Přečtěte si komentář ke schvalovanému rozpočtu, který byl zveřejněn u návrhu rozpočtu na úřední desce města Teplice:

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2009 :
Návrh rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2009 je zpracován v souladu s Pravidly pro zpracování rozpočtu a výsledku hospodaření města, která schválilo Zastupitelstvo města Teplice dne 22. června 2007 usnesením č. 077/07.
Návrh navazuje na rozpočtový výhled města schválený pro období let 2008 a 2009 a na předpokládaný výsledek hospodaření roku 2008, od něhož je odvozena předpokládaná výše zdrojů finančních prostředků z let minulých, o něž lze případně navýšit výdaje nad očekávané příjmy roku 2009.
Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce, na webových stránkách města a k nahlédnutí v informačním středisku organizačního odboru v období od 26. listopadu do 12.12.2008 včetně.
Příjmy rozpočtu roku 2009 jsou navrženy v celkové výši 830 850,- tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu roku 2008 ve výši 768 051 tis. Kč to znamená navýšení příjmů o 62 799,- tis. Kč. Tento rozdíl je způsoben především navýšením příjmů z daně z nemovitostí a výší očekávané daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je příslušná obec (tato částka je rovněž uvedena ve výdajích města – kap. 78 finanční odbor).
Do návrhu rozpočtu na rok 2009 rovněž nejsou zahrnuty ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, které jsou určeny na výplatu dávek sociální povahy. Dle nové metodiky, jsou tyto dávky zahrnovány do rozpočtu města až na základě rozhodnutí ministerstva práce a sociálních věcí, z jehož rozpočtu jsou transfery uvolňovány postupně až v průběhu roku a rozpočtují se až jako rozpočtová opatření. V rozpočtu roku 2008 činí tyto dávky celkem 301 356 tis. Kč.
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Výpočet výnosu daní ( celkem 584 036 tis. Kč bez daně z příjmu právnických osob v případech, kdy poplatníkem je město) dle zákona č. 243/2000 Sb.
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) váže na platný zákonný stav účinný od 1.1.2008 a na údaje z návrhu státního rozpočtu na rok 2009 a vychází z platné metodiky. Výrazněji je oproti předpokladu upravená výše příjmu z daně z přidané hodnoty, kde z opatrnosti očekáváme celkově nižší plnění oproti výpočtu z předpokládaných příjmů státního rozpočtu. Tento návrh je rovněž zdůvodněn nejistotou ve vývoji hospodářského růstu, kdy je očekáváno spíše zpomalení a snížení růstu a následně rovněž očekávanou sníženou spotřebou domácností.
V rozpočtu není prozatím zohledněna výše příjmu vratky daně z přidané hodnoty, která bude určena po detailní analýze daňovým poradcem a bude neprodleně zahrnuta do rozpočtu rozpočtovým opatřením. Ve stejný okamžik bude zohledněn i dopad DPH na výdajové straně rozpočtu.
Daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec by se neměla příliš odchýlit od platby v roce 2008 a z tohoto důvodu je uvedena ve zvýšené částce oproti návrhu rozpočtu roku 2008.
Příjmy z místních poplatků jsou navrženy ve výši odpovídající výsledku předchozího resp. předchozích let a trendu jejich vývoje. Stejným způsobem je stanoven i návrh ostatních daňových příjmů, zejména příjmů ze správních poplatků, které tvoří, vedle výnosu sdílených daní a daně z nemovitostí, nejvyšší část daňových příjmů města.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Výše nedaňových příjmů vychází z již uzavřených smluv (zejména z poskytovaných služeb a smluv nájemních) a z výsledků dosažených v předchozích letech.
Výraznější odchylky oproti předcházejícímu roku jsou popsány v komentáři níže:
- výtěžek ze vstupného na ples města – tyto příjmy se zahrnují do rozpočtu až dle skutečné výše po vyúčtování plesu; tato částka bývá zapojena do výdajů na humanitární účely ; s tímto postupem je uvažováno i v následujícím roce ;
- příjmy z pronájmu pozemků určených k parkování – návrh nepočítá se změnou rozsahu pronajímaných ploch, především obnovení placeného parkování na nám. Svobody;
- příjmy z pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí pro provozování MHD jsou významně ovlivněny nákupem nových trolejbusů a tím navýšením částky pronájmu o cca 4,3 mil. Kč
- příjmy z úroků – + 2 000,- tis. Kč. Nárůst příjmů je pozitivně ovlivněn růstem úrokových sazeb, jednáním s bankami o výhodnějším uložení části volných prostředků na delší TV, zvýhodněným úročením výdajového účtu města (oproti sazbě 2,05% pohyblivou sazbou vázanou na 1DPRIBID s dosažením cca 1% navýšení), což přineslo o cca 30 % vyšší zhodnocení částek v rozmezí 70 až 160 mil. Kč a dále důsledným ukládáním volných prostředků na kratší období u KB, a.s. prostřednictvím nově zavedené elektronické služby e-trading. Odhad těchto příjmů je však při současné volatilitě finančních trhů obtížný.
