V letošním roce tento projekt finančně podpořil revitalizaci jednoho z bezejmenných přítoků Černého potoka v Krušných horách v těsném sousedství přírodní rezervace Černá louka.

„Černý potok i části jeho přítoků na území přírodní rezervace byly již před několika lety revitalizovány státem. My nyní chceme pokračovat dál, tedy proti proudu těchto přítoků za hranicemi rezervace, neboť jsme přesvědčeni, že revitalizovat je třeba celou krajinu, nejen ty její chráněné kousky,“ vysvětlil Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody.

Revitalizace se týká potoka, který pramení v loukách severovýchodně od bývalé vsi Habartice, konkrétně jeho úsek mezi silnicí z Habartic do Adolfova a hranicí přírodní rezervace.

V současné době teče v rovném zahloubeném korytě, místy s ještě zachovalým zpevněním dlaždicemi. V jeho okolí jsou dosud patrné prohlubně po původním korytu, ale voda nemá šanci se do nich dostat. „Je tedy potřeba hladinu vody výrazně zvednout a umožnit potoku opět se rozlít, vytvořit meandry a tůně. Výsledkem bude jednak zpomalení odtoku vody z krajiny, tedy její větší vsakování, jednak obnova mokřadních biotopů, důležitých pro řadu vzácných rostlin a živočichů. Právě vzhledem k blízkosti přírodní rezervace lze předpokládat, že druhy dnes se vyskytující pouze v ní se záhy rozšíří i sem,“ doplnil Jan Moravec.

Jak dodal, čím větší plocha, kde takové druhy mohou žít, tím stoupá šance na jejich přežití.

Problematiku chtějí ochránci přírody představit veřejnosti za pomoci krátké naučné stezky, která povede od výše zmiňované silnice po povalovém chodníku k nejbližší tůni.

Snahou projektu Voda pro českou krajinu je jak zvelebování přírody, tak motivování veřejnosti k efektivnějšímu hospodaření s vodou a upozorňování na její vysokou spotřebu.