V prioritách je uvedeno, že kraj nepřipustí na svém území výrazný jednostranný rozvoj palivoenergetického komplexu a těžkého průmyslu a bude respektovat územně ekologické limity těžby hnědého uhlí. Nepřipustí také otevření více ložisek v místech s jejich hustým výskytem. Naopak snižovat chce celkovou zátěž území.

Cílem zásad územního rozvoje je mimo jiné "viditelné zlepšení životního prostředí, a to jak ve volné krajině, tak uvnitř sídel". Toho chce kraj dosáhnout mimo jiné odstraňováním starých ekologických zátěží, nápravou v minulosti poškozených složek životního prostředí, podpořením revitalizace velkého množství nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch a také podporou rekultivace bývalých lomů či výsypek.
V dokumentu se uvádí, že přispět chce kraj k řešení problémů s kvalitou ovzduší a hlukem a ke zlepšení kvality vody.

V regionu, jenž v minulosti stavěl především na hutním a chemickém průmyslu, je podle zpracovatelů zásad územního rozvoje důležité přispět k větší rozrůzněnosti odvětví. Řada firem, které se usadily na severu Čech v posledních 20 letech, patří do automobilového průmyslu. Stavět pouze na jednom odvětví přitom není podle odborníků žádoucí.

Samospráva chce přispět také k rozvoji cestovního ruchu a podporovat bude lázeňství. Týká se to také obnovení lázeňství v Bílíně na Teplicku, kde se nacházejí zchátralé lázně Kyselka. Kraj bude podporovat cyklostezky a turistické cesty či vznik mezinárodního letiště v Roudnici nad Labem.
Kraj chce předcházet "prohlubování nežádoucích regionálních rozdílů a možnému vzniku dalších problémových částí kraje". Nyní je jednou z nich Šluknovsko, v minulosti to byly čtvrti v Ústí nad Labem, Chomutově, Mostě či Litvínově. Z plánu vyplývá, že kraj chce předcházet vzniku "sociální segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost".

Podrobně se dokument věnuje rozboru dopravní infrastruktury v regionu a tomu, které silnice mají v kraji prioritu. Zpracovatelé upozorňují na výhodné sousedství s Německem, které je nutné podpořit právě vznikem nebo rekonstrukcí cest a železničních tratí.
Kraj chce respektovat záměry na modernizaci a dostavbu tepelných elektráren na území kraje, nesmí však být překročena jejich souhrnná stávající kapacita. Zároveň chce kraj podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie a zároveň regulovat záměry výstavby velkých větrných elektráren. (čtk)