- V trendu max. zhodnocování volných prostředků bude pokračováno i v roce 2009 s určitým omezením jejich výše s ohledem na předpokládané financování některých projektů z fondů Evropské unie a zajištění vlastního financování. Výnosy budou tedy ovlivněny snížením zúročované jistiny (všechny finanční prostředky města soustředěné na účtech v peněžních ústavech) použitím prostředků především na investiční akce roku 2009, kdy je počítáno s použitím části prostředků z minulých let.
- přijaté sankční platby – +300 tis. Kč : předpokládá se intenzívní vymáhání pokut uložených Městskou policií Teplice, s pokračující změnou zaměření především na prevenci a výchovnou činnost;
- nekapitálové příspěvky a náhrady – 2 000,-tis. Kč : tato položka obsahuje především příjmy z vyúčtování záloh zaplacených v předcházejícím roce ; přestože se v souvislosti se zdražováním zvyšují ve většině případů zároveň i zálohy, předpokládáme že přeplatky v roce 2009, které se vrací na účet města dosáhnou cca výše roku 2008 ;
- odvody příspěvkových organizací – návrh rozpočtu obsahuje nařízený odvod z odpisů příspěvkové organizaci Botanická zahrada Teplice ve výši 2 521 tis. Kč z obou skleníků (zásobního i expozičního), které byly oba postaveny z prostředků města ; případné odvody dalších příspěvkových organizací jsou do rozpočtu zapojovány až na základě uzavřených výsledků hospodaření ;
- přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančních vypořádání předcházejícího roku jsou do rozpočtu rovněž zapojovány až na základě skutečných výsledků hospodaření uplynulého roku, které jsou projednávány a schvalovány v zastupitelstvu města vždy v následujícím roce.
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Po provedené privatizaci majetku města v průběhu uplynulých let zůstávají prakticky jediným zdrojem kapitálových příjmů příjmy z prodejů pozemků. Jejich rozsah je závislý na podmínkách pro přípravu podkladů, které musí zajistit majetkové oddělení finančního odboru, aby se prodej uskutečnil v souladu se zákonem o obcích a ostatními souvisejícími předpisy. V neposlední řadě je pak závislý na rozhodnutí zastupitelstva, které o jednotlivých prodejích na svých jednáních pravidelně rozhoduje. Částka navržená do rozpočtu vychází ze zkušenosti předcházejících let a návrhu prodeje ostatních nemovitostí.
D O T A CE

Dotace (neinvestiční transfery) na výkon státní správy, na výkon zřizovatelské funkce PO Regionální knihovny Teplice a na školství poskytované ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, nebyly dosud potvrzeny (nebyl dosud schválen státní rozpočet). Návrh je odvozen od údajů zveřejněných v návrhu státního rozpočtu na rok 2009 a výše jednotlivých zde vyjmenovaných dotací budou definitivně upraveny po obdržení rozpisu ze státního rozpočtu pravděpodobně počátkem roku 2009 rozpočtovými opatřeními.
Ostatní dotace (transfery) od veřejných rozpočtů se rozpočtují až jako rozpočtová opatření poté, kdy je o nich rozhodnuto a město obdrží patřičný doklad pro projednání těchto rozpočtových opatření (dopad metodické změny v rozpočtování dávek sociální povahy od 1.1.2008).
Zdroje rozpočtu z minulých let
Předpokládaný vývoj volných zdrojů do 31. 12. 2009 dokládá tabulka na str. 36 tohoto materiálu, vycházející z předpokladu, že hospodaření města v roce 2008 skončí přebytkem v částce cca 85 mil. Kč (tabulka na str. 7), což je výsledek o cca123 mil. Kč příznivější, než jaký vykazoval původní schválený rozpočet na tento rok. Tato situace je způsobena především odloženou platbou za pořízené trolejbusy v roce 2008 ve výši 64,12 mil. Kč na rok 2009 z důvodu podmínek fakturace (splatnost 90 dní) a nemožnosti využít dotaci na pořízení trolejbusů ve výši 14,92 mil.(nebyl vypsán dotační program), celkem tedy 80,37 mil. Kč a dále nerealizací některých investičních akcí (kruhové křižovatky) a úsporou provozních nákladů.
