K systematické přípravě a úspěšnému složení maturitní zkoušky v závěrečném ročníku škola využívá vlastní projekt - utilitární zkoušky NOSCE TE IPSUM - Poznej sama sebe.

Vše probíhá podle podmínek organizace maturitní zkoušky. V průběhu studia si tak mohou studenti třikrát vyzkoušet de facto maturitu nanečisto. Co všechno obnáší příprava na souhrnnou písemnou i ústní zkoušku za delší než roční studijní období, jak probíhá losování otázek, příprava na „potítku“, jak se při zkouškách chovat a komunikovat se zkušební komisí. Současně se studenti připravují na zátěžové situace, které je při skládání maturitní zkoušky a přípravy na ní mohou zaskočit. Na vlastní kůži si tak vyzkouší, co s nimi může udělat i tréma a hlavně jak při takové situaci postupovat.

„Asi všichni známe situace, kdy si zkoušený po zasednutí na potítko bezprostředně nevybaví odpovědi na vylosovanou otázku. Strach ze selhání pak spustí lavinu dalšího zmatkování, úzkosti a neschopnosti přemýšlet, které končí slovy - měl jsem okno. Bohužel z praxe znám případy, kdy i velmi dobří studenti zátěžovou situaci nezvládli. Hodnocení maturitní zkoušky pak nebylo veselé. A protože štěstí přeje připraveným, je žádoucí si vyzkoušet všechny faktory, které výsledek maturity ovlivňují,“ říká ředitelka gymnázia JaroslavaTurková.

V pondělí ke svým prvním zkouškám před zkušební komisi nastoupili žáci kvarty nižšího stupně víceletého gymnázia (9. ročník základního vzdělávání). Tyto zkoušky jsou nástrojem měření učebních výsledků v uzlových bodech docházky na víceletém gymnáziu. Studenti nemají od primy do maturity v podstatě jinou zpětnou vazbu a motivaci, než jsou výsledné známky na vysvědčení.

I proto jsou zkoušky uprostřed studia přínosem. Studenti kvarty mají tři povinné (český a cizí jazyk, matematika) a jeden volitelný předmět (vybírají si přírodovědný nebo humanitní základ). Utilitární zkouška je ústní, součástí některých předmětů je písemná část. Ta je povinná z českého, z cizího jazyka a z matematiky.

V humanitním základu je součástí zkoušky i samostatná prezentace studentů. Klasifikaci za daný předmět schvaluje zkušební komise hlasováním. O vykonání utilitární zkoušky obdrží studenti certifikáty. Po ukončení zkoušek je důležitá zpětná vazba. Studenti s učiteli společně vyhodnotí výsledky, co se povedlo, co je zapotřebí zlepšit a jak. Na jaké úrovni jsou jejich komunikativní dovednosti, znalosti a schopnost aplikovat učivo.

„ Velké nadšení studenti se skládáním malých maturit v průběhu studia samozřejmě nesdílí. Je to příprava navíc. Ale většina našich absolventů zhodnotila možnost si maturitu několikrát nanečisto vyzkoušet pozitivně. Průběžné zpracování si maturitních okruhů, ucelené opakování si látky z předešlých ročníků, praktické zkušenosti s průběhem a organizací zkoušek jim u zkoušek z dospělosti přišly vhod. Úspěšnost u maturit se na naší škole zvýšila. V roce 2008 a 2009 byla dokonce stoprocentní.

V dalším období utilitární zkoušky přizpůsobíme modelu státní maturity. Zapojili jsme se do projektu “ Pilotáž testových úloh a zadání“ CERMATU (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Jedná se o spolupráci při vývoji zadání testů pro nové maturitní zkoušky, které budou realizovány v roce 2012 a následujících letech. Didaktické testy a zadání písemných prací státní maturity budou pretestovány i na našich studentech. Budeme mít možnost statistického vyhodnocení z každého pretestu (nakolik jsme úspěšní). Neméně významné pro nás bude také praktické seznámení se s parametry testů a testových úloh a metodikou testování, která bude shodná s maturitní zkouškou,“ říká ředitelka dubského gymnázia Jaroslava Turková.