„Odstraníme kanalizační výusť, kdy odpadní voda byla dosud bez přečištění vypouštěna přímo do Račího potoka," říká Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti.

Stávající kanalizace v Meziškolské ulici v Proboštově je z betonových trub vnitřního průměru 300 mm. Byla uvedena do provozu ve 30. letech 20. století. Odpadní vody z několika přilehlých rodinných domů odvádí bez přečištění do zatrubněné části Račího potoka, což je nežádoucí stav.

SVS proto rozhodla o výstavbě nové splaškové kanalizace, která bude napojena na stávající kanalizační stoku v křížení Meziškolské a Dělnické ulice. Odtud budou splašky odváděny dále na ČOV Bystřany. Tím dojde k odstranění nevyhovující kanalizační výusti TR61. Stávající kanalizace, do které jsou zaústěny také přípojky od uličních vpustí, bude nadále sloužit jako dešťová kanalizace.

V rámci investiční akce SVS se pro novou splaškovou kanalizaci použije potrubí z PVC vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 31,65 metrů. Součástí stavby je také vybudování dvou revizních šachet.