Město bude mít tedy i nadále zdroje z minulých let na realizaci především plánovaných a potřebných investičních akcí, které by ze zdrojů jediného rozpočtového roku nebylo možné uhradit.
V Ý D A J E
V návaznosti na v úvodu citovaná pravidla, je návrh rozpočtu výdajů zpracován ve dvou variantách, z nichž Varianta I. představuje návrhy a požadavky jednotlivých odborů – správců kapitol rozpočtu města, tak jak byly předloženy včetně návrhů příspěvkových organizací zřízených městem a organizační složky Městská policie Teplice.
Varianta I. předpokládá použít k vyrovnání rozpočtu roku 2009 celkem 267 120 tis. Kč z prostředků minulých let, ve Variantě II. je to částka 246 909 tis. Kč. Co do výše rozdílu jsou s přihlédnutím k předpokládané výši finančních prostředků z minulých let reálné ke schválení obě varianty návrhu a je jen na rozhodnutí zastupitelstva města, pro kterou z navržených variant se rozhodne.
Varianta I je rovněž uvedena pro názornost, jaké výše výdajů by bylo dosaženo bez získání dotací.
Varianta II předpokládá při realizaci akce zabezpečení skalních masívů využití dotace z Operačního programu životní prostředí (OPŽP), prioritní osy 6, oblast podpory 6.6 v její maximální výši 85 % z 50 mil. Kč, tj 42,5 mil. Kč z fondů EU rozložené do 4 let 2009 – 2012 – viz tabulka na straně 37 – Rozpočtový výhled na období let 2010 – 2012. Další dotace ve výši 5% (2,5 mil. Kč) by měla být poskytnuta ze zdrojů SFŽP – kap. 315.
Realizace plateb probíhá bezhotovostním převodem formou předfinancování v Kč a to průběžně dle postupu realizace projektu.
Pro zapojení pouze vlastních zdrojů je nutné ve výběrovém řízení uvést platební podmínky do souladu s termíny vyplácení dotace z fondů. V rozpočtu na rok 2009 je uvedena pouze výše spoluúčasti města s přiměřenou rezervou na zahájení akce. Další zdroje na sanaci skalních masívů, na které se dotace nevztahuje, jsou uvažovány ve výši 5 mil. za rok. Detailní rozpis očekávaných výdajů na tuto akci je uveden v rozpočtu projektu.
Celkem bude v případě poskytnutí dotace v průběhu následujících 4 let z hlediska finančního krytí, v případě schválení dotace, rozpočtu a rozpočtového výhledu k dispozici cca 23,6 mil. vlastních zdrojů, což přibližně odpovídá schváleným výdajům na tyto akce v minulých letech.
Na realizaci nebude využit úvěr ani jiné externí financování a bude realizována s využitím vlastních finančních prostředků minulých let.
Dalšími akcemi, kde je zpracovávána projektová dokumentace včetně žádostí o dotaci je realizace úspor energie u škol (oblast podpory 3.2 - OPŽP), kde je odhad celkové částky dotace ve výši 78,6 mil. Kč. Jedná se o ZŠ Koperníkova, Maršovská, Edisonova, Plynárenská. V rozpočtu je z důvodu opatrnosti uvedena celá očekávaná výše výdajů s ohledem na skutečnost, že výzva bude vyhlášena pravděpodobně v lednu 2009, realizace by proběhla v druhé polovině roku a platba dotace by mohla být obdržena až v roce 2010.
Konečná výše schodku rozpočtu by tak při využití dotací činila 168 309 tis. Kč, při zapojení očekávané vratky DPH při plánovaném pořízení trolejbusů by se dále snížila na 147 712,- tis. Kč.
V případě nezískání dotací, na které není právní nárok, bude rozsah akcí, finanční výdaje a časový harmonogram znovu předložen k projednání.
Nejvýznamnější položky výdajové stránky rozpočtu
V provozní oblasti
 dotace na dopravní obslužnost MHD 41 500 tis. Kč – nárůst o 4 500 tis. Kč, o 12 % ; v současné době je připravena změna nájemní smlouvy mezi městem a Veolia Transport Teplice, s.r.o. (původní název DOPRAVNÍ PODNIK Teplice s.r.o.) tak, aby výše nájemného nebyla v rozporu s předpisy o veřejné podpoře. Navýšení je zdůvodněno rostoucími náklady na energie, zvýšenými náklady na údržbu trolejbusů z důvodu jejich pomalejší obnovy, mírným růstem režijních nákladů + zvýšení o nájemné, které bude dopravce hradit za pronajatý majetek města ; toto nájemné zvýší náklady dopravce, o které se v odpovídající výši tj. 12 060 tis. Kč zvýší i ztráta ze závazku veřejné služby tj. z provozu MHD ;
 čištění a zimní údržba komunikací 30 100 tis. Kč – beze změny
 likvidace a separace TKO, velkokapacitní kontejnery 36 330 tis. Kč, navýšení o 5 %
 údržba a výsadba městské zeleně – 18 000 tis. Kč, nárůst o cca 14 %
 AQUACENTRUM – 8 900 tis. Kč, nárůst o 5,9 %
 příspěvek na provoz Botanické zahrady Teplice 11 738 tis. Kč, nárůst o 1,6 %
 dotace na provoz příspěvkových organizací (ZŠ 49 500 tis. Kč a MŠ 11 147 tis. Kč) max. o cca 6 % z důvodu očekávaného růstu cen energií.
