji 93,1 litru na osobu a den proti 93,0 litru v roce 2019. K meziročnímu nárůstu došlo ve většině krajů s výjimkou Prahy, Kraje Vysočina a Olomouckého kraje. Nejvyšší spotřebu vody v domácnostech na osobu a den evidují v Praze (112,5 litru), druhá nejvyšší byla v Jihomoravském kraji (93,2 litru), spotřeba v Ústeckém kraji byla třetí nejvyšší. Naproti tomu nejnižší spotřebu vykázaly domácnosti ve Zlínském kraji (80 %) a v Kraji Vysočina (80,6 %).

Cena vody (bez DPH), tedy průměrná cena za 1 m3 fakturované pitné vody, se od roku 2005 v Ústeckém kraji zvýšila z 24,70 Kč na 46,00 Kč za m3.

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci meziročně vzrostl o 3,3 p. b. na 86,8 %. Celkový počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci v kraji byl 711 603, z toho bylo 99,3 % (706 817 obyvatel) napojeno na čistírnu odpadních vod. Podíl obyvatel v domech napojených na čistírnu odpadních vod z celkového počtu obyvatel napojených na kanalizaci byl v mezikrajovém srovnání čtvrtý nejvyšší. Stoprocentní pokrytí mělo město Praha a Karlovarský kraj, následoval Středočeský kraj. Republikový průměr (96,9 %) byl v kraji překročen o 2,4 p. b. Podíl osob napojených na kanalizaci s koncovou ČOV v přepočtu na střední stav obyvatel se v kraji meziročně zvýšil o 3,3 p. b. a dosáhl 86,3 %.

Množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace (bez zpoplatněných srážkových vod) v Ústeckém kraji dosáhlo v roce 2020 celkem 29 942 tis. m3 a proti roku 2019 bylo nižší o 351 tis. m3 (o 1,2 %). K meziročnímu poklesu došlo ve většině krajů s výjimkou Středočeského, Pardubického a Zlínského kraje a Kraje Vysočina. Množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace za celé území republiky meziročně pokleslo o 10 574 tis. m3, tj. o 2,3 %.

Objem čištěné odpadní vody (bez srážkových vod) dosáhl v roce 2020 v Ústeckém kraji 29 270 tis. m3 a v porovnání s rokem 2019 poklesl o 983 tis. m3, tj. o 3,2 %. Podíl čištěných odpadních vod na objemu vypouštěných odpadních vod do kanalizace (bez zpoplatněných srážkových vod) představoval 97,8 % a proti roku 2019 poklesl o 2,1 p. b. Proti průměru celé ČR (97,5 %) byl vyšší o 0,2 p. b.

Bezmála miliarda a půl

Celková hodnota stočného dosáhla v roce 2020 v Ústeckém kraji 1 471,3 mil. Kč (bez DPH) a v porovnání s rokem 2019 byla vyšší o 26 658 tis. Kč, tj. o 1,8 %. K meziročnímu nárůstu došlo ve většině krajů (kromě Karlovarského kraje), nejvyšší růst zaznamenali ve Středočeském kraji a v Kraji Vysočina (o 7,8 resp. 6,1 %). Navýšení v Ústeckém kraji bylo druhé nejnižší po Libereckém kraji.

Cena stočného (bez DPH) čili průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod dosáhla v roce 2020 v Ústeckém kraji hodnoty 43,00 Kč za m3.

Vodné a stočné v Ústeckém a Libereckém kraji, kde působí Severočeská vodárenská společnost, se od 1. ledna 2021 zvýšilo o 5,9 %. V číslech to znamená, že dodání a odkanalizování 1 litru pitné vody bude stát o 0,6 haléřů více, než kolik je to nyní.

Do rekonstrukcí vynaložila SVS loni 1,45 miliardy korun a dalších 334 milionů šlo na potřebné opravy. A obdobné finanční objemy na rekonstrukce a opravy jsou alokovány i na rok 2021.

Vodárenská infrastruktura v severních Čechách čítá na 1000 vodojemů, 60 úpraven pitné vody, téměř 200 čistíren odpadních vod a 13 tisíc kilometrů vodovodního a kanalizačního potrubí – to je jako vzdálenost z Česka do Chile.

(ČSÚ)