„Letos jsme zvolili jako téma konference „Budoucnost výživy člověka," které jsme tentokrát zúžili na téma Výživa dětí a mladistvých. Je to již počtvrté, kdy neřešíme to, co bylo, ale to, co bude. Jaký může a bude mít vliv výživa na stav zdraví nás všech. I ve výživě a společném stravování se uplatňují nové suroviny, nové technologie, nové technologické postupy a je povinností nás odborníků ověřovat a znát jejich možný vliv na lidské zdraví, zejména na zdraví dětí."

Říká to MUDr. Jan Ševčík, který se už před dvaceti lety, kdy byl tento projekt konferencí na samém počátku, podílel na jeho organizaci právě v lázeňských Teplicích.

Jak se konference dostala tehdy do Teplic?

V polovině roku 1996 jednal tehdejší poradní sbor hlavního hygienika ČR o možnostech konání pravidelných vědeckých konferencí, řešících otázky výživy člověka. Po více než desetiletém období plzeňských konferencí a stejném období konferencí hygieniků výživy v Pardubicích bylo nutné najít pořadatele nové. Spolu s dlouholetým ředitelem OHS Teplice MUDr. Františkem Kotěšovcem jsme se rychle dohodli, že zkusíme pořadatelskou štafetu převzít a dostat odborníky sem k nám do Teplic.

Jaké byly začátky?

Nikdy předtím jsme tak velkou akci nepořádali. Zkušenosti jsme měli tak nejvýše z pořádání krajských seminářů. Nicméně bylo velmi lákavé pomyšlení na to, že budeme moci sami rozhodovat a prezentovat to, jak by opravdu hygienici výživy, lékaři a jejich asistenti měli pracovat, a co by opravdu jako akutní primární medicínskou prevenci onemocnění z nesprávné výživy měli dělat a čím by se měli zabývat. Nás, coby teplické pracovníky zdejší OHS, to velmi rychle přimělo štafetu organizátorů celostátních konferencí bez váhání převzít.

Měli jste už od začátku jasno o tématech?

První, o čem jsme při rozhodování o převzetí úlohy pořadatele konference Výživa a zdraví tehdy přemýšleli, bylo právě tematické zaměření teplických konferencí odborníků zabývajících se primární prevencí výživou. Nechtěli jsme pořádat konference jenom proto, abychom mohli přednášet o počtech vykonaných úředních šetření a kontrol v restauracích, prodejnách, stáncích a výrobnách potravin. Naopak měli jsme v té době bohaté více než dvacetileté zkušenosti s ovlivňováním samotné výživy jednotlivých skupin obyvatel a se zdravotně preventivním působením výživy u dětí i dospělých.

Takže jste se do toho pustili po hlavě…

Odborných zkušeností zde bylo dost, nemohli jsme si však být jisti s organizací odborných konferencí celostátního rozsahu. Naštěstí jsme ke spolupráci získali profesionály, které jsme našli ve firmě ALWAC a.s. Teplice. Vzpomínám si na období příprav první teplické konference Výživa a zdraví, kdy jsme se v užší skupince organizátorů scházeli po celý předchozí rok pravidelně každý týden, výjimečně ob týden. Naproti tomu k přípravě jubilejní dvacáté konference Výživa a zdraví 2016 stačily tři schůzky v Praze, několik desítek telefonátů v Teplicích a již více než dvacetileté zkušenosti týmu Evy Helisové a jejích spolupracovníků z firmy ALWAC a.s.

Témata se musela nabízet i sama, výživa a zdraví…

Jednání teplických konferencí Výživa a zdraví byla zaměřena na úlohu primární prevence výživou v ochraně zdraví člověka, v posledních letech pak především na ochranu zdraví dětí a mladistvých.

Zdravotní stav obyvatelstva žijícího v druhé polovině 20. století v Podkrušnohoří nebyl dobrý a s rostoucí industrializací tohoto území v poválečných letech se dále zhoršoval tak, že v šedesátých letech již byl odborníky hodnocen jako kritický. Postižení dětské populace se projevovalo nejen zvýšenou nemocností, ale také významně sníženým počtem erytrocytů, sníženými hodnotami hemoglobinu a barevného indexu a především velmi nízkou růstovou úrovní.

Máte tedy co bilancovat?

Za 20 let konání těchto konferencí Výživa a zdraví v Teplicích jsme se vždycky snažili jednat právě o možnostech ochrany zdraví a prevenci nemocí výživou. Máme-li tuto činnost bilancovat, musíme konstatovat účast více než 3000 odborníků z ČR, Slovenska, Polska, Rakouska, Švýcarska a SRN, Rok co rok na konferencích jednáme nejen o výsledcích a zkušenostech nejprogresivnějších pracovišť, ale jednáme také o nových poznatcích získávaných na čelných pracovištích vysokých škol, Akademie věd ČR a dalších.

Za dvacet let pořádání konferencí to už máte po organizační, technické, odborné a dokonce i společenské stránce vypilováno. Chybí vám něco?

Chybí zde skupina zanícených odborníků, pokud možno mladšího a středního věku, odborníků ochotných dále a vytrvale vzdělávat nejen zdravotnickou veřejnost a přesvědčovat ji o tom, že primární prevence výživou patří k těm nejúčinnějším zdravotnickým prevencím vůbec a že se i u nás vždycky bude dobře vyplácet investovat jak do této primární prevence, tak také do vzdělávání jejich odborníků. Chybí zde prostor pro uplatňování těchto odborníků a jejich námětů v běžné medicínské praxi. Chybí u nás v českém zdravotnictví pochopení toho, že je rozhodně efektivnější každoročně investovat miliony do soustavné primární prevence výživou u všech věkových skupin obyvatel, než investovat miliardy a možná i desítky miliard korun do dnes již milionu nemocných diabetem, a dalších nemocných nádory zažívacího systému a komplikacemi aterosklerotických a jiných onemocnění.