 Výraznější nárůst u PO Sportovní hala Teplice je způsoben pouze dotací na odpisy, které tvoří 5 500 tis. Kč. Z odpisů je tvořen investiční fond a financovány investiční záměry PO – kurty na plážový volejbal (cca 2 mil. Kč) a relaxační centrum (cca 4 mil. Kč). Meziročně je požadovaná dotace po odečtu odpisů nižší.
 Dům kultury 15 400 tis. Kč, nárůst o 3,3 %
 SČ Filharmonie Teplice – 25 774 tis. Kč, nárůst o 5,8 %
 Regionální knihovna Teplice – 8 068 tis. Kč, nárůst o 5,2 %
 Městská policie 35 964 tis. Kč, nárůst o 18,3 % (kalkulace navýšena pro případ navýšení počtu zaměstnanců až na 88)
Investiční akce
 pořízení nových vozidel (trolejbusů) pro potřeby MHD – platba v r. 2009 ve výši 129 123 tis. Kč
 veřejné osvětlení 22 984 tis. Kč – nárůst o 100 %
 ulice + chodníky 71 300 tis. Kč – nárůst o 117 %
 zateplení škol – ZŠ Koperníkova, Maršovská, Edisonova, Plynárenská – za předpokladu využití dotace 52 400 tis. Kč
Ve Variantě II. byly některé navržené výdajové položky po dalším projednání upraveny a to z důvodů, které jsou podrobně popsány níže:
- Výdaje na běžný provoz příspěvkových organizací byly oproti roku 2008 navýšeny max. o 6 %, kdy významnou roli udává vývoj cen energií s rozdílným dopadem na jednotlivé provozy. Zde lze shledat důvod vyššího vlivu cen energií na provoz AQUACENTRA (Důvod snížení požadavku
o 163 tis. Kč ve var. II je dán očekáváním snížení energetické náročnosti výměnou tepelných čerpadel v r. 2009). Dále došlo ke snížení požadavku PO ZŠ o 1 695 tis. Kč, SČF o 3 201 tis. Kč ; Některá navýšení se pohybují pod očekávanou inflací.
- Pořízení nových vozidel pro potřeby MHD : návrh Veolia Transport, s.r.o. obsahoval požadavek na pořízení 10 nových nízkopodlažních trolejbusů, po dohodě s dopravcem byl dojednán nákup pouze 5 Ks (4 x 12 a 1 x 15 m) v roce 2009. Dopravce v této souvislosti upozornil na možné zvýšené náklady na údržbu starých vozidel. Tato položka je v obou variantách návrhu rozpočtu uvedena ve stejné výši. Investici nákupu dalších trolejbusů je vhodné rozložit do více let, případně využít dotačního programu, pokud bude vyhlášen.
- Byly vyjmuty položky účelových investičních dotací u ZŠ Buzulucká 250 tis. Kč, ZŠ Verdunská 120 tis. Kč, MŠ Jugoslávská 90 tis. Kč.
- Byl snížen výdaj na nákup osobního automobilu – Městská policie o 300 tis.Kč.
- Požadavek organizačního odboru na osobní výdaje byl ve II. variantě meziročně upraven o 5 %, tj. v obdobném rozsahu v jakém byly upraveny
i požadavky příspěvkových organizací na limit prostředků na platy, kdy byl navýšen limit roku 2009 v intervalu od 4 do 6 %;
- Výdaje na platy u organizační složky - Městské policie jsou ve variantě I uvažovány na průměrný stav zaměstnanců 76 a odpovídají cca skutečnému stavu. Schválený vyšší limit ve variantě II umožní finanční krytí této položky i při navýšení počtu zaměstnanců až na 88.
Jak již bylo uvedeno výše, v rozpočtu není počítáno s příjmy a výdaji spojenými s daní z přidané hodnoty, jejichž výše bude vložena do rozpočtu po kvalifikovaném odhadu daňovým poradcem.
Zpracoval: Ing. Roman Jodas
Dne: 11.11.2008